Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI GELENEKSEL OYUN VE SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GOSUAM): Gazi Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; başta Türkiye coğrafyası olmak üzere, çeşitli coğrafyalardaki Türk halkları ve akraba topluluklarının, unutulmuş ve/veya unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel oyun ve sporlarını tespit edip, Türkoloji, halk bilimi, halk edebiyatı, antropoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji, spor ve benzeri disiplinler arası çalışmalar yapmak, oyun ve sporlarda kullanılan araç-gereçleri aslına uygun olarak üretmek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama, tanıtım, bilimsel yayın ve faaliyetlerde bulunmak, yaygın olan oyun ve sporlarda Türk halkları ve akraba toplulukları arasında organizasyonlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel oyun ve sporların kültürel bütünlüğünü sağlamak ve güçlendirmek.

b) Geleneksel oyun ve sporları tespit etmek, bilimsel olarak araştırmak, özendirip canlandırmak, bu konudaki çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek.

c) Geleneksel oyun ve sporlarda kullanılan malzemeleri aslına uygun olarak yaşayan ustalardan veya yazılı kaynakları referans alarak canlandırmak ve üretimini yapmak.

ç) Geleneksel oyun ve sporlarda genç araştırmacılara rehberlik etmek.

d) Geleneksel oyun ve sporlar alanında ulusal veya uluslararası düzeyde makale, kitap ve rapor hazırlamak, yayımlamak ve yayımlanmasını desteklemek.

e) Geleneksel oyun ve sporlarda alan araştırması yapmak.

f) Geleneksel oyun ve sporlar alanında bilimsel araştırma ve çalışmaların sunulması, tartışılması amacı ile konferans, panel, sempozyum, kongre ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

g) Merkezin amacı doğrultusunda; Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

f) Çalışma gruplarında yer alacak personel ile uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırıcıları belirlemek.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma usul, esas ve programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdürce hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs, eğitim önerilerini, kendi bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma kurullarının da katkısıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Müdür ve Müdür yardımcıları Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ile daimi üyelere ek olarak Rektör tarafından görevlendirilen, Türkoloji, halk bilimi, halk edebiyatı, antropoloji, sosyoloji, tarih, psikoloji, spor ve benzeri disiplinlerdeki uzmanlıkları ile tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki temsilcilerden olmak üzere üç yıl için görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Boşalan veya süresi biten üyelerin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Spor kulüpleri, konuyla ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amacı ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.