Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Bu Yönetmelik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Karar komisyonu, ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Denizcilik Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü olmak üzere en az 4 (dört) kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gördüğünde komisyona ilave üye davet edebilir. Karar komisyonu tüm üyelerin katılımı ile toplanır, üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Karar komisyonunun sekretarya hizmetleri Denizcilik Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk Bayraklı gemilerin bir YK’den diğerine geçmeleri halinde, gemiye ait; geminin süresi dolmuş tüm sörveyleri, gemi için yapılmış ancak geminin donatanı veya işletmecisi tarafından yerine getirilmemiş tavsiyeler, geminin klas şartları, geminin işletim şartları veya geminin işletimini sınırlandıran yayımlanmış talimatlar, geminin bütün geçmişini gösterir dosyası ve benzeri tüm bilgiler, geminin çıkacağı YK tarafından otuz gün içinde gemiyi kayıt altına alacak olan YK’ye verilir. Bu bilgiler talep edilmesi halinde İdareye sunulur. Gemiyi kayıtlarından çıkaracak YK ile kayıt altına alacak olan YK, geçiş işlemi tamamlandıktan sonra bu durumu ivedilikle İdareye bildirir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) YK’ler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harca tabi olan belgelerin harç tahsilatlarının yapıldığına yönelik listeleri düzenleyip aylık periyotlarla İdareye bildirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) YK’ler tarafından bu Yönetmelik ve yetkilendirme protokolü ile belirlenmiş iş ve işlemlere yönelik tüm yazışmalar İdare ile yapılır. Bu yazışmalarda, YK’lerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) İdare, YK’lerden kayıtları altında olan veya Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Uluslararası Denizcilik İş Sözleşmesi (MLC) kapsamında sertifika düzenledikleri Türk Bayraklı gemiler veya gemileri işleten şirketler için, liman devleti/bayrak devleti denetimlerinde geminin alıkonulması veya gemi ya da gemiyi işleten şirketin performansında düşüş olduğunun tespit edilmesi hallerinde program dışı denetim yapılmasını ve bu denetime ilişkin rapor ve dokümanları talep edebilir.’’

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdare ile birlikte veya YK tarafından üç yılı geçmeyecek periyodlarda en az bir proje hazırlanır” ibaresi “İdare, YK’lerin tek başına, kendi aralarında veya İdare ile birlikte proje hazırlamasını ya da hazırlanan projelere katılım sağlamasını isteyebilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdare, bayrak veya liman devleti uzmanlarına yönelik düzenleyeceği eğitimlere YK tarafından eğitici olarak katılım sağlanmasını veya belirleyeceği konularda eğitim içerikleri hazırlamasını isteyebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ulusal kural ve uluslararası sözleşme gereklerinden muaf tutma yetkisi tamamen İdareye aittir. İdare tarafından süresiz muafiyet verildiği bildirilen konular ile İdarenin süresiz olarak muafiyet verilebileceğine ilişkin onayına istinaden muafiyet verilen gemilerde YK değişikliği nedeniyle yeniden muafiyet talep edilmesine gerek yoktur. Ancak her durumda, YK İdareyi bilgilendirir.

(4) YK’ler/SYK’ler yapacakları başvurularda, muafiyet ve eşdeğerlik konusunda değerlendirme, tavsiye, varsa alınması gereken ilave tedbirler ile muafiyet veya eşdeğerlik verilebilmesine esas şartları ve başvuruya ilişkin destek ve çekincelerini içeren raporlarını İdareye bildirir.”

“(5) Yeni inşa edilecek gemiler ya da ilgili mevzuat kapsamında tadilat sayılan işlemleri yaptıran gemiler ile ilgili muafiyet veya eşdeğer uygulama talepleri, inşa izni ya da tadilat izni başvuruları sırasında yapılır.’’

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YK’ler/SYK’ler tarafından Bakanlık adına düzenlenecek sertifikalar İdarenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türkiye’de kurulan; yeni” ibaresi “Yeni” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bölge ofisi, yöneticisinin Türk vatandaşı olduğu her bölüm için yetkili birer sörveyör görevlendirilmesi kaydı ile en az dört yetkin sörveyörden oluşur.”

“(4) Plan Onay Bölümü ülkemizde olmayan YK’ler bu bölümlerinde gerekli yetkiyi haiz en az bir sörveyör bulundurmak zorundadır.

(5) YK personeli görev yaptığı her bölüm için yetkilendirilmiş olması kaydı ile birden fazla bölümde görev alabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdare, YK’nin faaliyetlerinin bu Yönetmelik ve Yetkilendirme Protokolüne uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine yönelik, YK’nin bölge ofisini iki yılda bir defa denetler. İdare gerekli görmesi halinde bu denetimleri, YK’lerin merkez ofislerine de gerçekleştirebilir. Bu denetimler İTDK tarafından yapılır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Yetkilerin kısıtlanması veya askıya alınması ve idari para cezaları” olarak, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) Bayrak devleti veya Liman devleti denetimlerinde YK’nin performansının kötüleşmesi, tespit edilen eksiklikler arasında YK ile ilişkilendirilen eksiklik bulunması veya karıştığı bir kazada YK’nin ciddi bir kusurunun tespit edilmesi,”

“(5) İdare tarafından ilgili YK’ye, 19 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan bildirimlere uyulmaması halinde, 25.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının uygulandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı ihlalin tekrar edilmesi halinde cezalar iki kat artırımlı olarak uygulanır.

(6) Bu maddede belirlenen ceza miktarları her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(7) YK’ler, belgelendirmesini yaptıkları Türk Bayraklı gemilerin Liman devleti denetimlerinde YK ile ilişkilendirilen eksiklikleri nedeniyle yapmakla yükümlü oldukları denetimlerden dolayı ücret talep edemez.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi ve geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu yolcu gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare tarafından talep edilen ilave gereklerin tamamlanmış olma şartı istenir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“SYK uygulamasına dair geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4- (1) YK’ye kayıtlı olsalar dahi, ulusal sefer yapan gemilerin sörvey ve belgelendirme işlemleri 30 uncu maddede belirtilen SYK uygulaması yürürlüğe girene kadar donatan/işleten talebine göre İdare tarafından da yapılabilir.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.