Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programları ile ilgili genel esaslar, programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim genel esasları, tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulaması gibi tez çalışması yarıyıllarında rehberlik etmek üzere belirlenen öğretim üyelerini,

e) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten ve bu amaçla sınav jürisi kuran, beş öğretim üyesinden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapacak olan komiteyi,

f) Doktora yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belirlendiği sınavı,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan bitirme çalışmasını,

ğ) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

h) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan akademik birimi,

ı) Enstitü anabilim dalı başkanı: EABD başkanını,

i) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya doktora programı içerdiği durumlarda ise Üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü, en fazla iki enstitü müdür yardımcısı ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Program: EABD’de, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli içerikte kredili ve kredisiz dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından oluşan tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora unvanlarına yönelik eğitim-öğretim programını,

n) Program Akademik Kurulu: EABD’de tek program olduğunda enstitü anabilim dalı kurulunu; birden çok program olduğu durumlarda ise her program için kurulan, ilgili programda Üniversitedeki lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşan, ilgili programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlayan kurulu,

o) Program Koordinatörü: Program Yürütme Kurulu ile Program Akademik Kuruluna başkanlık eden ve iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini,

ö) Program Yürütme Kurulu: İlgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci kabulünden sorumlu, program koordinatörü dâhil üç üyeden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere kurulan kurulu,

p) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

t) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,

u) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar, enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ve doktora programı düzeylerinde yapılır. Ayrıca öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın yapılan lisansüstü uzaktan öğretim programları ve yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ve protokollerle belirlenen kurumların desteğiyle ortak lisansüstü programlar ile uzaktan lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilir.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6- (1) Lisansüstü programları, enstitü anabilim dalları ile aynı veya değişik adlarla açılabilir. Enstitünün anabilim dallarında lisansüstü programların açılması için YÖK’ün kriterleri dikkate alınarak öğretim üyeleri tarafından yapılan başvuru, ilgili EABD başkanının teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü ile Rektörlüğe sunulur. Lisansüstü programlar YÖK onayıyla açılır.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7- (1) Lisansüstü programları, EABD başkanlıklarına bağlı Program Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. EABD başkanı, Program Yürütme Kurulu veya program koordinatörü belirlenmemiş ise ilgili programın yürütülmesinden doğrudan sorumludur.

(2) Program Akademik Kurulu, ilgili lisansüstü programın hedeflerinin belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Program Akademik Kurulu, EABD başkanının çağrısıyla her yarıyıl en az bir kez toplanır.

Öğretim dili

MADDE 8- (1) Lisansüstü öğretimi; Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin %100'ünü İngilizce verilen derslerden almak zorundadır.

Lisansüstü programlara başvuru için temel esaslar

MADDE 9- (1) Yüksek lisans programlarına lisans diploması olanlar ile o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler başvurabilir. Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans mezunu veya o yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak öğrencilerin AGNO’ları en az 4 üzerinden 3,00 veya eşdeğeri bir puan olmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar için ALES’ten en az 55 veya bu puan eşdeğeri puan alınması gereklidir. Lisansüstü programları giriş sınavına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için YÖK tarafından kabul edilen ve/veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğeri kabul edilen sınavlardan en az 55 veya muadili puan alınması gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. Bu adayların başvurularının değerlendirme işlemlerinde, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

Kontenjanlar ve başvuru şartları

MADDE 10- (1) Lisansüstü programlara başvuru esasları temel alınarak, Program Yürütme Kurulunun ve/veya EABD başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile her yarıyıl için lisansüstü programların öğrenci kontenjanları ve başvuruda aranacak şartlar belirlenir. Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde, lisansüstü programlara müracaat edecek adaylar için şartlar ve ek kontenjan belirlenebilir.

İlan ve başvuru

MADDE 11- (1) Öğrenci kontenjanları, başvuruda aranacak şartlar, istenen belgeler, sınav programları ve son başvuru tarihleri Rektörlük tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilerek duyurulur. Lisansüstü programına başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Giriş sınavı değerlendirme

MADDE 12- (1) Lisansüstü programlara giriş sınavları, Program Yürütme Kurulu veya EYK’nin her bir program için belirlediği sınav jürisi tarafından yapılır ve sınav notu ile değerlendirilir. Giriş sınavları, EABD’deki tüm öğretim üyelerine açıktır. Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların başarı notu, ALES sınav sonucu ve giriş sınav sonucu dikkate alınarak belirlenir. Giriş sınavı, sadece mülakat sınavı veya yazılı ve mülakat sınavının eş ağırlıklı toplamı şeklinde uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notu ise mülakat sonuçları ile değerlendirilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13- (1) Lisansüstü programını kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerin aslı veya onaylı örneği ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan aday lisansüstü öğrencilik hakkını kaybeder. Lisansüstü programları kazanan adaylar, tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 14- (1) Yüksek lisans veya doktora programına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora programından farklı alanda almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programları, en fazla birbirini takip eden iki yarıyıl sürer ve bu süreçte en çok altı ders alınabilir. Bu kapsamda alınan derslerin kredileri AGNO’ya katılmaz. CC ve üstü puanlar başarılı olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlık süresi içinde başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 15- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu EABD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Uluslararası öğrenci değişim programı

