Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü diploma programlarına ilişkin eğitim-öğretimde uygulanan usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü diploma programlarındaki eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde lisansüstü enstitüler için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitü bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanlarını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü eser çalışmasında akademik danışmanlık yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcılarından ve Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve Enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan yönetim kurulunu,

ğ) GMAT: General Management Admission Test Sınavını,

h) GNO: Genel not ortalamasını,

ı) GRE: Graduade Record Examinations Sınavını,

i) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşan ulusal/yerel krediyi,

j) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini, tezli yüksek lisans programlarında yüksek lisans tezini, doktora programlarında doktora tezini, sanatta yeterlik programlarında sanatta yeterlik çalışmasını,

k) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) OİS: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

m) ÖİD: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,

n) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarına ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz programlar olarak yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılması ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları lisansüstü ikinci öğretim programları olarak yürütülebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6- (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında lisans programından mezun olmuş olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES veya ALES’e eş değer kabul edilen GRE veya GMAT sınav puanına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde,

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,

ALES şartı aranmaz.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde;

a) Bu adayların ALES puanı; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başvurdukları programın puan türünde 55 puan olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilirler.

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların yüksek lisans programlarına kabulünde ALES veya eş değer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Öğrenim dili İngilizce olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen puanı almış olmaları şarttır. Yüksek lisans programlarına kabul için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını belgelemeyen adaylar başvurmaları halinde Üniversitenin İngilizce hazırlık programına kabul edilirler. İngilizce hazırlık programına kabul edilen bir öğrencinin, lisansüstü programa başlayabilmesi için kabul edildiği yılda veya lisansüstü programa geçiş yılında geçerli olan İngilizce yeterlik koşulundan birini sağlaması gerekir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Bu şekilde İngilizce hazırlık programına devam edecek lisansüstü öğrencileri için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın başında tespit edilir. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri yönerge ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programları öğrencilerin ilişkili oldukları çalışma alanlarında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yetkinliği kazanmalarını amaçlayan lisansüstü yeterlik programıdır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez olmak üzere toplam en az 120 AKTS değerinden oluşur. Seminer dersi ve tez kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğreniminde veya bilimsel hazırlık programı sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerin seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla iki ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 2,70 GNO’yu sağlayamayan, azami süre içinde ise tezinde başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen veya Enstitünün öngördüğü diğer asgari başarı koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler kayıt oldukları tarihten itibaren tezli yüksek lisans programından en erken üçüncü yarıyılda mezun olabilirler.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusu ile tez başlığını ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ile tez konusu ve tez başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez konusunun niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir danışman atanabilir.

(3) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10- (1) Yüksek lisans tez savunma sınavına girmeye hak kazanmak için tüm derslerin başarıyla tamamlanmış ve GNO’nun 4,00 üzerinden en az 2,70 olması şartı aranır.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci tezini, Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun olarak yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Yüksek lisans tezi savunmasından önce ve tez jürisinin düzeltme kararı verdiği durumda düzeltme sonrası öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu ile savunulabilir olduğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak yüksek lisans tezinin kılavuza uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Teze ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere ilgili tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(5) Tez savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye elektronik ortamda yazılı olarak bildirilir. Enstitü ilgili tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine elektronik ortamda gönderir.

(6) Jüri üyeleri ilgili tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavına öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri sadece dinleyici olarak katılabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin tez savunma sınavı tarihinden itibaren 15 gün içinde Enstitü müdürlüğüne talepte bulunması halinde Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi yükü/AKTS, proje yazımı ve diğer gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrencilere talepte bulunmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans mezuniyeti, diploması ve diploma eki

MADDE 11- (1) Kayıtlı olunan programdaki kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,70 olan, tezini jüri önünde başarı ile savunan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirerek tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda bir nüshasını Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde tezin Enstitüye teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından onaylanmış bir nüshası Enstitü tarafından tezin Enstitüye tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça lisansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilere mesleki konularda bilgi kazandırmayı, sahip olunan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmeyi ve ilgili çalışma alanlarında uzmanlıklarını geliştirmeyi amaçlayan lisansüstü düzeyde yeterlik programıdır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak üzere en az 90 AKTS değerinde öğrenci iş yükü gerektiren en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrenci, dönem projesini aldığı her yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesini sunmak veya proje ile ilgili rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerden en çok üç ders lisans öğreniminde veya bilimsel hazırlık programı sırasında alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Bu derslerin seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda derslerini ve/veya dönem projesini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 2,70 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Gerekli yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler kayıt oldukları tarihten itibaren tezsiz yüksek lisans programından en erken ikinci yarıyılda mezun olabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirleyerek Enstitüye önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(2) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesinin sonuçlanması

MADDE 15- (1) Dönem projesini alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu projesini danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği dönem projesi konusu ve başlığı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Dönem projesi konusu ve başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi en erken ikinci yarıyılın başından itibaren alınabilir ve kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun olarak danışmanına dönem projesini yazılı olarak verir. Dönem projesinin danışman tarafından değerlendirilmesi, öğrencinin tüm derslerden başarılı olmasından sonra yapılır.

(5) Dönem projesinin Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygunluğunu danışman kontrol eder ve dönem projesinin başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin nihai görüşünü gösteren yazı ve ekinde projeye ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Proje Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak dönem projesinin kılavuza uygun bir adet nihai nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Ayrıca danışman dönem projesinin bir nüshasını da elektronik ortamda Enstitüye gönderir. Projeye ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere ilgili proje Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti, diploması ve diploma eki

MADDE 16- (1) Kayıtlı olunan programdaki kredili ve kredisiz tüm derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayarak GNO’su 4,00 üzerinden en az 2,70 olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kazanır.

(2) Dönem projesinin danışman tarafından onaylanmış hali, akademik takvime göre harf notlarının ÖİD’ye teslim edilmesi için öngörülen son tarihe kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile Enstitüye teslim edilmelidir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, öğrencinin bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği ve bu durumun Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senato tarafından belirlenen asgari şartları yerine getirmek koşuluyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının muafiyet değerlendirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı

MADDE 17- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel soru ve sorunları, verileri derinlikli bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni çözümlemelere ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan lisansüstü yeterlik programıdır. Bu kapsamda doktora tezinin bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme niteliklerinden en az birini sağlaması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez olmak üzere en az 240 AKTS değerinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez olmak üzere toplam en az 300 AKTS değerinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, alındığı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Lisans düzeyinde kayıt olunan dersler, doktora programının gerektirdiği ders ve kredi/AKTS yüküne sayılmaz ve GNO hesaplamasına dahil edilmez.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programlarına başvuru ve kabul koşulları

MADDE 18- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında yüksek lisans veya lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde;

1) Bu adayların ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başvurdukları programın puan türünden 55 puan olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eş değer bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

d) Doktora programına başvuranların programa kabulünde, Üniversite yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı veya ALES’e eş değer kabul edilen GRE veya GMAT sınav puanlarının yanı sıra lisans derecesiyle başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması/yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, eğitim süresi en az on yarıyıl olan lisans programlarından mezun olanlar tezli yüksek lisans mezunlarının tabi olduğu koşullarla doktora programına başvurabilirler.

(3) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların doktora programlarına kabulünde ALES veya eş değer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 55 puan veya yabancı dilde öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve/veya sözlü bilim sınavı sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, doktora yapma istediğini belirten mektup/kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Doktora programında süre

MADDE 19- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programında kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belirlenen azami süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’yu sağlayamayan, azami süre içinde ise yeterlik sınavında veya tezinde başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen ve Enstitünün öngördüğü diğer asgari başarı koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süresi içerisinde derslerini ve/veya tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunmasında başarılı olamayan lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilere, Enstitüye en geç azami sürenin bitimini takip eden 15 gün içerisinde talepte bulunmaları halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü/AKTS, proje ve diğer gerekleri yerine getirmeleri koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrencilere tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve/veya dönem projesi yükümlülükleri için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında danışman atanması

MADDE 20- (1) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir danışmanı ve öğrencinin danışmanla birlikte belirlediği tez konusu ile tez başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ile tez konusu ve tez başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Danışman Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(4) Tez konusunun niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ikinci danışman atanabilir.

(5) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 21- (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin bilim alanında bilgi derinliğini ve doktora tez konusuna yönelik bilimsel birikimi ile araştırma yürütme bilgisine sahip olup olmadığının ölçüldüğü bir sınavdır. Doktora yeterlik sınavı, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin dinleyici olarak katılımına açıktır.

(2) Programda yer alan derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir.

(3) Öğrencinin yeterlik sınavına girişi yılda en fazla iki defa olmak üzere Enstitü tarafından belirlenir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile başlayan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenci sınavdan başarısız olmuş kabul edilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora yeterlik sınavları anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik sınavında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm veya bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Ancak lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci azami süreyi aşmamış olmak koşuluyla 15 gün içerisinde talep etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa da programın toplam kredisinin üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 22- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde danışmandan başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim/anasanat dalı dışından olan üye Üniversitede farklı bir anabilim dalından olabileceği gibi diğer yükseköğretim kurumlarının aynı veya farklı bir anabilim/anasanat dalından da olabilir. İkinci danışmanın atanması durumunda ikinci danışman da tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci tez izleme komitesi önünde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bu fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından komite toplantısının bitişini izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ancak tez izleme komitesinin birbirini izleyen iki toplantısı arasındaki süre dört aydan kısa olamaz. Öğrenci toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve komite tutanağı ekinde öğrencinin raporu ile danışmanı tarafından Enstitüye teslim edilir.

(5) Tez izleme komite toplantısına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan öğrenci izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesi tarafından birbirini takip eden iki toplantıda veya toplamda üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 24- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun olarak yazar ve doktora tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için Enstitüye en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce ilgili bilim alanında ulusal veya uluslararası dergilerde doktora tezinden üretilmiş en az bir bilimsel makale yayımlaması zorunludur. Yayın kabul yazısının Enstitüye sunulması yeterlidir.

(4) Doktora tezi savunmasından önce ve tez jürisinin düzeltme kararı verdiği durumda düzeltme sonrası öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu ile savunulabilir olduğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak doktora tezinin kılavuza uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Teze ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere ilgili tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü ilgili tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine elektronik ortamda gönderir.

(7) Jüri üyeleri ilgili tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavına öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri dinleyici olarak katılabilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Doktora tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora mezuniyeti, diploması ve diploma eki

MADDE 25- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, yeterlik sınavını başaran, doktora tezini jüri önünde başarı ile savunan, tezi şekil yönünden uygun bulunan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirerek tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezinin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda bir nüshasını Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğüne teslim eden öğrenciye doktora diploması ve diploma eki verilir.

