Hazine ve Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER İLE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI VE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARININ İZİN SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,”

“d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın”, “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde ve aynı maddede yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa”, “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Bakanlığa” ve “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik kapsamında tahvil ihracı yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapılabilir. Projenin yıllık kamu yatırım programı ile ilişkisi kurulduktan sonra Bakanlığa izin başvurusunda bulunulabilir. Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığından projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracı ile gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınır. Bakanlıkça verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemez. İhraççının Bakanlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz.”

“(9) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak tahvil ihraçlarında 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen borç stoku limitleri içinde kalınması esastır. Bakanlık tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihraççının borç stoku limitlerini aşıp aşmadığına ilişkin görüş alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde ve “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kira sertifikalarına ilişkin uygulama

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen usul ve esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.