MADDE 16- (1) Uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında ders alan ve/veya gönüllü staj yapan öğrencilerin ders intibakları ve değerlendirmelerinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17- (1) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarında veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya farklı adlardaki lisansüstü programlarına kabul edilebilirler. Yatay geçiş için başvuruda bulunacak öğrencilerin devam ettikleri lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Öğrenciler ilgili yüksek lisans ve doktora programına giriş koşullarını sağlamak zorundadır. Başvurular enstitü müdürlüğüne yapılır. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 18- (1) Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara ilgili yarıyıldaki son başvuru tarihine kadar enstitü tarafından istenilen belgelerle birlikte elektronik ortam veya posta yoluyla enstitüye başvuru yapabilirler. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlarına başvuruları, beyan ettikleri belgeler üzerinden ilgili Program Yürütme Kurulu ve/veya EABD başkanlığı tarafından değerlendirilir. Program Yürütme Kurulu/EABD gerek görürse elektronik ortamda aday ile karşılıklı görüşme talep edebilir. EYK, Program Yürütme Kurulu ve/veya EABD başkanlığının değerlendirmelerini dikkate alarak başarılı bulunan adayları şartlı kabul eder ve öğrencilere kabul mektubu verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 19- (1) İlk defa açılacak dersler, güz yarıyılı için mayıs ayı içerisinde, bahar yarıyılı için kasım ayı içerisinde Program Yürütme Kurulunun ve/veya EABD başkanının önerisi, enstitü kurulunun onayı ve Senato kararıyla kredili veya kredisiz olarak açılır.

(2) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları, Program Yürütme Kurulunun ve/veya EABD başkanının önerisi üzerine EYK kararıyla belirlenir.

Danışman atanması

MADDE 20- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrencilere en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğretim üyeleri arasından danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı olarak, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişiler atanabilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve EYK’nin kararı zorunludur.

(2) Bir öğretim üyesinin danışmanlık yükü tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla 16’dır. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programları için danışmanlık sayıları %50 oranında artırılır.

Uzmanlık alan dersi, seminer ve ortak dersler

MADDE 21- (1) Uzmanlık alan dersi, öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan, tezli yüksek lisans ve doktora programının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde olan derstir.

(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi tez çalışması süresince devam eder. İlgili yarıyıl sonunda çalışması gelişmekte, başarısız ve mezuniyetinde başarılı olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi, öğrenimi süresince seminer dersleri almak zorundadır. Seminer dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışman, seminer dersini yürütür ve öğrenci ile seminer konusunu belirler. Öğrenci, seminer konusu kapsamında seminer raporunu hazırlar ve belirtilen tarihte sunumunu yapar. Seminer sunumları, seminer dersini alan öğrenciler ve ilgilisinin katılımına açıktır.

Lisansüstü kredi sistemi ve değerleri

MADDE 22- (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve tez çalışması kredisizdir.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

Kayıt yenileme ve derse kayıt

MADDE 23- (1) Öğrenciler, her akademik yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, her yarıyılın başında öğrenci ile öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve onayını gerçekleştirir.

(3) Kayıt yenileme haftasında kayıt yaptıramayan öğrenciler, takip eden bir hafta içerisinde mazeret durumlarını bildiren belgeleri ile birlikte dilekçesini sunar. Mazeretler, danışman ve EABD başkanlığının teklifi üzerine EYK tarafından değerlendirilir. Öğrenci, akademik takvimdeki ders ekleme çıkarma haftası sonuna kadar danışmanının onayını alarak yarıyıl başında aldığı derslere ek olarak yeni ders/dersler alabilir veya kayıt yaptırdığı ders/derslerden çekilebilir.

Ders saydırma

MADDE 24- (1) Ders saydırma işlemi, öğrencinin lisansüstü programına ilk kayıt olduğu yarıyılda, transkripti ile ilgili EABD’ye yapılır. Öğrencilerin ders saydırma ve intibak işlemleri, Program Yürütme Kurulu ve/veya EABD başkanlığının önerisi EYK’de incelendikten sonra karara bağlanır. Öğrencinin daha önce mezun olduğu bir programda almış olduğu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 25- (1) Lisansüstü programların ölçme ve değerlendirilmesinin amacı, programlar için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini tespit ederek sisteme geri bildirimde bulunmak ve kalitenin yükseltilmesine destek olmaktır. Yarıyıl sonu başarı notu; ara sınav/yarıyıl çalışması ile yarıyıl sonu çalışması veya yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınarak verilir. Sadece başarısız olunan derslere bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan notlar ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı değerlendirmesi bir döneme yayılan dönem projesi, seminer, uzmanlık alan dersi, mimarlık proje dersi ve benzeri çalışmalardan oluşan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders için Senato tarafından belirlenen not sistemi çerçevesinde harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (2,00) olması ve lisansüstü programlarından mezuniyet için AGNO’sunun en az BB (3,00) olması gerekir.

Disiplin

MADDE 26- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 27- (1) Öğrenciye, danışmanın görüşü, program koordinatörlüğü ve/veya EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl süre ile askerlik durumunda ise askerlik süresince izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez. İzinli olduğu yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 28- (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda, EYK kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez yazımı

MADDE 29- (1) Lisansüstü öğrencisi, yazım kuralları Senato tarafından belirlenen tez/dönem projesi yazım kılavuzuna göre tezini Türkçe veya İngilizce yazmak zorundadır. Öğretim dili İngilizce olan programlarda tezler İngilizce yazılmak zorundadır. İngilizce olarak hazırlanan tezlerin tez savunma sınavlarının da İngilizce olarak yapılması gerekir.

Katkı payı ödeme

MADDE 30- (1) Lisansüstü öğrencilerden ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dönem başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde her bir yarıyıl için birinci öğretimde katkı payı alınabilir, ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 31- (1) Tezli yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde/sempozyum kitaplarında yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) Doktora öğrencilerinin danışmanı ile tez çalışmasından üretilmiş, başka bir tezin mezuniyet yayın koşulu olarak kullanılmamış, ilgili alanda Senato tarafından belirlenen indeksler kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Danışman veya öğrencinin, makalede birinci yazar veya sorumlu yazar olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Dersler ve ders yükü

MADDE 33- (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar tez konusunu belirler. Tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin üçüncü yarıyıl başında ders kaydı yapabilmesi için tez konusunu belirlemiş olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34- (1) Tez çalışması reddedilen ve tez çalışmasını tamamlayamayan tezli yüksek lisans öğrencisi, talepte bulunması halinde ve ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, ders kredi yükü, dönem projesi yazımı, katkı payı veya öğrenim ücreti ve benzeri gereklerini yerine getirdiğinde tezsiz yüksek lisans diploması alır.

Süre

MADDE 35- (1) Tezli yüksek lisans programı azami tamamlama süresi, bilimsel ve İngilizce hazırlıkta geçen süre hariç her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili/kredisiz derslerini, seminerlerini başarıyla tamamlayamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasını tamamlayamayan, tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 36- (1) Danışman, ilgili lisansüstü Program Akademik Kurulundan, yoksa ilgili EABD’den veya enstitüde görevli öğretim üyeleri arasından EYK kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi yoksa farklı yükseköğretim kurumlarından da danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37- (1) Öğrenci, tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu değerlendirmesi ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri; tez danışmanı dâhil en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin beş kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir.

(3) Jüri üyeleri, EYK’nin jüri onay tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sözlü olarak sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(4) Tez savunmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır. Tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunmasını yapmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, talepleri halinde, 34 üncü madde hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

Tezli yüksek lisans diploması ve mezuniyet

MADDE 38- (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci ciltlenmiş yüksek lisans tezi nüshalarını ve enstitü tarafından istenen belgeleri tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin talebi halinde EYK teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine EYK’ce karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40- (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 41- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Süre

MADDE 42- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 43- (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu enstitüye teslim etmek zorundadır. Danışman, dönem projesini başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

Tezsiz yüksek lisans diploması ve mezuniyet

MADDE 44- (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Dersler ve ders yükü

MADDE 46- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ile yeterlik sınavı ve uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ile seminer dersi, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi (tez önerisi ve tez izleme) olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans programlarına geçiş

MADDE 47- (1) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, tezli/tezsiz yüksek lisans programına gerekli kredi yükü, dönem projesi/tez ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla geçebilir.

Süre

MADDE 48- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini en fazla dört yarıyıl içinde, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise altı yarıyıl içinde tamamlaması gerekir. Belirtilen süreler içinde kredili/kredisiz dersleri ile seminer dersini başarıyla tamamlamayan ve AGNO’su 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 49- (1) Danışman, ilgili lisansüstü Program Akademik Kurulundan, yoksa ilgili EABD’den veya enstitüde görevli en az bir lisansüstü tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından EYK kararı ile atanır. Üniversitede ilgili konuda öğretim üyesi yoksa farklı yükseköğretim kurumlarından da danışman atanabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 50- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) AGNO’su en az 3,00 olan öğrenci kredili ve kredisiz dersleri ile semineri tamamlamak koşuluyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav aşamasından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 51- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 52- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, izleyen üç gün içinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya tez izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunması durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 53- (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir raporunu tez izleme komitesine bildirir. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması başarılı veya başarısız olarak bir tutanakla EABD aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez izleme raporu vermeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 54- (1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşü, intihal raporu değerlendirmesi ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri EABD aracılığıyla enstitüye teslim eder. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporuna ilişkin uzmanlık alanı dersi notunun başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, EYK’nin jüri onay tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu/oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler.

(6) Jüri tarafından iletilen ortak rapor ve tutanak, EABD başkanlığının aracılığıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 55- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ciltlenmiş tez nüshalarını ve enstitü tarafından istenen belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eder. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyetine EYK’ce karar verilen öğrenciye Senato tarafından uygun görülen doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Afet ve salgın dönemlerinde uygulanacak ek süreler

MADDE 56- (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58- (1) 15/10/2017 tarihli ve 30211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.