(2) Doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerini başlatabilmesi için Enstitüye teslim edeceği tezin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını danışmanına göstererek son kez danışmanından tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği olumlu görüşünü almalıdır. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde tezin Enstitüye teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Mezuniyet işlemlerini ve gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Doktora tezinin jüri tarafından onaylanmış bir nüshası, doktora tezinin Enstitüye tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(6) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, lisansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programı

MADDE 26- (1) Sanatta yeterlik programı özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü yeterlik programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS değerinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS değerinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, alındığı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde Üniversitede açılmamış olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinden en az 15 gün önce Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu derslerin seçimi, kredi ve AKTS değerlerinin uyumu ve harf not dönüşümleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Lisans düzeyinde kayıt olunan dersler, sanatta yeterlik programının gerektirdiği ders ve kredi/AKTS yüküne sayılmaz ve GNO hesaplamasına dahil edilmez.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul koşulları

MADDE 27- (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eş değer programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, Üniversite yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi puan ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı veya ALES’e eş değer kabul edilen GRE veya GMAT sınav puanlarının yanı sıra lisans derecesiyle başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması/yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel/yetenek değerlendirme, portfolyo incelemesi, yabancı dil, başvuru ve kabule ilişkin diğer koşullar ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinin hangi oranlarda olacağı, YÖK’ün belirlemiş olduğu asgari puan ve oranlardan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Adayların değerlendirilmesine ilişkin diğer hususlar ile başvuruda adayların sağlaması gereken referans mektubu, sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten mektup/kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES veya eş değer sınav ve puanların aranıp aranmayacağı Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 55 puan veya yabancı dilde öğrenim dili ile yürütülen programlarda en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Sanatta yeterlik programında süre

MADDE 28- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belirlenen azami süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş, derslerini ve/veya azami süresi içinde sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlara veya sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredi yükü/AKTS, proje ve diğer koşulları yerine getirmeleri koşuluyla ilgili öğrencinin 15 gün içerisinde talep etmesi halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrencilere talepte bulunmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde tezsiz yüksek lisans programının gereklerini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunmaması halinde söz konusu alanda tezsiz yüksek lisans programının YÖKSİS’te yarı pasif olarak tanımlanması amacıyla durum YÖK’e bildirilir ve programın YÖKSİS’te tanımlanması sonrasında ilgili öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması

MADDE 29- (1) Sanatta yeterlik programlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi amacıyla Üniversite kadrosundan bir danışmanı ve öğrencinin danışmanla birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasının konusunu ve başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman ile sanatta yeterlik çalışmasının konusu ve başlığı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır.

(3) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Gerektiğinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu maddedeki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 30- (1) Sanatta yeterlik çalışmasını hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, Senato tarafından kabul edilen dönem projesi ve tez yazım ve basım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için Enstitüye en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce ve jürinin düzeltme kararı verdiği durumda düzeltme sonrası öğrenci sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman sanatta yeterlik çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu ile savunulabilir olduğuna ilişkin olumlu görüşünü içeren yazı ve ekinde çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı raporu ile Tez Orijinallik Raporu belgesini imzalayarak sanatta yeterlik çalışmasının kılavuza uygun Enstitü tarafından istenen sayıda nüshasını ve bir adet PDF dosyası olarak CD nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin intihal yazılım programı raporunda verilerde intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere ilgili çalışma Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri; en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Sanatta yeterlik savunma sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü sanatta yeterlik çalışmasını ve çalışmaya ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine elektronik ortamda gönderir.

(6) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışmasının veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasına öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri dinleyici olarak katılabilir.

(7) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından savunma sınavını izleyen 3 gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik mezuniyeti, diploması ve diploma eki

MADDE 31- (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde başarı ile savunan, çalışması şekil yönünden uygun bulunan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirerek sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını Enstitüye ve elektronik ortamda bir nüshasını Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğüne teslim eden öğrenciye YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen doktora diploması ve diploma eki verilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyet işlemlerini başlatabilmesi için Enstitüye teslim edeceği çalışmanın jüri tarafından onaylanmış ciltli en az üç nüshasını danışmanına göstererek son kez danışmanından çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği olumlu görüşünü almalıdır. Ayrıca YÖK Ulusal Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde sanatta yeterlik çalışmasının Enstitüye teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Mezuniyet işlemlerini ve gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasının jüri tarafından onaylanmış bir nüshası, çalışmanın Enstitüye tesliminden itibaren 3 ay içinde elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(6) Yetkili kurum, kuruluşlar veya birimler tarafından aksine bir karar alınmadıkça, lisansüstü eserler elektronik ortamda erişime açık tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Kontenjanlar

MADDE 32- (1) Lisansüstü programların kontenjanları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Başvuru ve kabul işlemleri

MADDE 33- (1) Lisansüstü programların başvuru ve kabul koşulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Aday öğrenciler başvurularını belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitüye yaparlar. Başvuru ve kabul koşulları ile diğer tüm duyurular akademik takvime göre Üniversite tarafından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul süreci Enstitü tarafından yürütülür. Programların kabul koşullarına göre başarılı olan adaylar arasında ilân edilen kontenjan dahilinde en yüksek başarı/giriş notundan başlayarak başarı sıralaması yapılır ve adaylar, bu sonuçlara göre yerleştirilir. Kazanan adayların listesi Üniversite web sayfasında ilan edilir. Eşit başarı/giriş notuna sahip adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla mezuniyet not ortalaması, ALES puanı veya eş değeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında yazılı bilim sınavı ve/veya sözlü bilimsel/yetenek değerlendirme sınavı puanı ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Kayıt işlemleri

MADDE 34- (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adaylar Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle ve öğrenim ücretlerini ödeyerek şahsen ya da noter onaylı vekâletname ile belirledikleri vekilleri aracılığıyla ÖİD’ye başvurarak kesin kayıt yaptırırlar. İlan edilen kayıt tarih aralıklarında kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(2) Yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü mezuniyetler için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun ve alınan eğitim ile derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

(3) Öğrenim ücretini Üniversite tarafından belirlenen süre içinde ödemeyen adayların kayıtları yapılmaz.

(4) Kabul almış aday öğrenciler kabul mektuplarında belirtilen süreye kadar eksik belgelerini tamamlamakla yükümlüdürler. Belirtilen sürede eksik belgelerin tamamlanmaması durumunda, verilen süre sonunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve haklarında işlem başlatılır. Bu öğrencilerin mezun olmaları halinde kendilerine verilmiş diploma dâhil olmak üzere tüm belgeler iptal edilir ve haklarında işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri iade edilmez.

(6) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde ÖİD’ye yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme

MADDE 35- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler içinde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Öğrencinin kaydını tamamlayabilmesi için mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve OİS’te ders kayıt işlemleri için danışman onayının tamamlanmış olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda dönem projesi, tez ya da sanatta yeterlik çalışması aşamasında olan öğrenciler her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler o yarıyılda derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanlarının onayını alarak ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler. Belirtilen tarihlerden sonraki ders ekleme ve/veya ders bırakma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Kayıt yenilemeye ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili düzenlemelerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dili ve dil yeterliği

MADDE 36- (1) Enstitüde Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile Türkçe veya yabancı dilde eğitim-öğretimin yürütüldüğü lisansüstü programlar açılabilir. Programların eğitim-öğretim dili Üniversitenin duyurularında gösterilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların dil düzeylerini belgeleyen bir sınav belgesi ibraz etmeleri gerekir. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari Türkçe ve yabancı dil koşulları ve kabul edilen sınavlar Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenim dili Türkçe ve yabancı dil olan programlarda dil yeterliği muafiyet koşulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Türkçe dilde doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55, yabancı dilde yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için en az 60 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan ve uluslararası aday öğrenciler için Türkçe dil yeterlik sınavından en az B2 alınması zorunludur. Bu puanların programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile olur.

(5) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde, adayların Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile her bir program için ayrı ayrı belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(6) İngilizce yeterliğin belirlenmesine yönelik sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet koşulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. İngilizce hazırlık programında öğrenim ile ilgili esaslar ise yönerge ile düzenlenir.

(7) Türkçe eğitim verilen lisansüstü programlarına başvuran yabancı uyrukluların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir. Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu puan düzeyi yükseltilebilir. Bu fıkrada belirtilen Türkçe yeterlik sınavlarından en az B2 düzeyinde Türkçe belgesine sahip olmayan adaylar Üniversitenin yapmış olduğu Türkçe yeterlik sınavına tabi tutulur. B2 seviyesinde başarılı olan adaylar programa kabul edilebilir. Başarısız olanlar ise B2 seviyesinde Türkçe yeterlik almak şartıyla Üniversitenin Türkçe hazırlık programına yönlendirilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Türkçe dil hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez. Bu şekilde Türkçe dil hazırlık programına devam edecek lisansüstü öğrencileri için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın başında tespit edilir. Türkçe hazırlık programına devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri yönerge ile düzenlenir.

(8) Türkçe yeterliğin belirlenmesine yönelik sınavlar ve bu sınavlardan muafiyet koşulları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Türkçe hazırlık programında öğrenim ile ilgili esaslar ise yönerge ile düzenlenir.

Yatay geçişler

MADDE 37- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, halen ilgili kurumda kayıtlı olmak koşuluyla aynı veya farklı düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul için başvurabilirler.

(2) Başvurular Enstitü sekreterliğine yapılır. Başvuru için adayın ilgili programa öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş, öğrencinin başvuru süresi içinde gerekli belgelerle başvurması koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite içi yatay geçişlerde öğrencilerin kayıtlı oldukları programa kabulde kullanılan sınav belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında kullanılabilir.

(3) Öğrencinin programlar arası yatay geçiş yapabilmesi için GNO’sunun yüksek lisans düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2,70 veya doktora/sanatta yeterlik düzeyinde 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Başvuru yapan öğrenciden programın uyguladığı geçerli ALES puanı, yazılı bilim sınavı, sözlü bilimsel değerlendirme gibi koşullar istenebilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerde; doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez/sanatta yeterlik çalışması önerisini ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet yükümlülüğünde yer alan en az iki zorunlu ve/veya seçmeli dersi Üniversitede tamamlaması gerekir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isterse, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süre varsa ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(6) Öğrencilerin geldikleri programda almış oldukları derslerin muafiyet ve intibak işlemleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine, Senato tarafından belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce başarmış olduğu derslerden hangilerinin başvurulan programlarda muaf sayılacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Üniversite içinden veya dışından yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programlarında geçirdikleri süreler öğrenim sürelerine dâhil edilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 38- (1) Üniversitelerarası öğrenci değişim programları, Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ile Senato ve YÖK tarafından belirlenen esaslar uyarınca uygulanır. Diğer yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi ve diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabulü Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı ve değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin Üniversitedeki kaydı, değişim programı süresince devam eder, bu süre öğrenim süresinden sayılır ve ilgili yarıyıllar için geçerli öğrenim ücretini Üniversiteye öderler.

(3) Öğrencinin değişim programı kapsamında alacağı dersler, bu derslerin program yükümlülüklerine nasıl sayılacağı öğrencinin kendi öğretim planına uygun olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Eş değerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve/veya AKTS değerleri ve notları, transfer kredisi olarak sayılır ve öğrencinin transkript belgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders kayıtları ve öğrenim ücretleri gibi konular, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu öğrenciler değişim öğrencisi haklarına sahiptirler. Üniversitenin akademik ve idari kurallarına tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Öğrencilere seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir transkript belgesi verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 39- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programının kayıtlı öğrencisi olup belirli bir bilim alanında bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurduğu programın derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma tarihleri içinde karara bağlanır. Özel öğrencilik başvurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek en geç ders ekleme-bırakma tarihleri içinde kabul edildiği program için Üniversiteye kaydını tamamlar ve aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir. Bu öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundaki enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci statüsüyle ders alan öğrencilere aldıkları ders/derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren transkript belgesi verilir.

(2) Enstitü programlarına kayıtlı lisansüstü eğitim öğrencileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yükseköğretim kurumuna bağlı enstitülerde özel öğrenci statüsüyle ders almak için başvuruda bulunabilirler. Her koşulda özel öğrenci statüsüyle alınan dersler, aynı öğrenim dilinde olmak koşuluyla öğrencinin kayıtlı olduğu programda mezuniyet için alması gereken ders sayısının yarısından fazla olamaz. Bu şekilde ders alan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyetleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrencilik lisansüstü programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez ve öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Yaz okulu bu süreye dahil edilmez.

(4) Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Özel öğrenci statüsünde kabul alanlar Mütevelli Heyetinin o yıl için AKTS değeri başına belirlediği öğrenim ücretini öderler.

(6) Enstitü programlarına kayıtlı lisansüstü eğitim öğrencileri, özel öğrenci olarak ders aldıkları yarıyıllarda Üniversiteye öğrenim ücretlerinin tamamını öderler.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 40- (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri ve ödeme esasları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her yarıyıl/yıl Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz ve ilgili mevzuatla belirlenen sürenin bitiminde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burs ve desteklere ilişkin hususlar Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(4) Öğrenci kayıt olduğu yıl Üniversitenin kendisine taahhüt ettiği süre ve koşullarda burs hakkından faydalanabilir.

(5) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

(6) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(7) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin ödemiş olduğu program ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve takvim

MADDE 41- (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü, 14 haftalık ders süresi olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları, bu süreye dahil değildir.

(2) Lisansüstü programlarda dersler yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıllarında yürütülür.

(3) Lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunun süresi, 7 hafta ders süresi ve bir hafta yarıyıl sonu sınav süresi olmak üzere en çok 8 haftadır. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar yarıyıllarındaki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

(4) Yaz okulu, lisansüstü eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez.

(5) Yaz okulu eğitim ile ilgili diğer hususlar yönerge ile belirlenir.

(6) Lisansüstü programlarda dersler güz veya bahar yarıyıllarında 7 haftalık ders süresi olan iki modül halinde verilebilir. Bir modülde verilecek bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar yarıyılındaki toplam saatine eşittir. Modül sonu sınavları bu sürelere dahil değildir.

(7) Kayıt, ders, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 42- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen derslerden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler ilgili lisansüstü programın dersleri arasından seçilemez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini/AKTS değerini tamamlamak için kullanılamaz ve GNO hesabına dâhil edilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslere ilişkin devam mecburiyeti, başarı değerlendirme ve diğer hususlar, o derslerin verildiği programın hükümlerine tâbi olarak yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programında almakta oldukları derslerle çakışmamak koşulu ile kayıtlı oldukları lisansüstü programdan ders/dersler alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık programı dersleri veya Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile alınan lisansüstü dersleri dışında başka ders alınamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

İngilizce hazırlık programı

MADDE 43- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak adayların Senato tarafından belirlenen asgari İngilizce dil koşulunu sağlayamadığı durumda öğrenciye İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırma hakkı verilebilir. Bu koşulla kabul edilen öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri, sınavları, muafiyet koşulları ve öğrenimle ilgili diğer esaslar yönerge ile düzenlenir.

(2) Lisansüstü öğrenciler için İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürelerin sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İngilizce dil koşulu sağlanmadan önce bilimsel hazırlık programı dersleri veya lisansüstü program kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

Danışmanlık

MADDE 44- (1) Öğretim üyesi başına tez danışmanlığı sayısı; tezli yüksek lisans ve doktora programları için en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde belirlenir.

(2) Danışmanlık görevi, danışman atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı başkanı veya anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye yazılı olarak bildirdiği program koordinatörü tarafından yürütülür.

Dersler

MADDE 45- (1) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olabilmek için gerekli zorunlu/seçmeli dersler, seminer, lisansüstü eser ve benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların kredileri ve AKTS değerleri toplamlarıdır. Bu öğretim planları Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü programlarda öğrencilere verilmesi zorunludur.

(3) Öğrencinin her yarıyıl kayıt olacağı dersler, öğrencinin ders seçimi ve danışmanın OİS üzerinden onayı ile kesinleşir.

(4) Her derse ilişkin yarıyıl içi çalışmaları/sınavları ile yarıyıl sonu sınavı için tüm ölçme ve değerlendirme türleri, sayıları ve bunların dersin harf notuna katkısının hangi oranlarda olduğu, varsa yarıyıl sonu sınavına girebilmeye ait diğer koşullar, dersin amaç, içerik ve kazanımları ile haftalık izlencesi dersin öğretim elemanı tarafından her yarıyılın başlangıç tarihinden 2 hafta önce Üniversitenin akademik bilgi paketinde güncellenir, OİS’te tanımlanır ve ders izlencesinde yer verilerek derslerin başladığı ilk hafta öğrenci ile OİS üzerinden paylaşılır.

(5) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS değeri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği AKTS değeri arttırılabilir.

(6) Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrarlanan derslerde, alınan en son harf notu GNO hesaplamasında kullanılır.

(7) Başarısız olunan seçmeli dersler tekrar alınabileceği gibi seçmeli ders havuzunda yer alan başka bir ders de ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve AKTS değerinin öğrencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla danışmanın onayı ile seçebilir.

(8) Seçmeli bir dersin açılmaması halinde bu derse kaydolan ve başarısız olan öğrenci açılan seçmeli derslerden birine ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve AKTS değerinin öğrencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla akademik takvimde belirtilen süreler içinde danışmanın onayı ile kaydolabilir.

(9) Bir dersin ders planından çıkarılmış olması durumunda bu dersten başarısız olan bir öğrenci, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile ders planında yer alan eş değer veya yakın bir dersi, ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu toplam kredi ve AKTS değerinin öğrencinin mezuniyetine engel olmaması koşuluyla alabilir.

(10) Öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla danışman onayı ile “BA” ve altındaki harf notlarıyla başarılı oldukları dersi/dersleri tekrar alabilirler. Bu durumda tekrar edilen ders/dersler için devam zorunluluğu aranır ve alınan son harf notu/notları geçerli olur.

(11) Ders programlarında modüler sistemlerin uygulanmasına ve bunların sürelerine dair esaslar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(12) Uzmanlık alan dersi/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

Dersten çekilme

MADDE 46- (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanlarının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi sona erdikten sonraki dersten çekilme talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yaz okulunda dersten çekilme işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, transkript belgesinde dersten çekilmiş (W) olarak gösterilir. Öğrenci kayıtlı olunan bir yarıyılda en fazla bir dersten, öğrenim süresince toplamda ise en çok iki dersten çekilebilir. Bir öğrenci daha önce çekildiği bir dersten ikinci kez ve GNO’ya katılmayan dersten/derslerden çekilemez. Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders için çekilme yapılmadan önce alınmış son harf notu geçerli olur.

(3) Dersten çekilmelerde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, sonraki ücretlerine mahsup edilmez.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları

MADDE 47- (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak daha önce alınıp yüksek lisans düzeyinde en az “CC” ve doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” veya “S” harf notu ile tamamlanmış ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yükümlülükler belirlenebilir.

(2) Ön koşul olan bir dersin tekrarlanması durumunda o dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması koşul olan derse, o dersin yan koşul dersi denir. Birlikte alınması gereken derslerden birini yüksek lisans düzeyinde en az “CC” ve doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” veya “S” harf notu alarak tamamlayan öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(4) Derslerin ön ve yan koşulları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

(6) Muaf olunan bir ders, başka bir dersin ön koşul/yan koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 48- (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Her koşulda teorik derslerde devam zorunluluğu en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80 olarak uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencinin devam zorunluluğuna uyup uymadığı dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilir ve OİS üzerinde işlenir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranır.

Derslerden muafiyet

MADDE 49- (1) Öğrenciler bir yükseköğretim kurumunda daha önce alıp başardıkları derslerden, kayıt oldukları lisansüstü programlardaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, ekinde transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak Enstitü sekreterliğine yapılır.

(2) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda daha önce alıp başardığı derslerden kayıtlı olduğu lisansüstü programdaki yükümlülüklerinin yerine sayılan dersler ile kredi ve/veya AKTS değerleri ve harf notu karşılıkları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Öğrencinin muaf tutulduğu dersler, Üniversitedeki öğrenim süresince tekrar alınamaz.

(3) Öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla muaf tutulduğu dersler GNO hesaplamasına katılır ve transkript belgesinde gösterilir.

(4) Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında muaf tutulduğu dersin öğrenim dili aynı olmak zorundadır.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan derslerin muafiyet başvurusunda bulunan öğrenciler; doktora/sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavını, tez/sanatta yeterlik çalışması önerisini ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını bu programda tamamlamak; tezli yüksek lisans programlarında tezini bu programda tamamlamak; tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini bu programda tamamlamak ve ilgili programın mezuniyet yükümlülüğünde yer alan en az iki zorunlu ve/veya seçmeli dersi Üniversitede tamamlamak zorundadır.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak daha önce alıp başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili programın derslerinin %50’sini geçemez.

