Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans düzeyinde ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans düzeyinde ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Fakülte: Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri,

c) Fakülte kurulu: İlgili fakültenin kurulunu,

ç) Fakülte yönetim kurulu: İlgili fakülte yönetim kurulunu,

d) Meslek yüksekokulu: Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarını,

e) Meslek yüksekokulu kurulu: İlgili meslek yüksekokul kurulunu,

f) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu: İlgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini (GTÜ),

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Kayıt-kabul ve İngilizce yeterlik

MADDE 5- (1) Öğrenci adayları, ÖSYM kılavuzunda belirtilen şartlarda ve tarihlerde kayıt işlemlerini yaptırır.

(2) Öğrenci adayları, noter vasıtasıyla vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(3) Üniversitenin fakültelerine ve meslek yüksekokulları bölümlerine girebilmek için öğrenimiyle ilgili ÖSYM sınavını kazanmış olmak ve ön lisans programları için başka bir örgün ön lisans, lisans programları için örgün başka bir lisans programında kayıtlı olmamak şarttır.

(4) Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden ön lisans veya lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GTÜ Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler.

(5) Hazırlık sınıfının ilk yılında yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler.

(6) Dört yarıyıl sonunda İngilizce dil yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on beşinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvurabilir veya yatay geçiş yapabilirler.

Öğrenci katkı payı

MADDE 6- (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra, öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış olan, Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılda ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 7- (1) Üniversite içinden veya dışından yapılacak her türlü yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İntibak işlemleri ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

(2) Dikey geçişler hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Danışmanlık

MADDE 8- (1) Her öğrenci için Senato tarafından çıkarılan yönergeye göre danışman atanır. Danışmanlık süreci bu yönerge esasları çerçevesinde mezuniyete kadar yürütülür.

Kimlik kartı

MADDE 9- (1) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite tarafından öğrenci olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Kayıt yenilenmesi

MADDE 10- (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sisteminden ders seçimi yapmak ve danışman onayı ile kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt süresi içerisinde ilgili fakülte öğrencileri için dekanlığa, ön lisans öğrencileri için meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvururlar. Mazeretleri geçerli görülen öğrenciler, kayıtlarını ders ekleme-çıkarma süresinin sonuna kadar yaptırmakla yükümlüdürler. Ders kaydı yaptırılmayan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11- (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birisinin normal süresi on dört haftadır. Gerekli hallerde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir, ilan edilir ve gerekli hallerde güncellenebilir.

(2) Resmî tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ilgili yönetim kurulunca uygun görülen derslerin ders ve sınavları mesai saatleri dışında, cumartesi ve pazar günleri veya akademik takvimde yer alan telafi günlerinde yapılabilir.

Ders kredileri

MADDE 12- (1) Derslerin kredi değerleri bölümlerin teklifi üzerine ilgili kurullarda onaylandıktan sonra Senato tarafından belirlenir. Kredi değerlerinin hesaplanmasında AKTS kılavuzları esas alınır.

Öğretim planları

MADDE 13- (1) Öğretim planları; ilgili bölümün önerisi, ilgili kurullar ve Senato kararı ile belirlenir ve güncellenebilir. İlgili bölüme kayıtlı tüm öğrencilerin tabi oldukları öğretim planının güncellenmiş öğretim planına intibakı, Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Öğretim planları, bir yarıyılda asgari 28, azami 32 ve bir yılda 60 AKTS kredisi olmak üzere, ön lisans programları için en az 120 AKTS, lisans programları için en az 240 AKTS kredisi olacak şekilde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenir:

a) Mezun olabilmek için öğretim planında yer alan tüm derslerin ve ön lisans programı için en az 120, lisans programı için en az 240 AKTS kredisinin tamamlanmış olması gerekir.

b) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, ön lisans programları için meslek yüksekokulları, lisans programları için fakülteler tarafından her programın staj yönergesi esaslarına göre yapılır.

