Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GSÜ-SAM): Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, uluslararası ilişkiler disiplininin bilgi birikimine dayanarak uluslararası politika, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak, bu konularda faaliyetler yürüterek stratejik bilgi birikimine destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar hakkında araştırma ve inceleme faaliyetleri yürütmek.

b) Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, Türk dış politikası, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlıklar ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlar hakkında konferans, seminer, panel, sempozyum, kolokyum, sertifika programı ve benzeri eğitim faaliyetleri yürütmek.

c) Bu konularda Üniversite tarafından belirlenmiş olan öncelikli araştırma alanlarını da dikkate alarak yayınlar, raporlar ve notlar hazırlamak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda iç ve dış paydaşlarla ortaklaşa ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek.

d) Üniversite adına diğer üniversitelerin araştırma merkezleriyle, kamu kuruluşlarıyla, dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren enstitüler, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları ve basın-yayın organlarıyla temaslar kurmak ve iş birlikleri geliştirmek.

e) Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yürütülen ve Merkezin amacına uygun konulardaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek.

f) Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanları hakkında farkındalık oluşturmak üzere tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

g) Merkezin amacına uygun etkinliklere Üniversiteyi temsilen iştirak etmek.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda Rektörün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün altı ayı geçmemek kaydıyla görevi başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise en kıdemli üyeden başlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hedef ve planlarına dair yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, çalışma programını karara bağlamak.

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş, iş birliği ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda mali konulara ilişkin kararlar almak.

e) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 10/5/1998 tarihli ve 23338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.