Ticaret Bakanlığından:

GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre yetkilendirilen gemi acentelerinin asgari hizmet ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ hükümleri, gemi acentesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin verdikleri gemi acenteliği hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsar.

(2) 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenen hizmetler bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

(3) Bu Tebliğ hükümleri, Ülkemiz karasularına, limanlarına, tersanelerine iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen her türlü gemi ve deniz araçlarına uygulanır.

(4) Kabotaj seferleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Gemi acentesi: Gemi Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre yetki belgesi alan kişi veya kuruluşu,

b) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC) kapsamında tanımlanan standartlara uygun ve geçerli bir belgeye sahip yük taşıma birimini,

c) Koruyucu acente: Gemi acentesi ile yük acentesinin farklı olduğu durumlarda temsil ettikleri kişilerin hak ve menfaatlerini birbirlerine karşı koruyan acenteyi,

ç) Navlun: Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan, yolcu ve yükün taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamını,

d) Oda: Deniz ticaret odalarını,

e) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği taşınan her türlü mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı veya gaz haldeki maddeleri,

ifade eder.

Hizmet ve ücretler

MADDE 5- (1) Gemi acenteleri tarafından aşağıda belirtilen hizmetler karşılığında bu Tebliğ eki tarifelerce ücret tahsil edilir:

a) Gemi acentelik hizmeti: Uluslararası mevzuat ve teamüller ile ulusal mevzuat kapsamında, her türlü gemi, deniz veya su aracının Türk karasularına girişinden Türk karasularından çıkışına kadar yolcu, yük, bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme/boşaltma, kılavuz/römorkör alma ve benzeri işlemlerin, ilgili kişi, kuruluş ve birimler nezdinde takibi ve temsili ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının öngördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesidir.

b) Koruyucu acentelik hizmeti: Taşıma sözleşmesi hükümleri gereğince tayin edilen acenteye ilaveten, gemi donatanı, kaptanı veya işleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iş ve hizmetlerdir.

c) Gözetim ücreti: Acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerinden hariç ve bu hizmetlere ilave olarak gemi acenteleri tarafından, yükün yükleme ve boşaltma işlemlerinin organize edilmesi, bu işlemlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla tüm tarafların koordinasyonunun sağlanması, iş ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik faaliyet yürütülmesi, doğru yükün gerçek alıcısına, doğru miktarda ve uygun metotla taşıyan nam ve hesabına tesliminin veya kabulünün uluslararası teamüllere göre sağlanması, eksiklik veya fazlalık sebebiyle başlatılan takibat süreçlerinde konunun takip edilmesi ve sonuçlandırılması, ilgili makamlarca başlatılacak kanuni süreçlerin izafeten yerine getirilmesi ve benzeri hizmetler karşılığında deniz taşıt ve araçlarının sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı tarafından ödenen ücrettir.

ç) Primaj ücreti: Çıkış limanında yüklemede gösterilen ihtimama karşılık, navluna ek olarak yük sahibi (navlun ödeyen) tarafından ödenen ücrettir.

d) Diğer Hizmet Ücretleri;

1) Personel hizmetleri ücreti: Sefer yapan gemi ve deniz araçlarının personel değişikliği, hastalığı veya izine çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karşılama, otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç ve benzeri yapılan masraflara,

2) Transit gemi aksam ve malzeme aktarma ücreti: Donatanı, kiracısı veya işleticisi tarafından gemi ve deniz araçlarının ihtiyacı için gönderilen gemi aksam ve malzemenin gemi ve deniz araçlarına verilmesi, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masraflara,

3) Gemi kaptanına verilen nakit avans ücreti: Donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente tarafından gemiye teslimi sürecinde yapılan diğer masraflara,

ek olarak acenteye ödenen ücretlerdir.

Yükümlülük

MADDE 6- (1) Gemi acenteleri; Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara göre ödenmesi gereken vergi, resim, harçların ödenmesini sağlamak ve bu Tebliğe göre alınması gereken taban ücretleri tatbik etmekle yükümlüdür.

Ücret ve masrafların tahsili

MADDE 7- (1) Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acentesine ödenmesi zorunludur. Türk limanlarına tarifeli veya düzenli sefer yapan gemilerin liman masraflarının ödenmesi işlemlerinde, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ile 3/7/1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı 1-M) hükümleri uygulanır.

Taban ücretler

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ eki tarifelerde gösterilen miktarlar, taban ücretlerdir. Alınacak ücretler, bu tarifelerde belirtilen tutarlardan aşağı olamaz.

(2) Gemi acenteleri tarafından yazılı olarak bilgilendirme yapılıp onay alınmayan durumlarda tarifelerde belirtilen tutardan fazla ücret tahsil edilemez.

(3) Türk bayraklı gemiler için bu Tebliğ eki 1 numaralı Acentelik Hizmetleri (liman ve/veya karasularındaki gemiler için), 3 numaralı Acentelik Hizmetleri (Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemiler için) ve 5 numaralı Gözetim Hizmetleri tarifelerinde belirtilen ücretler yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Ücretlere dahil olmayan giderler

MADDE 9- (1) Tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda belirtilen iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Gemi ve deniz araçlarının yük, yolcu veya eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile gemi ve deniz araçlarının makine, teçhizat, malzeme ve personeline, ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, bu Tebliğ uyarınca alınacak ücretlere dahil değildir.

Cezai hükümler

MADDE 10- (1) Gemi acenteleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile bu Tebliğin eki tarifelerde belirtilen taban ücretleri uygulamakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında odalarca, 5174 sayılı Kanunun disiplin ve para cezalarına ilişkin 86 ila 93 üncü maddeleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11- (1) 10/3/2008 tarihli ve 26812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG: 2008/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız