Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKİL İMALATÇI KODLARININ TAHSİSİ, KULLANIMI VE TESCİLİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında üretilen deniz taşıtlarına verilecek tanıtım numaraları ile tanıtım numaralarında yer alan tekil imalatçı kodlarının tahsisi, kullanımı ve tesciline ilişkin kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği çerçevesinde üretim yapacak deniz taşıtı imalatçıları ile üretim sonrası değerlendirme yapacak kuruluşları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü ve 482 nci maddeleri, 490 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğindeki tanımlara ilave olarak, ikinci fıkrada yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Tebliğde geçen;

a) Avrupa Birliği tescili: Komisyon işbirliği platformunda yer alan ulusal tescillerin listesini,

b) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,

c) İmalatçının ülkesi: İmalatçının tüzel kişi olması durumunda tescil olduğu ülkeyi veya gerçek kişi olması durumunda ise iş yeri adresinin daimi bulunduğu ülkeyi,

ç) Onaylanmış kuruluşlar tescili: Üretim sonrası değerlendirme tanıtım kodunun kaydedildiği komisyon işbirliği platformundaki tescilini,

d) Ulusal tescil: İdarece, kendi yetki sahasındaki imalatçılara tahsis edilen, tekil imalatçı kodunun tescilini,

e) Üçüncü ülke tescili: Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi haricindeki ülkelerdeki yerleşik imalatçılar için tekil imalatçı kodunun kaydedildiği komisyon işbirliği platformundaki tescilini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Deniz Taşıtı Tanıtım Numarası İçeriği

Deniz taşıtı tanıtım numarası

MADDE 5- (1) Deniz taşıtı tanıtım numarası içeriğinde sırasıyla aşağıdaki unsurlar yer alır:

a) İmalatçının yerleşik olduğu yerin ülke kodu.

b) Avrupa Birliği üyesi bir ülke veya İdare tarafından tekil olarak tahsis edilen tekil imalatçı kodu. Avrupa Birliği üyesi bir ülke veya İdare tarafından tahsis edilmiş imalatçı kodu bu ülkelerden herhangi biri tarafından verilen tekil imalatçı kodu ile aynı olabilir. Bu gibi durumlarda, tahsis edilen tekil imalatçı kodunu ayırt edici unsur, bu ülkelerin ülke kodlarıdır.

c) Deniz taşıtının tanımlanması amacıyla imalatçı tarafından tahsis edilen ve imalatçı tarafından yalnızca bir kez kullanılan tekil seri numarası. Seri numarası dizilimi, başka bir imalatçı tarafından deniz taşıtına tahsis edilen seri numarası ile aynı olabilir. Bu gibi durumlarda, tahsis edilen seri numarasının ayırt edici unsurları tekil imalatçı kodu ve imalatçının ülke kodlarıdır.

ç) Deniz taşıtının üretim ayı ve yılı.

d) Bir deniz taşıtının piyasaya arz edilmesinin amaçlandığı yıla karşılık gelen model yılı.

(2) Deniz taşıtı tanıtım numarası, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Ek-1’inin 2.1 maddesine uygun olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekil İmalatçı Kodunun Tahsisi ve Yönetimi

Tekil imalatçı kodunun tahsisi

MADDE 6- (1) Tekil imalatçı kodu, 7 nci veya 8 inci maddeye uygun olarak imalatçı veya yetkili temsilcisinin talebini müteakip İdare tarafından tahsis edilir.

(2) Tekil imalatçı kodu, İdare tarafından bir kereye mahsus olarak tahsis edilir. Her imalatçı, Avrupa Birliği ve Türkiye pazarında kullanılmak üzere yalnızca bir tane koda sahip olabilir.

Tekil imalatçı kodunun tahsisinde idare yetkisi

MADDE 7- (1) Tekil imalatçı kodunun tahsisinde sorumlu taraf İdaredir.

(2) İdare, tekil imalatçı kodunun tahsisinden sorumlu olduğu konusunda Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonuna bildirim yapar.

Türkiye’de yerleşik imalatçılara tekil imalatçı kodlarının tahsisine yönelik prosedür

MADDE 8- (1) İmalatçı, deniz taşıtını piyasaya arz etmeden önce, tekil imalatçı kodunun tahsisi için İdareye, Türkiye’de yerleşik olması durumunda Türkçe dilinde veya Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda ise İdarenin kabul edeceği diğer bir dilde başvuru yapar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuruya, imalatçının Türkiye’de yerleşik olduğunu ispat eden ve İdare tarafından resmî internet sayfasında belirlenen belgelerin bir nüshası eklenir.

(3) İdare uygun bulduğu başvurulara, 6 ncı maddeye uygun şekilde tekil imalatçı kodu tahsis eder.

(4) İdare, vermiş olduğu tekil imalatçı kodlarının ulusal tescilini yapar. Bu kodlara Avrupa Birliği üyesi ülkelerin erişebilmesi için Avrupa Birliği tescil platformuna iletilir.

Üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçılara tekil imalatçı kodlarının tahsisine yönelik prosedür

MADDE 9- (1) Üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçı veya bunun yetkili temsilcisi, üretmiş olduğu deniz taşıtını piyasaya arz etmeden önce ürünün ilk kez sunulacağı ülkenin Türkiye olması durumunda tekil imalatçı kodunun tahsisi için İdareye başvuru yapar.

(2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçı, yerleşik olduğu ülkedeki durumunu ispat eden ve İdarenin resmî internet sayfasında belirlediği belgeleri Türkçe olarak sunar. Belgelerin Türkçe olmaması durumunda noter onaylı tercümeleri İdareye sunulur.

(3) Üçüncü ülkelerde yerleşik bir imalatçıdan başvuru alındığında, imalatçının daha önce başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye başvuru yapıp yapmadığını kontrol etmek amacıyla İdare, vereceği tekil imalatçı kodunun Avrupa Birliği’nde veya Türkiye’de ilk kez verildiğine yönelik kod kombinasyonuna ilişkin doğrulamayı, Avrupa Komisyonunun üçüncü ülkeler tescili platformu üzerinden sağlar.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan doğrulama sonrası İdare, tahsis edeceği tekil imalatçı kodunun kullanıma başlanması için imalatçının isim ve adres bilgisini işbirliği platformuna bildirir.

(5) İdare uygun bulduğu başvurulara, 6 ncı maddeye uygun şekilde tekil imalatçı kodu tahsis eder. Üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçıya Türkiye veya Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından sadece bir tekil imalatçı kodu tahsis edilir.

(6) İdare, üçüncü ülkelerde yerleşik imalatçıya tekil imalatçı kodu tahsis etmesi durumunda bunu üçüncü ülkeler için işbirliği platformuna bildirir.

Üretim sonrası değerlendirmeye yönelik prosedür

MADDE 10- (1) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinin 20 nci ve 24 üncü maddeleri kapsamında deniz taşıtı tanıtım numarası verilecek onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altındaki teknelere üretim sonrası değerlendirme yapılması durumunda, tekil imalatçı kodu yerine onaylanmış kuruluşun yerleşik olduğu ülke tarafından tahsis edilen üretim sonrası değerlendirme kodu kullanılır.

(2) Onaylanmış kuruluşa üretim sonrası değerlendirme kodu tahsis edilmesi durumunda bu kod, onaylanmış kuruluşlar tescili platformuna bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ, Deniz Taşıtlarının Tanımlanması Yöntemlerine İlişkin 3/1/2017 tarihli ve (AB) 2017/1 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Ücretlendirme

MADDE 12- (1) Tekil imalatçı kodu tahsis işlemleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına 100.000 (yüzbin) TL tutarında hizmet bedeli yatırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen ücretler her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.