Sınavlar

MADDE 50- (1) Her ders için esasen en az bir yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ancak yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dahil olmak üzere bir derse ilişkin tüm ölçme ve değerlendirmeler yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev, rapor, proje, seminer ve benzeri ölçme değerlendirmelerle veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Sınavlar; yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve mazeret sınavlarından oluşur.

(3) Mazeret sınavı; yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır. Ancak uzaktan eğitim programlarında mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun bulunması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmesi koşuluyla mazeret sınavlarına girebilirler. İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavı yapılmaz.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygulamalar YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

(6) Sınavlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(7) Sınavlara esas teşkil eden tüm belgeler ve notlar, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

(8) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde sınavlara giremez. Bu dönemde girilen sınavda alınan not geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 51- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilgili sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak itiraz edebilirler. Sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, başvurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye iletilir. İtiraz edilen notun sonucu hakkında öğrenci bilgilendirilir. İtiraz edilen notun değişmesi durumunda ise Enstitü Yönetim Kurulu kararı ÖİD’ye bildirilir.

(2) Öğrenci, ilgili kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Enstitüye yazılı başvuruda bulunarak tekrar itiraz edebilir. Bu durumda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alanın uzmanlarından kurulan ve ilgili dersin öğretim elemanının olmadığı üç kişilik inceleme komisyonu sınav kâğıdını 7 iş günü içinde inceleyerek öğrencinin sınav notunu kesin olarak belirler. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ilgili dersin öğretim üyesine ve öğrenciye bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı karar nihaidir. Enstitü, not değişikliği olması durumunda sonucu ÖİD’ye bildirir.

Notlarda maddi hata

MADDE 52- (1) Bir dersin ilan edilmiş yarıyıl sonu başarı notunun maddi hata nedeniyle düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının yazılı bildirimi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Başarı notları

MADDE 53- (1) Başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavı, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, sunum, süren çalışma, proje, atölye, seminer, derse devam, derse katılım, laboratuvar, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, gösterim ve benzeri yarıyıl içi ölçme değerlendirmelerinden uygun olanlarının yanı sıra yarıyıl sonu ölçme değerlendirmesi ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda GNO hesaplanarak belirlenir. GNO ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin kayıt olduğu not ortalamalarına katılan tüm derslerin harf notu başarı katsayıları, bu derslere ait AKTS değerleri ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Bir dersin başarı notu yarıyıl içi ölçme değerlendirmelerinin ve yarıyıl sonu ölçme değerlendirmesinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Toplam başarı oranının %60’ı yarıyıl içi ölçme değerlendirmelerinin oranı, %40’ı ise yarıyıl sonu ölçme değerlendirmesinin oranıdır.

(4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı harf notunun yüksek lisans düzeyinde en az “CC”; doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise en az “CB” olması gerekir.

(5) Yüksek lisans düzeyinde bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC”, “S”, “E” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(6) Yüksek lisans düzeyinde bir dersten “FF”, “A”, “U” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilerin “A” harf notu, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(7) Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “S”, “E” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde bir dersten “CC”, “FF”, “A”, “U” harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilerin “A” harf notu, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

(9) Seminer ve lisansüstü eser için “S” ve “U” harf notları kullanılır.

(10) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:

a) A: Devamsız harf notu; dersin devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilere “A” harf notu kullanılır. Bu not, GNO hesabında “FF” harf notu işlemi görür.

b) P: Ders devam ediyor harf notu; bir yarıyıldan fazla süren kredili/kredisiz derslerde, nihai harf notunun verileceği yarıyıldan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere verilir. “P” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil edilmez. Bu harf notunun mezuniyetten önce bir harf notuna çevrilmesi gerekir.

c) S: Başarılı harf notu; başarılı/başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. “S” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz.

ç) U: Başarısız harf notu; başarılı/başarısız olarak değerlendirilen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. “U” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz.

d) R: Tekrar edilen ders; bir dersin tekrar alındığını veya o dersin yerine danışmanın onayı ile başka bir dersin alındığını göstermek için kullanılır. Bu dersler için öğrencinin en son aldığı harf notu geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf notu GNO hesabına katılmaz.

e) N: Kredisiz ders; bir dersin GNO hesabına hiçbir koşulda katılmadığını göstermek için kullanılır.

f) E: Muaf/sorumlu değil harf notu; öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla muaf tutulduğu dersleri gösterir.

g) W: Dersten çekilme harf notu; öğrencinin çekildiği ders için verilir. “W” harf notu GNO hesaplamasına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil edilmez.

ğ) I: Eksik ders harf notu; öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan ve/veya yarıyıl sonu sınavı yapılamayan dersler ve uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci “I” harf notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir harf notu almak zorundadır. Aksi durumda “I” harf notu kendiliğinden “FF” veya “U” harf notuna dönüşür. Bu süre, öğrencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

h) T: Transfer edilen ders; Üniversite içi yatay geçiş yapan, bir değişim programına katılan, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin almış oldukları ve eş değerliliği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen transfer dersleri için kullanılır.

ı) M: Sınava girmedi harf notu; süresi olduğu için doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için kullanılır.

i) SP: Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri gösterir. Bu not, GNO hesaplamasına katılmaz ve kredi/AKTS hesabına dahil edilmez.

j) Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve GNO hesaplamasına katılmaz.

(11) GNO’su 3,50-3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme öğrencinin transkript belgesinde belirtilir.

(12) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde YÖK tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(13) Başarı notları harflerle ifade edilir. Harf notları, 100’lük not aralığı ve bunların katsayı değerleri aşağıda gösterilmiştir:

            Doktora/Sanatta

Yüksek Lisans               Yeterlik                              Harf Notu       Not Aralığı       Başarı Katsayısı

Mükemmel                     Mükemmel                             AA                90-100                    4,00

Pekiyi  Pekiyi                 BA                                        85-89                3,50

Çok İyi                           İyi                                           BB                 80-84                     3,00

İyi        Geçer                 CB                                        70-79                2,70

Geçer   Başarısız            CC                                        60-69                2,00

Başarısız                         Başarısız                                  FF                  0-59                      0,00

Devamsız                       Devamsız                                 A                     --                        0,00

Ders devam ediyor         Ders devam ediyor                   P                      --                          --

Başarılı                           Başarılı                                     S                      --                          --

Başarısız                         Başarısız                                   U                     --                          --

Tekrar  Tekrar                R                                              --                      --

Kredisiz ders                  Kredisiz ders                            N                     --                          --

Muaf/Sorumlu değil       Muaf/Sorumlu değil                 E                      --                          --

Dersten çekilme              Dersten çekilme                       W                     --                          --

Kaldırıldı                        Kaldırıldı                                  K                      --                          --

Eksik   Eksik                  I                                                --                      --

Transfer                          Transfer                                    T                      --                          --

Sınava girmedi               Sınava girmedi                         M                     --                          --

Bilimsel hazırlık             Bilimsel hazırlık                      SP                     --                          --

Kayıt dondurma

MADDE 54- (1) İngilizce hazırlık programı ve bilimsel hazırlık programı dahil tüm öğrenciler, sağlık, askerlik ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ile Enstitüye başvururlar. Enstitü gerekli gördüğü hallerde öğrenciden gerekçesini destekleyen ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kayıt dondurma talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin ders kaydını ilgili yarıyıl için yaptırmış olması ve bu fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanunî temsilcisi vasıtasıyla Enstitüye başvurması gerekir. Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Rapora bağlı sağlık nedenleri haricinde, bir defada en çok bir yarıyıl kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurulabilecek toplam süre yüksek lisans programlarında bir yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise iki yarıyıldır. Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve kayıt dondurma süresi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için kayıt dondurduğu yarıyıllara ilişkin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez veya öğrenim ücreti yerine sayılmaz.

(4) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili yarıyılda ders kaydı yapılmaz veya almış oldukları dersler kayıtlarından düşürülür. Bu öğrenciler lisansüstü eser çalışması yapamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Bir yarıyıldan fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden süresini tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, dönmek istediği yarıyılın ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak Enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

İlişik kesme

MADDE 55- (1) Öğrenim süreleri kapsamında verilen azami sürelerde ders yükümlülüklerini, lisansüstü eserini ve/veya kayıtlı olunan programın mezuniyet için gerekli diğer yükümlülüklerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 56- (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen öğrenciler, Enstitüye başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatabilirler. Bu öğrencilerin ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamamladıkları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenim ücretini ödeyerek kayıt olan öğrenciye Üniversiteden ayrılma veya kayıt iptali durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye Üniversiteden ayrılma durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde veya bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılması durumunda ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerden kayıtları düşürülür. Yarıyıl sonu ders başarı notu verilmiş dersler ise mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

Kayıt silme

MADDE 57- (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Yetkili sağlık kurumu tarafından verilen sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işlemini usulüne uygun olarak yaptırmamak.

d) Kesin kayıt hakkı kazanmadığı sonradan anlaşılmak.

e) Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmama nedeni için gösterilen mazeretin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemesi.

f) 2547 sayılı Kanunda belirtilen ve kayıt silmeyi gerektiren diğer durumlardaki öğrencilerden olmak.

(2) Kaydı silinen öğrencilere talepleri halinde transkript belgesi verilir.

(3) Öğrenci kendi isteği ile kayıt sildirebilir. Öğrencinin kaydının silinmesi için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

(4) Öğrencinin kaydı silme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin veya kanunî temsilcisinin yazılı müracaatı gerekir.

Disiplin

MADDE 58- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencinin uzaklaştırma süresi azamî öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 59- (1) Üniversite YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eş değer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Sınavların geçerlik süreleri

MADDE 60- (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 61- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki öğrencilere talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Verilen ek süreler azami süreden sayılmaz.

Tebligat

MADDE 62- (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için Üniversite tarafından oluşturulmuş olan elektronik posta adresine ve öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılır. İadeli ve taahhütlü posta yerine Enstitüde imza karşılığı yapılan tebligat da geçerlidir. Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yükümlüdürler.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne 1 hafta içerisinde durumu yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için ayrılmış resmî ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 63- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibakı sürecinde ortaya çıkacak sorunları çözmeye, ilgisine ve görev alanına göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

(3) Bu Yönetmelikte verilen yetkilerin kullanılması hususunda öğretim üyeleri veya danışmanlar ile program/bilim dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğretim üyeleri veya danışmanlar ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu, program/bilim dalı başkanlığı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı ile Enstitü Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları çözmeye Enstitü Kurulu yetkilidir. İhtilafların çözümü hususunda bu fıkra ile yetki verilen birim, taraflardan birinin veya her ikisinin yazılı başvurusu halinde, tarafların görüşünü yazılı olarak aldıktan sonra karar verir. Verilen karar kesin olup, uygulama bu doğrultuda yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64- (1) 30/3/2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 65- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.