Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ, DEKLASE, İHTİYAÇ DIŞI VE HURDA MALZEMELER TESPİT VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski, Deklase, İhtiyaç Dışı ve Hurda Malzemeler Tespit ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarında bulunan; eski, deklase, ihtiyaç dışı veya hurda malzeme, yedek parça, bilgisayar ve ek donanımların, ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, iş makineleri, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerinin, atıl tesislere ait makine ve ekipman ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan diğer malzemelerin tespiti, sınıflanması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıklarında bulunan ve 1 inci maddede belirtilen mal ve malzemelerinin, atıl tesislere ait makine ve ekipmanlarının tespiti, sınıflanması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

(2) 30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar hükümleri esas alınarak, 4 üncü maddede tanımlanan malzemeler dönemler halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlar üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş.’ye bu Yönetmelik kapsamında satılır veya devredilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Muhasebe birimi: Merkez teşkilatında Mali İşler Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise muhasebe işlemleriyle görevli birimleri,”

“n) Ekonomik Değer Taşıyan Metal Dışı (Evsel Nitelikte Olmayan) Mal ve Malzemeler: Ekonomik bir değere sahip olan, ahşap, beton direk, beton travers-tehlikeli atıkla kontamine olmuş konveyör bant, plastik, seramik, cam, tuğla, porselen, mukavva, karton, yeni nesil malzeme olan kompozit ve yarı iletkenler, ambalaj atıkları, kontamine ambalaj, atık yağ, elektronik atık, ömrünü tamamlamış lastik, ömrünü tamamlamış araç, kablo atıkları ve benzerleri olarak adlandırılan sabit kıymet, kayda tabi, ihtiyaç dışı veya hurda olan mal ve malzemeleri,

o) Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca dönemler halinde belirlenen ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından yayımlanan listeyi,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tespit ve kıymet takdir komisyonlarının kuruluşu

MADDE 5- (1) 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanların tespit edilmesi ve sınıflanmasını sağlamak amacıyla tespit komisyonları kurulur.

(2) Tespit komisyonlarınca tespite esas gerekli çalışmaları tamamlanan ve 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanlar ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan malzemelerin, MKE A.Ş. tarafından satın alınması veya devralınması amacıyla, her bir tespit çalışmasını müteakip, Teşekkül tarafından yapılan resmi bildirim sonucunda MKE A.Ş. tarafından satın alınamayacağının resmi olarak Teşekküle bildirilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya satışının yapılması amacı ile kıymet takdir komisyonları kurulur.

(3) Merkez teşkilatında; Genel Müdürlük Oluru, taşra teşkilatında; işletme müdürlüklerinin oluru ile bağlı ortaklıklarda ise bağlı ortaklık genel müdürlüklerinin oluru ile tespit komisyonuna, kıymet takdir komisyonu görevi de verilebilir. Tespit komisyonuna, aynı zamanda kıymet takdir komisyonu görevi verilmediği durumda tespit komisyonu üyelerinin belirlendiği birimlerden, kıymet takdir komisyonları için de üye belirlenir.

(4) Bu madde kapsamında merkez ve taşra teşkilatında tespiti ve sınıflanması yapılarak kıymetleri takdir edilecek olan 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanlar ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan diğer malzemelerin, tespit ve kıymet takdir komisyonları; en az beş personelden oluşmak şartıyla, merkez teşkilatında ilgili birim sorumlusu başkanlığında, işletme müdürlüklerinde ise işletme müdür yardımcısı veya ilgili birim sorumlusu başkanlığında teşkil edilir. Bu madde kapsamında bağlı ortaklıklarca yapılacak işlemler, bağlı ortaklık genel müdürü olurları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Tespiti ve sınıflanması yapılacak malzemenin cinsine göre teşkil edilecek komisyonlarda görevlendirilecek personelin, malzemenin nerelerde kullanılabileceği, ne şekilde değerlendirilebileceği ve piyasa rayiç değerleri konusunda bilgi sahibi olması şarttır. Malzemenin kıymet takdiri; malzemenin cinsi, satış üstünlüğü, mevcut durumu, piyasa rayici ve stok düzeyi incelenerek yapılır.