(3) Üniversitenin meslek yüksekokulları ön lisans öğretimi ile fakültelerde yürütülen lisans öğretimi, Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

b) Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Başarı sıralaması ilk %10’luk dilimde yer alan lisans programı dördüncü sınıf öğrencilerine, öğrencilerin talebi ve danışmanların uygun görmesi hâlinde 500 kodlu seçmeli derslerden en fazla iki tanesi verilebilir. 500 kodlu seçmeli dersleri almış ve mezun olmuş lisans programı öğrencileri, Üniversite lisansüstü programlarına başvurup kayıt hakkı kazandıklarında bu dersleri saydırma talebinde bulunamazlar.

Eğitim-öğretim süresi ve şekli

MADDE 14- (1) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç, Üniversitedeki lisans eğitim-öğretim programları sekiz yarıyıl olup, azami bitirme süresi yedi yıldır. Meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans programları dört yarıyıl olup azami bitirme süresi dört yıldır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(3) Öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuvar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır. Bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.

Ön şart

MADDE 15- (1) Bir dersin ön şartı; ilgili bölümün önerisi, fakülte veya meslek yüksekokulu kurulunun teklifi ve Senato kararı ile belirlenir.

Kredi yükü

MADDE 16- (1) Lisans öğrencilerinin yarıyıllık asgari kredi yükü; ön şart koşullarına aykırı olmamak şartıyla 20 AKTS kredisidir. İstisnai durumlarda öğrencinin başvurusu, ilgili bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile asgari kredi yükü düşürülebilir. 210 AKTS’yi tamamlayan veya çift ana dal ya da yan dal programına devam eden öğrencilerin ikinci programı için bu şart aranmaz.

(2) Öğrencilerin bir yarıyılda azami kredi yükü 35 AKTS kredisidir. Çift ana dal programına devam eden öğrenciler için azami toplam 50 AKTS kredi uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci yarıyıldaki öğrenciler olağan kredi yükünü aşamaz. Olağan kredi yükleri bölümlerin öğretim planlarında her yarıyıl için belirtilen sayılardır.

(4) İkinci yarıyılın sonundan itibaren ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve aşağı olan programlarda kayıtlı öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS kredisinden fazla ders alamaz.

(5) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması ön lisans öğrencileri için en az 2,00, lisans öğrencileri için en az 2,50 olması halinde azami kredi yükü 40 krediye çıkarılabilir.

(6) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan; 160 AKTS kredisini tamamlamış lisans öğrencileri için azami kredi yükü 40 AKTS krediye çıkarılabilir.

Ders ekleme-çıkarma

MADDE 17- (1) Normal zamanlar içinde kayıt yenileme yaparak ders seçimi yapmış öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-çıkarma günleri içerisinde 16 ncı maddede yer alan kredi yükü şartlarını sağlamak koşuluyla danışmanının onayını alarak öğretim planındaki kayıt olduğu derslerde ekleme-çıkarma yapabilir.

Bitirme çalışması

MADDE 18- (1) Bitirme çalışması, ön lisans programlarında üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıl, lisans programlarında yedinci ve/veya sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.

(2) Bitirme çalışmasının uygulama esasları, ilgili bölüm tarafından belirlenebilir.

Yarıyıl izni (kayıt dondurma)

MADDE 19- (1) Kayıtlı öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğrenim kurumlarında eğitim, maddi, ailevi ve olağan dışı durumlar nedeniyle ön lisans için meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl izin, lisans için fakülte yönetim kurulu kararı ile bir seferde en fazla iki yarıyıl toplamda dört yarıyıl alabilirler. İzin süresi, zorunlu hallerde izni veren ilgili yönetim kurulları tarafından uzatılabilir. İzin başvuruları en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar yapılır; ancak izin gerekçesinin ders ekleme-bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda bu süreler dışında da başvuru yapılabilir. İki yarıyıl izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili yönetim kuruluna başvurmaları gerekir. Yarıyıl izni verilen süre öğretim süresinden sayılmaz.

Değişim programları

MADDE 20- (1) Değişim programı, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerin diğer kurumda eğitim-öğretim görmelerine olanak tanır.

(2) Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Değişim programları süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Yaz öğretimi ve diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve saydırma

MADDE 21- (1) Ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumundan, danışmanın onayı ile ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla ders alabilir. Alınan dersler kayıtlı olduğu programın kredi yükümlülükleri yerine sayılabilir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar ve başarısız olarak ifade edilen diğer notlar kabul edilmez ve transkriptte yer verilmez.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerden değişim programları dâhilinde alınan derslerin başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı, bölüm intibak komisyonunun görüşü ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(4) Özel öğrenci olarak yaz öğretimine katılacak öğrencilerin ders alacakları üniversitedeki programın taban puanının, Üniversiteye yerleştikleri yıldaki programın ÖSYM taban puanından daha yüksek olması şartı aranır.

(5) Yaz öğretimi, 7/3/2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir. Yaz öğretimi derslerinde alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi adı altında belirtilir ve bu Yönetmelik çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

(6) Özel öğrencilik ve yaz öğretimi işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. İntibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Ders bilgi formu

MADDE 22- (1) Derslerin işlenişi, devam durumu, değerlendirme ölçütleri ve içeriği yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders bilgi formu ile öğrencilere duyurulur ve ders bilgi sisteminde ilan edilir. Öğrenciler ders bilgi formlarında ilan edilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Devam durumu

MADDE 23- (1) Teorik derslerde en az %70, laboratuvar ve uygulamalı derslerde en az %80 devam zorunluluğu aranır. Tekrar edilen derslerin devam durumu için 32 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri geçerlidir.

Ders değerlendirme

MADDE 24- (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, ders bilgi formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.

(2) Ders bilgi formunda derse ait ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, kısa sınavlar, ödevler, projeler ve dönem içi diğer çalışmaların dönem sonu notuna etkilerinin yüzdesel oranı belirtilir.

(3) Belirlenen yüzdesel oranlar üzerinden değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır.

(4) Ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciye VF, derslere devamı yetersiz olan öğrencilere NA notu verilir.

(5) Derse devam şartını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler yıl içi başarılarına bakılmaksızın FF notu ile değerlendirilir.

Sınavlar

MADDE 25- (1) Derse devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, bu zorunluluklarını yerine getirmezlerse NA notu ile değerlendirilir. Ayrıca devam şartını yerine getirmiş ancak ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilere VF notu verilir. Bu durumda olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Derste yapılacak sınavların sayısı, şekli, katılım koşulları ve ders değerlendirmesindeki katkı oranları dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ders bilgi formu ile öğrencilere duyurulur.

(3) Resmî tatil günlerinde sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu kararı ile uygun görülen derslerin sınavları mesai saatleri dışında veya cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.

Notlar ve işaretler

MADDE 26- (1) Öğrencilere verilen notlar ve işaretler aşağıda gösterilmiştir:

a) EX (Muaf): Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, yan dal ve çift ana dal programlarında var olan ve öğrencinin muaf olduğu dersler için verilir.

b) NA (Devamsız-başarısız): Derslere devamı yetersiz olan öğrenciler için verilir.

c) NC (Kredisiz/ortalama dışı): Öğrencilerin kayıtlı oldukları program, yan dal ve çift ana dal programları dışında aldıkları derslerde verilir. Bu derslere ait başarı notları ortalamaya dâhil edilmez; transkriptte yer alır.

ç) S (Yeterli): Senato tarafından not tipi S/U şeklinde tanımlanmış derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

d) U (Yetersiz): Senato tarafından not tipi S/U şeklinde tanımlanmış derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

e) VF (Yetersiz-başarısız): Devam şartını yerine getirmiş ancak ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

f) Transkript: Öğrencilerin kayıtlı olduğu programları, almış oldukları dersleri, derslerin kredi değerlerini, bu derslerden alınan notları, not ortalamalarını ve başarı durumlarını gösteren çizelgedir.

g) Başarı notları, 4’lük sistemde karşılıkları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Harf Notu

4’lük Sistemdeki Not

Açıklaması

AA

4,00

Pekiyi

BA

3,50

İyi-Pekiyi

BB

3,00

İyi

CB

2,50

Orta-İyi

CC

2,00

Orta

DC

1,50

Orta-Zayıf

DD

1,00

Zayıf

FF

0

Başarısız

VF

0

Yetersiz-Başarısız

NA

0

Devamsız-Başarısız

Dersin tamamlanması

MADDE 27- (1) Bir dersi başarı ile tamamlamak için o dersten CC ve üstü veya S notu almak gerekir.

(2) Dönem sonundaki ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak koşulu ile ilgili dönemde alınan DD ve DC notları da başarılı kabul edilir.

(3) Dönem sonundaki ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olsa dahi Senato kararı ile belirlenmiş bazı dersler için DD ve DC notları başarısız olarak kabul edilebilir.

(4) FF, VF, NA ve U başarısızlığı ifade eder.

Nota itiraz

MADDE 28- (1) Öğrenci, yarıyıl içi sınav sonuçlarına, notun ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurup itiraz edebilir. Bölüm başkanlığı itirazı öğretim elemanına iletir. Öğretim elemanı sınav belgelerini tekrar inceleyerek, öğrencinin itirazını 5 iş günü içerisinde değerlendirir, sonucu bölüm başkanlığına bildirir.

(2) Yarıyıl sonu notlarının açıklanması ve maddi hata düzeltilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Öğrencilerin bir dersteki yarıyıl sonu harf notu akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim elemanı tarafından açıklanır.

b) Öğrenci, bir dersteki harf notuna, dersin harf notunun ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde, ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurup itiraz edebilir.

c) Bölüm başkanlığı itirazı öğretim elemanına iletir. Öğretim elemanı, öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, öğrencinin itirazını 5 iş günü içinde değerlendirir, sonucu bölüm başkanlığına bildirir.

ç) Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Mazeret sınavı

MADDE 29- (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlarına giremeyen öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararlarıyla aynı yarıyıl içinde dersi veren öğretim elemanının belirleyeceği gün ve saatte kullanılmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde mazeret dilekçelerini kayıt oldukları bölümün başkanlığına teslim etmeleri gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 30- (1) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması, öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin kredilerinin 4’lük sistemdeki notları ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının başarı notu EX, NC, S, U olan dersler hariç krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin 4’lük sistemdeki notları ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, başarı notu EX, NC, S, U olan dersler hariç krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Çift ana dal veya yan dal programından çıkarılan öğrencilerin başarılı olduğu ve ana dal programına sayılmayan dersleri, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde gösterilir.

Başarı durumu

MADDE 31- (1) Mezuniyet sırasında genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar ve bu durum transkriptlerinde belirtilir.

(2) Bir yarıyıl sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 veya üstü olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

(3) Lisans programlarında ikinci yarıyılın sonundan itibaren, ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve aşağı olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS krediden fazla ders alamaz.

Ders tekrarı

MADDE 32- (1) Öğrenciler FF, VF, NA ve U notu aldıkları tüm dersleri tekrar etmek zorundadır. Çakışan dersler alınamaz.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları AA notu dışındaki başarılı oldukları dersleri tekrar edebilir.

(3) Öğrenciler FF, VF, NA veya U notu aldıkları dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamak zorundadırlar. Ancak öğrencilerin bulundukları yarıyıldaki diğer dersler ile çakışmalar ve eğitim planlarında ilerlemeleri göz önünde bulundurularak, danışmanlarının uygun görmesi durumunda ders tekrarı bir sonraki yarıyıla veya yaz döneminde alınmak üzere ertelenebilir.

(4) Öğrenci, dersi tekrar etmesi hâlinde önceki notu NA veya U ise derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Diğer notlar için öğrenci devam şartı hariç ders bilgi formunda belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Staj, laboratuvar, proje ve bitirme çalışması gibi dersler için ise ders tekrar alındığında öğrenci derse ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Seçmeli bir dersin tekrarlanması durumunda, o dersin bulunduğu seçmeli ders havuzundan başka bir ders seçilebilir.

