Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, öğrenci kabulü ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index dizinini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Alan İndeksi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde listelenen indeksleri,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

e) Danışman: Enstitü anabilim dallarına kayıtlı öğrencilere ders ve tez/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini, anasanat dallarına kayıtlı öğrencilere ders ve tez/eser/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini veya doktora ve sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerini,

f) DNO: Dönem not ortalamasını,

g) Enstitü: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ı) ESCI: Emerging Sources Citation Index dizinini,

i) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

j) GNO: Genel not ortalamasını,

k) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,

l) Kılavuz: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunu,

m) Müdür: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,

n) Müdür yardımcısı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür yardımcısını,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Program: Enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programını,

p) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) SCI: Science Citation Index dizinini,

s) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded dizinini,

ş) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez/eser: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

u) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,

ü) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 4- (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 lisans GNO’suna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programda uygun görülen puan türünde en az 55 puan veya GRE/GMAT sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı koşulu aranmaz. Yabancı dil koşulu için; ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının sonuçları değerlendirmeye alınır.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 GNO’suna sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların anadili dışında ÖSYM tarafından düzenlenen merkezî yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer puanı olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarından mezun olanların Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz.

ç) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadili dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

(4) Öğretim planındaki staj dersini tamamlayamayan fakat diğer tüm dersleri başarıyla tamamlayan lisans öğrencileri ve tez savunma sınavında başarılı olup mezuniyet işlemlerini tamamlayamayan yüksek lisans öğrencileri koşullu ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir.

(5) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(6) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından oluşturulan en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.

(7) Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, anabilim/anasanat dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ilan edilen usullere ve koşullara uygun olarak yapılır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES puanı koşulu aranmaz ancak Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan, puan türüne bakılmaksızın, ALES puanı olarak değerlendirmelere dâhil edilir. Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik alanından farklı bir alanda bir yüksek lisans programına başvuru yapabilir.

Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5- (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, lisansüstü programlara 4 üncü madde hükümlerine göre başvuru yapar.

(2) Eğitim dili Türkçe olan Enstitü programlarına kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Yeterlik Sınavından Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir lisans/yüksek lisans programından mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6- (1) Her akademik yarıyılda öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara, başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilan edilen kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan yüksek lisans adayı,

b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başka yükseköğretim kurumundan veya başvurduğu doktora programından farklı alanda almış olan doktora adayı.

(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla en az dört, en çok sekiz dersten oluşan bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve başarı notları GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.

(4) Yüksek lisans programı öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz okulu öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Bir yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen özel öğrenci statüsündeki öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(3) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(4) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren not durum belgesi düzenlenir.

(5) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı lisansüstü ders/dersler için ders transfer talebinde bulunabilir. Talep, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.

(6) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz.

(7) Özel öğrenci, seminer, uzmanlık alan ve tez derslerinin yanı sıra herhangi bir lisans programından ders alamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış ancak programının azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve lisansüstü öğrenime başladığı dönemdeki Enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptinde CD, DC, DD, FF, DZ ve YZ veya bunlara karşılık gelen notları olan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için öğrencinin GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,00; doktora düzeyinde ise GNO’sunun 4,00 üzerinden en az 3,20 olması gerekir. Bunlara ek olarak, yatay geçiş başvurusunun kabulü için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmesi ve tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanına sahip olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa, programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır. Bu durumdaki öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki dersleri yerine sayılabilir.

Kredi ve not transferleri

MADDE 10- (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yaptırırken daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersi/dersleri için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Talep, öğrencinin bütün lisansüstü öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Not ve kredi transferi yapılacak ders, intibak yapılacak bir ders ise intibak yapılacak derse eşdeğer ve eşit veya daha yüksek AKTS kredisine sahip olması ön koşuldur.

(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi

MADDE 11- (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurumlarından ders almasına ve bu derslerle notlarının transferine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Notların dönüştürülmesi

MADDE 12- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 13- (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanıdır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği/yeniletmediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Akademik yıl

MADDE 14- (1) Bir akademik yıl, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılda okutulacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tarafından belirlenir.

(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi, devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Bununla birlikte Enstitü Yönetim Kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim haklarının saklı tutulması

MADDE 16- (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeleri ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren en geç dört hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder ve öğrencinin talebi, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan yüksek lisans programı öğrencisinin öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı öğrencisinin ise en fazla dört yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez. Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme talebi

MADDE 17- (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 18- (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli hâllerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü programlardaki derslerde CC’nin altı ve/veya YZ harf notu; bilimsel hazırlık derslerinde ise FF ve/veya YZ harf notu olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı hâlde sınava girmeyen öğrencilere bu dersler için bütünleme sınav hakkı verilir. Dönem içinde yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Bu kapsamdaki dersler; laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle dönem içi proje, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projesi ve Senatonun belirlediği diğer uygulamalı derslerden/çalışmalardan oluşur. Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınav notu yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi gerekir.

(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu sınavı ve dönem içinde yapılan ara sınav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içinde mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bütünleme sınavı yapılan derslerde, her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından, sınav notları öğrenci bilişim sisteminde onaylandıktan sonra sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle; hakkında idari, mali ve/veya hukuki işlem başlatılmış olan sınavlara ilişkin tüm belgeler ise işlem (soruşturma/dava ve benzeri) kesin olarak sonuçlanıncaya kadar saklanır.

(6) Sınavlar; yazılı olarak ve eş zamanlı yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınav sorularının hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmasıyla sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(7) Pandemi, doğal afet ve genel salgın hastalık, savaş veya kısmi seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebeplerde örgün derslerin ve sınavların uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasında da bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 19- (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına işlenerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:

Harf Notu              Katsayısı

      AA                       4,00

      AB                       3,70

      BA                       3,30

      BB                       3,00

      BC                       2,70

      CB                       2,30

      CC                       2,00

      CD                       1,70

      DC                       1,30

      DD                       1,00

      FF                       0,00

(6) Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:

a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

b) EK (Eksik) harf notu; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.

c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

d) MU (Muaf) harf notu; Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla muaf olarak sayılan ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmayan dersin notudur.

(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

Not ortalamaları

MADDE 20- (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seçmeli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek lisans programları için en az 2,50; doktora programları için en az 3,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21- (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra en kısa sürede karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 22- (1) Programın amacı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul

MADDE 23- (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanı esas alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar için ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı ilgili anabilim/anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başarı notunun belirlenmesinde mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL1’deki yüzdelikler; mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanan anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL2’deki yüzdelikler kullanılır:

Tablo YL1                                        Ağırlık (%)

ALES                                                      50

GNO                                                       30

Yabancı Dil                                             20

Tablo YL2                                        Ağırlık (%)

ALES                                                      50

GNO                                                       15

Yabancı Dil                                             20

*Mülakat/Yetenek/Portfolyo                   15

*Yüksek lisans programlarına kabul için mülakat/yetenek/portfolyo sınavının yapılması durumunda, adayların mülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan alması gerekir.

Programın ders yükü

MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla zorunlu olarak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Bu sekiz dersin dışında, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir. Bu kapsamdaki bir ders, diğer bir yükseköğretim kurumundan anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınamaz.

(4) Öğrenci, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.

Süre

MADDE 25- (1) Program süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF ve YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan ya da 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Programın azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde programın süresinden önce de mezun olabilir.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam edebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 26- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin yazılı görüşle bildirdiği Üniversite kadrosunda bulunan 3 öğretim üyesinden bir tanesini, anabilim/anasanat dalında tez danışmanlıklarının dengeli dağılımına dikkat ederek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Ayrıca öğrencinin yazılı talebi, ilgili araştırmacının yazılı oluru doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak atanabilir. Anasanat dalı programlarında doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri de bu çerçevede danışman olarak önerilebilir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına danışman atama talebinde bulunmaması hâlinde, anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili öğretim elemanının görüşünü alarak kendisini danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusu ve başlığı ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(2) Üniversite kadrosunda, anabilim dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi; anasanat dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi veya doktor öğretim görevlisi bulunmaması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrenci, tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Uzmanlık alan dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada üç saat verilmek üzere açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(6) Öğrencinin tez konusu ve tez başlığı değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Azami öğretim süresinin son döneminde tez konusu değişiklik talebi yapılamaz.

(7) Anasanat dalları için tez danışmanı, birinci fıkrada belirtilen öğretim üyeleri veya doktora ve sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(8) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan uzun süreyle il/yurt dışında görevlendirilmesi, bir yıldan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor ve benzeri izinler kullanması durumunda yeni bir danışman atanır.

(9) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler, ilgili öğrencinin danışmanı olamaz ve ilgili jürilerde yer alamaz.

Tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 27- (1) Program öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve tezini, jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğretim dili Türkçe olan programlarda tez/eser, Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, İngilizce olarak da yazılabilir.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla savunma tarihinden en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(3) Tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl (ikinci danışmanın jüride yer alması durumunda) ve iki yedek öğretim üyesinden (en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere) oluşur. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamaz.

(5) Enstitü tarafından danışmandan alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(6) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(8) Tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(10) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak, tezi danışmanına tekrar sunar. Tez, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

(11) Öğrenci, düzelttiği tezini altıncı fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28- (1) Tez sınavında başarılı olan, mezuniyet için diğer koşulları da sağlayan ve ciltlenmiş yüksek lisans tezinin jüri tarafından onaylanmış en son nüshasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezin en son nüshasının Enstitü tarafından oluşturulan intihal yazılım programı raporunun uygun olması koşuluyla tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(4) Tezin bir kopyası, tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 29- (1) Programın amacı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul

MADDE 30- (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES koşulu aranmaz. Başvuran adayın başarı notu; lisans mezuniyet GNO’sunun %85’i ile mülakat notunun %15’i esas alınarak hesaplanır. Mülakat yapılmaması durumunda adayın GNO’su, başarı notu olarak değerlendirilir.

Programın ders yükü

MADDE 31- (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Danışman atanması

MADDE 32- (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, anabilim/anasanat dalında tez danışmanlıklarının dengeli dağılımına dikkat ederek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Süre

MADDE 33- (1) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(2) Programda bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT ve CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden “Dönem Projesi Yazım Kılavuzu”na uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 34- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı

MADDE 35- (1) Programın amacı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 36- (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanı esas alınarak ilgili anabilim dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca doktora programına başvuran adaylar için ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, ilgili anabilim dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başarı notunun belirlenmesinde; lisansa/yüksek lisansa dayalı başvurularda mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan anabilim dalları için aşağıda yer alan Tablo DK1’deki yüzdelikler, mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanan anabilim dalları içinse aşağıda yer alan Tablo DK2’deki yüzdelikler kullanılır:

Tablo DK1                                       Ağırlık (%)

ALES                                                     50

GNO                                                      30

Yabancı Dil                                            20

Tablo DK2                                       Ağırlık (%)

ALES                                                     50

GNO                                                      15

Yabancı Dil                                            20

*Mülakat/Yetenek/Portfolyo                  15

*Doktora programlarına kabul için mülakat sınavının yapılması durumunda, adayların mülakat sınavından en az 60 puan alması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Programın ders yükü

MADDE 37- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere en az sekiz ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere en az 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadıysa Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında sekiz (yüksek lisansa dayalı doktora programı için)/on beş (lisansa dayalı doktora programı için) dersin dışında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(5) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora programı kredilerine sayılmaz. Yüksek lisansa ve lisansa dayalı doktora programında, ders aşamasında seminer dersi hariç en az beş adet doktora düzeyinde ders alınması zorunludur.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 38- (1) Program süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup programı azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler içinse on yarıyıl olup programı azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF ve YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.

(6) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT ve CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 39- (1) Anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşle bildirdiği Üniversitenin kadrosunda bulunan üç öğretim üyesinden bir tanesini, anabilim/anasanat dalında tez danışmanlıklarının dengeli dağılımına dikkat ederek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Ayrıca öğrencinin yazılı talebi, ilgili araştırmacının yazılı oluru doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak atanabilir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiğinde veya uygun bulunması durumunda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora tez konusu ve tez başlığı; doktora yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye önerilir. Doktora tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(4) Uzmanlık alan dersi; öğrencinin tez konusu ve tez başlığının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(5) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki doktora öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere açılır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40- (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınav tarihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci, derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sürecinde öğrenci; yeterlik sınavı dersine kayıt yaptırmadığı veya kayıt yenilemediği/yeniletmediği durumda notu, YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri, jüride yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem de sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Geçiş yaptığı yüksek lisans programında seminer dersi alması zorunludur ancak gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 41- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde doktora tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez izleme komitesinde; tez danışmanı ile Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi üyesi olamaz, bununla birlikte oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler; tez izleme komitesinde yer alamaz.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 42- (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, komite önünde sözlü olarak veya koşullara bağlı olarak enformasyon ya da iletişim teknolojilerini kullanarak savunur.

(2) Doktora tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komitenin kararı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ve ayrıca bir dilekçeyle Enstitüye yazılı raporunu sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bununla birlikte yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin ilgili dönemdeki izleme sürecinde başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde doktora tez izleme komitesi toplanmadığında, tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışma notu YZ olan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez izleme süreçlerinde, öğrenci tez dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği/yeniletmediği durumda notu YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(6) Öğrenci, tez önerisinin kabul edilmesi ve etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına başlayabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 43- (1) Doktora programı öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özeti de kapsayacak bir biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmak üzere tez danışmanına görüş için sunulmasından önce öğrencinin, doktora tez çalışmasıyla ilgili anabilim dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Mühendislik Temel Alanı ile Biyoloji, Fizik ve Kimya bilim alanlarında bulunan adaylardan; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş veya hakem değerlendirme sürecinde olan en az bir adet özgün araştırma makalesi, diğer alanlarda bulunan adaylardan; SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI veya TR-Dizin kapsamındaki dergilerde veya Alan İndekslerinde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş veya hakem değerlendirme sürecinde olan en az bir adet özgün araştırma makalesi olmak.

b) Patent veya faydalı model başvurusu yapmış olmak ya da tasarım tescili almış olmak.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(4) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için doktora tez izleme komitesine en az üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT (yeterli) harf notuyla değerlendirilmiş olması gerekir ancak üç doktora tez izleme komitesi toplantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez dersine YZ (yetersiz) notu verilir.

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisiyle, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrencinin doktora tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden en az ikisinin kendi yükseköğretim kurumu dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamaz.

(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışmasının sunulması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme kararı verilen tez için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez çalışması, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay içinde düzelttiği tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşüyle öğretim dili Türkçe olan doktora programı öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

Doktora diploması

MADDE 44- (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tezini tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin Kılavuz koşullarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşüyle birlikte jüri tarafından onaylanan en son nüshasını Enstitüye teslim eder.

(2) Tez sınavında başarılı olan, diğer koşulları da sağlayan ve doktora tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; tezinin en son nüshasının Enstitü tarafından oluşturulan intihal yazılım programı raporunun uygun olması koşuluyla doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Tezin bir kopyası, tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı

MADDE 45- (1) Programın amacı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartta nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün bir sanat eserini, tasarımı veya gösterimi ortaya koymayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Başvuru ve kabul

MADDE 46- (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Başvuran adayın başarı notu; mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanı dikkate alınarak ilgili anasanat dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı ilgili anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Ayrıca sanatta yeterlik programına başvuran güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar haricindeki adayların, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki ALES puanı koşulunu sağlamaları gerekir. Başarı notunun belirlenmesinde lisans/yüksek lisansa dayalı başvurularda ALES puanı aranan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY1 ve ALES puanı aranmayan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY2’deki yüzdelikler kullanılır:

Tablo SY1                                           Ağırlık (%)

ALES                                                         50

GNO                                                          15

Yabancı Dil                                                20

*Mülakat/Yetenek/Portfolyo                      15

Tablo SY2                                           Ağırlık (%)

GNO                                                          25

Yabancı Dil                                                20

*Mülakat/Yetenek/Portfolyo                      55

*Sanatta yeterlik programlarına kabul için adayların Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme sınavına girerek, Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme sınavından en az 60 puan alması gerekir.

Programın ders yükü

MADDE 47- (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere en az sekiz ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalarla tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere on beş ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalarla tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadıysa Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin sanatta yeterlik eğitimi sırasında sekiz (yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programı için)/on beş (lisansa dayalı sanatta yeterlik programı için) dersin dışında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, sanatta yeterlik tez/eser danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Sanatta yeterlik tez/eser danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu sanatta yeterlik tez/eser danışmanı tarafından belirlenir, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, sanatta yeterlik tez/eser danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(5) Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş sanatta yeterlik programı öğrencisi en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik programı kredilerine sayılmaz. Bununla birlikte yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya Bilim Etiği dersi hariç en fazla iki ders alınabilir.

(7) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 48- (1) Programın süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Program için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF ve YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan, ancak tez, sergi, proje, tasarım, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını tamamlayamayan veya sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen sanatta yeterlik tezinin/eserinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.

(6) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT ve CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez/eser danışmanı atanması

MADDE 49- (1) Anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin yazılı görüşle bildirdiği Üniversite kadrosunda bulunan üç öğretim üyesinden bir tanesini anasanat dalında tez danışmanlıklarının dengeli dağılımına dikkat ederek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Anasanat dalı programlarında doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri de danışman olarak önerilebilir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin/öğretim görevlilerinin tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(2) Tez/eser çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiğinde veya uygun bulunması durumunda tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez, sergi, tasarım, proje, temsil ve gösteri gibi çalışmalarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusu ve başlığı; yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye önerilir. Sanatta yeterlik tez/eser konusu ve tez başlığı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(5) Uzmanlık alan dersi; öğrencinin tez, sergi, tasarım, proje, temsil ve gösteri gibi çalışmalarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusunun başlığının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere açılır.

Yeterlik sınavı

MADDE 50- (1) Yeterlik sınavı; akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınav tarihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil ve gösterim) sınavından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programından ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sürecinde öğrenci; yeterlik sınavı dersine kayıt yaptırmadığı veya kayıt yenilemediği/yeniletmediği durumda notu, YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(3) Yeterlik sınavı; anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Yeterlik sınavı jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Yeterlik sınavı; yazılı ve/veya sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil ve gösterim) olarak yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın/sunumun katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem de sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle programa kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin sanatta yeterlik programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Geçiş yapılan yüksek lisans programında seminer dersi almak zorunludur ancak gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi

MADDE 51- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinde; tez/eser danışmanı ile Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anasanat dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anasanat dalından seçilir. İkinci tez/eser danışmanının olması durumunda, ikinci tez/eser danışmanı tez/eser izleme komitesi üyesi olamaz bununla birlikte oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler tez/eser izleme komitesinde yer alamaz.

Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunması

MADDE 52- (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez/eser önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunmasından en az bir ay önce sanatta yeterlik tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, komite önünde sözlü olarak veya koşullara bağlı olarak enformasyon ya da iletişim teknolojilerini kullanarak savunur.

(2) Tez/eser önerisi; sanat veya tasarım alanına yenilik getiren, yeni bir sanatsal yöntem ya da tasarım yöntemi geliştiren veya bilinen bir sanatsal yöntemi ya da tasarım yöntemini yeni bir alana uygulama, sanat ve tasarım alanında uygulanmış, görsel niteliği olan iki boyutlu veya üç boyutlu eser, tasarım, proje, sergi, temsil ve gösteri gibi çalışmaları içeren bir çalışma ve bunu belgeleyen eser inceleme raporu veya sanat ve tasarım alanında yer alan teorik ya da teknik bir konuyu bilimsel boyutlarıyla ele alarak nicel, nitel, karma ya da deneysel yöntemlerin birini kullanarak tez formatında bir akademik metin olarak hazırlanır.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez/eser önerisinin kabulüne, düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komitenin kararı, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez/eser danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez/eser danışmanı ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ve ayrıca bir dilekçeyle Enstitüye yazılı raporunu sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bununla birlikte yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez/eser izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin/eserin ilgili dönemdeki izleme sürecinde başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplanmadığında, tez/eser çalışmasına yönetim kurulu kararıyla YZ harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez/eser çalışma notu YZ olan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez/eser izleme süreçlerinde, öğrenci tez/eser dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği/yeniletmediği durumda notu YZ harf notu olarak değerlendirilir.

(6) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(7) Öğrenci etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tez/eser konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez/eser çalışmasına başlayabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 53- (1) Program öğrencisi, Kılavuzda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini/inceleme raporunu, güz döneminde akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine kadar en fazla 250 kelimeden oluşan İngilizce ve Türkçe özeti de kapsayacak şekilde uygun bir biçimde yazar ve tezini/eserini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tezini/eserini savunma öncesinde öğrencinin, tezinden/eserinden ilgili anasanat dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir.

a) Mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama, gösterim, sempozyum, bienal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI veya TR-Dizin kapsamındaki dergilerde veya Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş veya hakem değerlendirme sürecinde olan en az bir adet özgün araştırma makalesi olmak.

c) Patent veya faydalı model başvurusu yapmış olmak ya da tasarım tescili almış olmak.

(3) Tez/eser çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser danışmanına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tez/inceleme raporunu, ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik tezini/eserini savunabilmesi için sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesine en az üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Bununla birlikte üç sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi toplantısı sonunda tez/eser savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez/eser izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez/eser izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez dersine YZ (Yetersiz) notu verilir.

(5) Sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavı jürisi, tez/eser danışmanı ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden en az ikisinin kendi yükseköğretim kurumunun dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın tez/eser savunma sınavında yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamaz.

(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez/inceleme raporu, tez/eser danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez/eser, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tez/inceleme raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; sanatta yeterlik çalışmasının sunumu, eser, sergi, tasarım, proje, temsil ve gösteri gibi çalışmaların değerlendirilmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin/eserin sunulması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin eser, sergi, proje, temsil ve gösteri gibi sanatta yeterlik tezi/eseri hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından tez/eser sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

(11) Tezi/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(12) Düzeltme kararı verilen tez/eser için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tez/inceleme raporunu tekrar danışmanına sunar. Danışmanın tezin/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez/inceleme raporu çalışması, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay içinde düzelttiği tez/inceleme raporunu aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tezi/eseri kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde/eserde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla ve talepte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez/inceleme raporu, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşüyle öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik programı öğrencisi; tez/inceleme raporunu, İngilizce de yazabilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54- (1) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser danışmanına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun Kılavuz koşullarına uygunluğunu yazılı olarak belirttiği görüşüyle birlikte jüri tarafından onaylanan en son nüshasını Enstitüye teslim eder.

(2) Tez/eser sınavında başarılı olan, diğer koşulları da sağlayan ve tez/inceleme raporunun ciltlenmiş bir kopyasını, tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tez/inceleme raporu şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; tezin en son nüshasının Enstitü tarafından oluşturulan intihal yazılım programı raporunun uygun olması koşuluyla sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez/inceleme raporu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tez/inceleme raporunun jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.

(5) Tez/inceleme raporunun bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 55- (1) Disiplin işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında yürütülür.

Not dönüşümleri

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelikteki not dönüşümlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesinde Kredili ve Mutlak Sistemdeki Not Karşılıklarının, ECTS Harf Notları Karşılıklarının, GRE/GMAT Notlarının ALES Puanı Karşılığının ve Yabancı Dil Eşdeğerliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama Esasları kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58- (1) 22/3/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 43 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 53 üncü maddenin ikinci fıkrası, azami doktora/sanatta yeterlik süresinin son yarıyılındaki öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.