(6) Hazırlanan tutanaklar, merkez teşkilatında; Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ve bağlı ortaklıklarda ise; komisyonun görevlendirildiği taşra teşkilatı ve bağlı ortaklık birim amirine bir yazı ekinde sunulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Tespit ve kıymet takdir komisyonu çalışmaları sonucunda;

a) Eski, deklase, ihtiyaç dışı, hurda malzeme ve yedek parçalar ile herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, tamamen devre dışı bırakılmış atıl tesislerin makine ve ekipmanına ait bilgiler (Ek-1),

b) Bilgisayar ve ek donanımlarına ait bilgiler (Ek-2),

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş, bulunduğu birim tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayan, ihtiyaç dışı veya hurda taşıt ve iş makinelerine ait bilgiler (Ek-3),

tutanağına işlenir ve ambar birim fiyatı, kaydi kıymetleri tutanağa yazılırken birim fiyatın hangi yıla ait olduğu belirtilir.

(2) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesine göre hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı için gerekli olan belge ve tutanaklar 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan komisyon tarafından doldurulur. Bu tutanaklar, Teşekkülün iç ağında ortak formlar sayfasından temin edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ek-4’te yer alan Servis Taşıtları Servis Dışı Tutma Raporu ve Kayıttan Düşme Teklif Tutanağının düzenlenmesini teminen;

a) Merkez teşkilatında; taşıtın ait olduğu daire başkanlığı ile Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca,

b) Taşra teşkilatında; Makine İkmal ve Ambar Birimi sorumlusu, ilgili birim mühendisi ve muhasebe biriminden bir eleman olmak üzere en az üç elemanın,

taşıtın ait olduğu birimin teklifi üzerine trafik şube müdürlüğünce görevlendirilecek işin uzmanı trafik komiseri veya memurunun, Karayolları Genel Müdürlüğü veya bağlı şube müdürlüklerince görevlendirilecek bir makine mühendisinin, taşıtın ait olduğu birim yöneticisi ile merkezde ve taşra teşkilatındaki onay merciinin de Ek-4’te yer alan tutanağın ilgili bölümlerini onaylamaları gerekir. Bu madde kapsamında bağlı ortaklıklarca yapılacak işlemler, bağlı ortaklık genel müdürü olurları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Ek-5’te yer alan İş Makineleri Servis Dışı Raporu ve Kayıttan Düşme Teklif Tutanağının düzenlenmesini teminen;

a) Merkez teşkilatında; iş makinesinin ait olduğu daire başkanlığı ile Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca,

b) Taşra teşkilatında; Makine İkmal ve Ambar Birimi sorumlusu, ilgili birim mühendisi ve muhasebe biriminden bir eleman olmak üzere en az üç elemanın,

taşıtın ait olduğu birim yöneticisi ile merkezde ve taşra teşkilatındaki onay merciinin de Ek-5’te yer alan tutanağın ilgili bölümlerini onaylamaları gerekir. Bu madde kapsamında bağlı ortaklıklarca yapılacak işlemler, bağlı ortaklık genel müdürü olurları çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Tespit ve/veya kıymet takdir komisyonlarınca düzenlenen tutanaklar Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tutanakların incelenmesi, malzeme listesinin hazırlanması, satış ve devir kararı, listelerin gönderilmesi

MADDE 9- (1) Tespit ve/veya kıymet takdir komisyonlarınca hazırlanan tutanaklardaki sınıflamaya uygun olarak malzeme listesinin düzenlenmesi ve Teşekkül içine dağıtımı, birimlerce ihtiyaç duyulan malzemenin kaydi değeri üzerinden birimler arasında aktarılması hususlarında;

a) Teşekkülün birimleri arasında malzeme aktarımı yapıldıktan sonra geriye kalan, 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanlar ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan diğer malzemelerin hurda olup olmamasına bakılmaksızın, öncelikle 7330 sayılı Kanun gereği, dönemsel hurda malzeme ve madeni talaş alım fiyatları üzerinden satışının yapılması için malzeme listesi MKE A.Ş.’ye gönderilir. Talep edilmesi halinde bu kuruluşa satılır veya devredilir.

b) MKE A.Ş. tarafından satın alınamayacağı resmi olarak Teşekküle bildirilmesi halinde, 4 üncü maddede tanımlanan ve bu maddede belirtilen her türlü mal ve malzemelerin rayiç bedelin altında devredilmek üzere listeler genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine gönderilir. Talep edilmesi halinde bu mal ve malzemeler rayiç bedelin altında bir bedelle bu kuruluşlara devredilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri dışında kalan diğer mal ve malzemelerin ise ilgili mevzuat kapsamında piyasaya satışı yapılır. Söz konusu mal ve malzemelerin piyasaya satışının yapılamaması halinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri kapsamında öncelikle bedelli, mümkün olmaması halinde ise bedelsiz olarak tasfiye edilmesi sağlanır.

c) MKE A.Ş.’ye veya MKE A.Ş. tarafından satın alınamayacağı resmi olarak Teşekküle bildirilmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya piyasaya satış veya devir durumunda Yönetim Kurulundan satış/devir kararının alınması, birimlerin kendi aralarındaki malzeme aktarımları için ise Genel Müdürlük Olurunun alınması Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

ç) 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanlar ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan diğer malzemelerden, stok alanlarında uzun süre beklemesiyle iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel açıdan risk teşkil edebilecek durumda olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile çevre birimlerince oluşturulacak bir komisyon tarafından tespit edilenler için, MKE A.Ş.’ye bildirimi yapılması sonrası tehlikeli atık sınıf grubunda olanların altı ay, tehlikesiz atık sınıf grubunda olanların ise bir yıl içerisinde satışı ile ilgili söz konusu Kuruluş tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmaması halinde tespit edilen mal ve malzemelerin bertarafı için anılan Kuruluşa bildirimde bulunularak on beş gün içerisinde Teşekkül tarafından işlem başlatılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) İç transferle ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklık birimleri, malzeme listesi üzerinden ve/veya malzeme listesinde yer alan malzemeleri yerinde görüp inceledikten sonra ihtiyaç duydukları malzemelerle ilgili tahsis taleplerini Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirirler.

b) Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklık birimlerinin tahsis taleplerini değerlendirmeye tabi tutarak, Genel Müdürlük Olurunu müteakip, tahsis talimatını malzemenin bulunduğu birim ile talepte bulunan birime yazılı olarak bildirir ve tahsis işlemini kesinleştirir.

c) Tahsisi kesinleşen malzemenin, muhasebe kayıtlarındaki kıymeti (ambar birim fiyatı) üzerinden, yoksa takdiri bedeli yapılarak, onun üzerinden muhasebeleştirilmesi yapılır.

ç) Genel Müdürlük, işletme müdürlükleri ve bağlı ortaklık ile bunların birbiri arasındaki devirlerde, devir tarihinde sabit kıymetin edinme bedeli ve birikmiş amortismanı (bilanço değeri) ile birlikte aktarılır.

d) Devir sırasında demontaj, montaj, taşıma, sigorta ve diğer giderler yapılmışsa, bunlar da ayrıca ilgili birime masraf kaydedilir.

e) Devir konusu kıymetin sicil kartı mevcutsa, devralan birime intikal ettirilir.

f) İlgili birimler, tahsise konu malzemelere ait ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra teslim, tesellüm evraklarının birer suretini Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gönderir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Satış izninin alınması ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 1 inci maddede belirtilen söz konusu malzemelerden Teşekkülün merkezinde bulunanların satışı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatı ve bağlı ortaklıklarda bulunanların satışı ise verilecek yetki çerçevesinde ilgili birimce gerçekleştirilir. Ancak, Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde, taşra teşkilatında ve bağlı ortaklıklarda bulunan malzemelerin de satışı Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yapılır.

b) Ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç dışı veya hurda taşıt ve iş makinelerinin servis dışı bırakılması ve satışı ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

1) MKE A.Ş. tarafından satın alınmayacağı resmi olarak Teşekküle bildirilmesi halinde ekonomik ömrünü doldurmuş, ihtiyaç dışı veya hurda taşıt ve iş makinelerinin satış yoluyla değerlendirilmesinden önce Yönetim Kurulu Kararı alınması, Servis Taşıtları Servis Dışı Tutma Raporu ve Kayıttan Düşme Teklif Tutanağı ile İş Makineleri Servis Dışı Raporu ve Kayıttan Düşme Teklif Tutanağı ilgili birim, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür, Servis Taşıtları ve İş Makineleri Servis Dışı Tutma Onay Belgesinin (Ek-6) ise Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.

2) Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı; Yönetim Kurulu Kararının, Genel Müdürlük ve Bakanlık onayının alınmasına esas olacak iş ve işlemleri yapar, gerekli form ve dokümanları hazırlar ve/veya hazırlanmasını sağlar.

3) İlgili birimler, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca kendilerine tevdi edilen bu belgeler ile taşıtın tescilini yapan trafik şube müdürlüğüne başvurarak, ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için trafikten çekme belgesi, hurda taşıtlar için ise hurda belgesi, taşıtın bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak taşıtın vergi kayıtlarından vergi ilişik kesme belgesi alarak, temin ettikleri bu belgelerin bir suretlerini ilgili dosyalarında muhafaza ederler ve belgelerin asıllarını Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına iletirler.

c) Atıl tesislere ait makine ve ekipmanın satışı işlemlerine ilişkin olarak, 9 uncu maddede yer alan hükümler çerçevesinde atıl tesislere ait makine ve ekipman listesinden Teşekkülün birimleri arasında aktarımı yapıldıktan sonra söz konusu makine ve ekipmanın satışı, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca veya verilecek yetkiye istinaden taşra teşkilatında ve bağlı ortaklıklarda ilgili birimce gerçekleştirilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) MKE A.Ş. tarafından satın alınmayacağı veya devralınmayacağı resmi olarak Teşekküle bildirilen ve ekonomik kıymeti bulunan; 1 inci maddede belirtilen makine, mal, malzeme ve ekipmanlar ile Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyat Listesinde yer alan diğer malzemelerin tespiti, sınıflandırılması ve kıymet takdiri yapılıp, tutanaklarda tespit edilen değerleri de dikkate alınarak tespit komisyonunca satış bedeli belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21- (1) Satış ihale komisyonlarının kuruluşuyla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez teşkilatında; ilgili daire başkanı veya ilgili birim müdürünün başkanlığında, ilgili birimden en az iki personel, muhasebe biriminden bir, satınalma biriminden bir olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

b) Taşra teşkilatı birimlerine yetki verilerek yapılacak satış ihalesinde; ilgili işletme müdür yardımcısının başkanlığında ilgili birimden en az iki personel, muhasebe biriminden bir, satınalma biriminden bir olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Bu madde kapsamında bağlı ortaklıklarca yapılacak işlemler, bağlı ortaklık genel müdürü olurları çerçevesinde gerçekleştirilir.

c) Atıl tesisin tamamının satışında ihale komisyonunun kuruluşu;

1) Çeşitli sebeplerden dolayı faaliyetleri durdurulan, kullanılması düşünülmeyen tesislerde; sabit kıymet olarak değeri bulunan makine-teçhizat ve diğer aksamların satışı yoluyla değerlendirilmesi yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde; atıl tesis satışı ile ilgili ihale komisyonu kurulur.

2) İhale komisyonu, Genel Müdürün uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında; ana hizmet birimlerinden personel ile uygun görülen bir işletmenin işletme müdürü veya müdür yardımcısının ve hukuk müşavirliğinden bir hukukçunun katılımıyla dokuz kişiden oluşur.

(2) İhale komisyonu, ihale yetkilisi tarafından belirlenir.

(3) İhale komisyonunun yedek üyeleri ise aynı usul ile belirlenir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Satış ihale komisyonlarının sekretarya işleri, merkezde Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında satınalma birimlerince, bağlı ortaklıklarda ise ilgili birimlerce yerine getirilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhale sonucu, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlere tebligat yazısı posta veya imzası alınmak suretiyle veya aslı daha sonra gönderilmek kaydıyla e-posta yoluyla bildirilir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40- (1) Tespit komisyonunca, Teşekkülün teknolojik kapasitesini karşılamadığı, ihtiyaç dışı kaldığı veya deklase durumda olduğu tespit edilen, bilgisayar ve ek donanımları ile mefruşat ve büro malzemeleri 7330 sayılı Kanun gereği MKE A.Ş.’ye satılır veya devredilir. MKE A.Ş. tarafından satın alınamayacağı resmi olarak Teşekküle bildirilmesi halinde ise, talepte bulunan okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmeti veren resmi kurum ve kuruluşlara bu malzemelerin kaydi ve/veya takdir değeri üzerinden bağış ve yardım şeklinde devir edilmesi Yönetim Kurulu Kararı ile mümkündür. Yapılacak yardımın belgelendirilmesi; 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Bağış yapılacak malzemelerin Teşekkülde kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olması ve Teşekkülce kullanılmasına ihtiyaç duyulmaması gerekir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43- (1) Taşra teşkilatı ve bağlı ortaklık birimleri bu Yönetmelik kapsamında yapacakları satışların sonucunu Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bildirir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gereken eski, deklase, ihtiyaç dışı ve hurda malzemelerin listesine, önceki yıllardan satışı yapılamaması nedeniyle devredilen malzemelerin takdiri bedellerine ilave olunacak değer, kıymet takdir komisyonunca belirlenerek, malzemenin hangi yılın listesinde bildirildiği belirtilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız