Olaylar

Başvurucu, iş akdinin feshedilmesi nedeniyle 21/7/2017 tarihinde İş Mahkemesinde (Mahkeme) işe iade talebiyle dava açmıştır. Başvuruya konu yargılamada 18/10/2017 tarihinde hüküm tefhim edilmiş, gerekçeli karar 7/2/2019 tarihinde yazılmıştır. Davalı süre tutum dilekçesi ve gerekçeli istinaf dilekçesini sunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf talebini reddetmiştir. Davalının temyiz talebi üzerine Yargıtay kararı onamıştır.

İddialar

Başvurucu, işe iade talebiyle açtığı davada gerekçeli kararın geç yazılması sebebiyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Somut olayda yargılamanın yaklaşık 2 yıl 5 ay sürdüğü anlaşılmıştır. Başvuruya konu işe iade davasında, birer ay arayla yapılan ve tanık dinlenmeyen iki duruşma neticesinde kısa karar tefhim edilmiştir. Dava; hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında da karmaşık olmaktan uzaktır.

Mahkemenin kısa kararında başvurucunun işe iade talebinin kararın kesinleşmesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda kararın kesinleşmesinin başvurucu bakımından ne denli önemli olduğu açıktır.

Başvurucunun işe iade talebiyle açmış olduğu davanın sonuçlarından yararlanabilmesinin en önemli aşamalarından biri gerekçeli kararın yazılması olup, bu yükümlülük başvurucunun talebine, tutumuna veya sorumluluğuna bağlı olmaksızın mahkemeye aittir.

Somut olayda ilk derece mahkemesi hükmün özetini yazdırarak kararı tefhim etmiştir. 6100 sayılı Kanun uyarınca Mahkemenin en geç bir ay içinde gerekçeli kararı yazarak tebliğe çıkartması gerekmektedir. İlk derece mahkemesinin kararı tefhiminden gerekçeli kararı yazmasına kadar geçen 1 yıl 3 ay 29 günlük sürenin makul olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yargılamanın uzamasına gerekçeli kararın geç yazılması neden olmuştur.  

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

>> Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/35900 Başvuru Numaralı Kararı