Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) GTÜ TTO: Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

c) Merkez (NanoTeM): Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Nanoteknoloji alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) Nanoteknoloji konularını ilgilendiren her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

c) Üniversitede nanoteknoloji alanında araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Nanoteknoloji alanında araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Nanoteknoloji alanında yapılacak her türlü yayını teşvik etmek ve gerçekleştirmek.

f) Merkezde yürütülecek projeler konusunda GTÜ TTO ile birlikte çalışmak.

g) Patent, lisans anlaşması ve teknoloji transferi gibi konularda GTÜ TTO ile çalışmak.

ğ) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını almak, bu haklardan elde edilecek gelirin Üniversitenin araştırma-geliştirme etkinliklerinde kullanmak ve bu amaçla GTÜ TTO ile çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nanoteknolojik uygulamalar için sıfır boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu nano-malzemeler geliştirmek, bu malzemelerin karakterizasyonlarını ve testlerini yapmak, bu malzemelere yönelik alt yapı kurmak, altyapıyı geliştirmek ve işletmek.

b) Geliştirilen/geliştirilmiş nano-malzeme ve nano yapıların teknolojik uygulamalara ilişkin testlerini yapmak.

c) Geliştirilmiş malzeme ve yapıları kullanarak nano cihazlar ve prototip aygıtlar yapmak.

ç) Nanoteknoloji alanında yeni gelişmeleri ve konuları takip etmek, bunlara ilişkin eylem ve yol haritaları belirlemek.

d) Nanoteknoloji ile ilgili dünyadaki gelişmelere öncülük etmek ve bu amaçla özgün test sistemleri ve cihazlar geliştirmek.

e) Eğitim faaliyetleri, konferans, çalıştay, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

f) Disiplinlerarası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve çalışmalara destek sağlamak.

g) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık ve benzeri hizmetler vermek, bu hizmetlere ilişkin rapor düzenlemek.

ğ) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile iş birliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, toplantılar düzenlemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, altı aydan kısa süreli izin ve görevlendirmelerde yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Altı aydan uzun süreli izin ve Üniversite dışı görevlendirmelerde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin faaliyetlerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdür yardımcısı, gerekli görülen durumlarda Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görev süresi bittiği zaman yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkez tarafından desteklenen/yürütülen araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkeze bağlı laboratuvarları, mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en yüksek verimle kullanılması, sağlıklı işleyişi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.

e) Laboratuvarlarda bulunan cihazların envanterini çıkarmak, bunların kataloğunu oluşturmak, ölçüm ve analizlerin fiyatlandırmasını yaparak Rektörün onayına sunmak.

f) Test merkezinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

g) Merkez bünyesindeki laboratuvarların ve cihazları kullanımına ilişkin mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Sanayi ve özel sektör kuruluşları ile diğer üniversite ve araştırma kurumlarının Üniversitede yapmak istediği deneyler, ölçümler ve analizleri koordine etmek.

h) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan, altı aydan fazla izin alan veya Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezinde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; test merkezi ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.

ğ) Merkezinde yapılacak tüm deneylerin, analizlerin ve benzeri işlerin ücretini belirlemek.

h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlemek, Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ı) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan, sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş en çok otuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin, nanoteknoloji konusundaki bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak görüşlerini bildirmek.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 25/5/2004 tarihli ve 25472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTÜ NAM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.