Kültür ve Turizm Bakanlığından:

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLARIN BEDELLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Genelge: Özel hesaptan sağlanan destek ve tahsislere ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,”

“j) Bakanlık birimi: Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını,

k) Tahsis: Bakanlık birimlerine ve il denetim komisyonlarına bu Yönetmelikte belirtilen giderlerin karşılanması amacıyla özel hesaptan ayrılan payları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6/A maddesinin ikinci, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon; Bakan başkanlığında, Telif Hakları Genel Müdürü ve Genelgede belirlenecek Bakanlık yetkililerinin katılımıyla en az üç üye ile toplanır.  Bakanın katılamadığı toplantılarda Bakan tarafından belirlenen üye başkanlık görevini yürütür. Kararlar katılanların oy birliği ile alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.”

“(5) Komisyon tarafından, gündemdeki projelerin desteklenmesi, reddedilmesi veya bir sonraki toplantı gündemine alınması yönünde karar verilir. Kabul edilen projeler için sağlanacak destek miktarı Komisyonca belirlenir. Sağlanacak destek miktarı başvuruda belirtilen toplam bütçenin % 80’ini aşamaz. Bu sınır,  kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından %100’e kadar uygulanabilir. Komisyon kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bakanın başkanlık ettiği toplantılarda ayrıca Bakan onayı aranmaz.”

“(7) Projelere sağlanan destek miktarı, projelerin sözleşmeye uygun olarak sonuçlanmasından ve proje faaliyet raporu ile proje harcamalarını tevsik eden belgelerin ibrazından sonra ödenir.  Ancak proje harcamalarını tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi ya da teminat olarak; bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektubunun veya mevzuatında kredi kefaleti vermekle görevlendirilen kuruluşlar tarafından düzenlenen kefalet mektubu/kefalet senedinin sunulması ya da muteber en az bir gerçek veya tüzel kişinin müteselsil kefil olarak gösterilmesi şartıyla, proje sahibinin talebi üzerine, projelerin sonuçlanmasından önce destek miktarının %75’ine kadar ön ödeme yapılabilir. Kamu tüzelkişileri ile 5846 sayılı Kanun kapsamında kurulan meslek birlikleri bakımından teminat gösterme şartı aranmaz. Ön ödeme yapılan tutara ilişkin harcama belgeleri, en geç projenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ibraz edilir.

(8) Projenin kapsamına ilişkin değişiklik talepleri Komisyon tarafından karara bağlanır. Ancak projeye konu faaliyetlerin tarihi ve yeri gibi doğrudan projenin kapsamına ilişkin olmayan değişiklik talepleri Genel Müdürlük tarafından karara bağlanabilir.

(9) Destek sağlanan projelerin belge üzerinden incelenmesi esastır. Ancak gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük, yerinde inceleme yapmak üzere personel görevlendirebilir. İncelemeler neticesinde, proje dokümanına ve sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi veya ön ödeme tutarına ilişkin proje harcamalarını tevsik eden belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde, destek miktarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş meblağların genel hükümlere göre faiziyle birlikte geri alınmasına Komisyon tarafından karar verilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Sağlanan destekler kapsamında yapılan harcamalara ait belgeler Genel Müdürlükte; Bakanlık birimlerine tahsis edilen tutardan yapılan harcamalara ait belgeler ilgili Bakanlık biriminde, il denetim komisyonlarına tahsis edilen tutardan yapılan harcamalara ait belgeler ilgili valilikte gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere on yıl boyunca muhafaza edilir.

(4) Özel hesaptan verilecek desteklere ilişkin ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü Genel Müdürlük ile proje sahibi arasında yapılan sözleşme ile belirlenir. Bakanlık birimlerinden merkezi yönetim kapsamında olan özel bütçeli idarelere yapılacak tahsisler; ilgili idarelerce bir taraftan (B) işaretli cetvele gelir diğer taraftan (A) işaretli cetvele ödenek kaydedilmesi suretiyle kullanılır. 

(5)  Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine tâbi kurum ve kuruluşlara projeleri için özel hesaptan sağlanan desteğin veya Bakanlık birimleri ile il denetim komisyonlarına Bakan onayıyla tahsis edilen miktarın harcanmasından kendi harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri sorumludur.  İl denetim komisyonlarına tahsis edilen tutarın harcama yetkilisi ilgili vali yardımcısı, gerçekleştirme görevlisi ise denetim komisyonu başkanıdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Tahsis veya destek sağlanan kurum ve kuruluşların tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşınır işlemleri

 MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkça tedarik edilen malların taşınır işlemleri ilgili Bakanlık birimleri tarafından, il denetim komisyonları tarafından tedarik olunan malların taşınır işlemleri ilgili valilikçe, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde sağlanan destekler kapsamında alınan alet/teçhizat/yazılım, malzeme ve sistemlerin mülkiyeti destek sağlanana aittir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.