Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,

b) Merkez: Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin proje anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

b) Öğretim elemanları, öğrenciler, Üniversite birimleri ve Üniversite dışı kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

c) Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası proje girişimlerinin ortaya çıkmasını desteklemek üzere çeşitli düzeylerde iş birliği ilişkileri kurmak, ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

ç) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında projeler geliştirmek ve yürütmek.

d) Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürün ve buluşların ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek, Üniversitedeki araştırmacılar tarafından yapılan buluşların patentleşme ve ticarileşme süreçlerini Üniversite adına yürütmek.

e) Üniversitenin yenilikçilik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje teklif çağrılarını taramak, ilgili tüm öğretim elemanlarına ve birimlere duyurmak.

b) Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, konferans, kongre, bilimsel toplantılar, proje yarışmaları gibi etkinlikler düzenlemek.

c) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında değerlendirilebilecek konular öncelikli olmak üzere araştırmacıları bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek.

ç) Araştırma sonuçlarının ticarileşmesi sürecinde fikri ve sınai mülkiyet hakları konularını Üniversite adına yürütmek.

d) Merkez faaliyetlerini tanıtıcı broşür yayımlamak.

e) Üniversitenin girişimcilik ve yenilikçilik gibi endekslerinin hazırlanmasına destek vermek.

f) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerine danışmanlık desteği vermek.

g) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programının hazırlanmasını koordine etmek ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Rektör yardımcısının başkanlığında, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az üç üye olmak üzere en az beş en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak.

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 26/10/2017 tarihli ve 30222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.