(6) Tekrarlanması gereken ders öğretim planından çıkarılmış bir ders ise, öğrenciler bölümlerince uygun görülen başka bir dersi alırlar. Bu durumda öğrenciler yeni alınan derse ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(7) Tekrar edilen dersler için son alınan notlar geçerlidir.

Tek ders sınavı

MADDE 33- (1) Tek ders sınavı ilgili programın öğretim planında staj dersleri dışında var olan derslerden biri hariç hepsini tamamlamış olan öğrencilerin başarısız olduğu ders için girebileceği bir sınavdır.

(2) Tek dersi kalan öğrenciler, dilekçeyle başvurmaları hâlinde ön lisans öğrencileri için meslek yüksekokulu, lisans öğrencileri için fakülte yönetim kurulu kararıyla tek ders sınavına girebilir. Tek dersi kalan öğrenci sınırsız tek ders sınav hakkından yararlanır.

(3) Tek ders sınavı akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır ve sınav sonucu akademik takvimde belirtilen zamanda ilan edilir.

(4) Tek ders sınavına girilen dersin yarıyıl sonu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı olmak için en az CC notu almış olmak gerekir.

(5) Tek ders sınavına girilecek dersin en son notu NA olamaz.

(6) Proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve staj derslerinde tek ders sınav hakkı kullanılmaz.

(7) Azami öğretim süresi sonundaki sınav hakları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 34- (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur.

Mezuniyet

MADDE 35- (1) Öğrenci aşağıdaki koşulların tümünü sağlaması durumunda mezun olabilir. Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.

a) Bağlı bulunduğu programın öğretim planında yer alan tüm kredi yükünü ve çalışmaları başarı ile tamamlamak.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00’a ulaşmış olmak.

c) Kayıtlı olduğu programdaki toplam kredi yükünün en az yarısını GTÜ’de almış olmak.

Diploma, sertifika ve geçici mezuniyet belgeleri

MADDE 36- (1) Diploma ve diğer belgeleri hak etme koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Mezuniyet şartlarını yerine getirmiş öğrenciler ön lisans veya lisans diploması almaya hak kazanır.

b) Çift ana dal programlarına kayıtlı öğrenciler mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirdikleri programlar için ayrı ön lisans veya lisans diploması almaya hak kazanır.

c) Bağlı bulunduğu programa ait öğretim planının ilk dört yarıyılında yer alan tüm kredi yükünü ve çalışmaları başarı ile tamamlayan ve sadece bu dersler için hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00’a ulaşmış olan lisans öğrencileri Üniversiteden ayrılmaları durumunda ön lisans diploması almaya hak kazanır. Lisans öğrencilerinin ön lisans diploması alabilmeleri için %30 İngilizce öğretim şartı aranmaz.

(2) Kayıtlı oldukları programdan mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı oldukları yan dal programı yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(3) İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde belgenin yenisi hazırlanır ve üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetim kurulu kararlarına itiraz

MADDE 37- (1) Öğrenciler kendilerine ilişkin alınan ilgili yönetim kurulu kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

Tebligat

MADDE 38- (1) Öğrenci ile ilgili alınan yönetim kurulu kararları ilgili birim tarafından öğrenciye tebliğ edilir.

(2) Her türlü tebligat, öğrencinin öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak veya Üniversite tarafından verilen resmî kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönderilmek veya ilgili meslek yüksekokulu veya fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(3) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen resmî e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli e-postalarını takip etmek, adresi değiştirdiği takdirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(4) Öğrencinin takip etmemesi veya e-postanın gönderildiği resmî e-posta adresinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış/eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Öğrencilerin genelini ilgilendiren yönetmelik, yönerge, Senato kararları, akademik işlemler ve değişiklikler ve sair işlemler ile ilgili düzenlemeler, Üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrenciler

MADDE 39- (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamında Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrenciler için 35 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41- (1) 15/10/2017 tarihli ve 30211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

6/2/2023 tarihli depremlere ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2023 tarihli depremler nedeniyle ilgili mevzuatına göre Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerde, 35 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.