15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 28648
 
YÖNETMELİK
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
 
“(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarda yararlanılmak üzere, yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan kurumlar ve bunlara bağlı araştırmacılarla bilimsel amaçlı araştırmalarda işbirliği yapılabilir. Bu kapsamda konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresi gibi hususların yer alacağı bir protokol kapsamında veri kullanımı gerçekleştirilir. Veri kullanımında uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme işlemi yapılır. Bakanlıkça derlenen ve saklanan bireysel verilerin tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra kullandırılır. İhtiyaç olması halinde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum veya kuruluşların eline geçmemesi için taraflarca gerekli olan tedbirler alınır. Bu kapsamda yapılan araştırma sonuçları, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.
 
(5) Bu maddede belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(3) Muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenebilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(4) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimine tabi tutularak taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, varış gümrük idaresine getirildiğinde ve transit rejimi hükümlerine göre gümrük idaresine sunulduğunda Kanunun 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır. Bu eşya için varış gümrük idaresine taşınma şekline göre belirlenecek olan Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren başlar ve geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür.”
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
 
“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile getirilen eşya.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 170 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
 
“g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile gönderilen eşya.”
 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.”
 
“(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşya ile ilgili olarak;
 
a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114 üncü madde uyarınca belirlenen belgelerin veya referans numaralarının beyannameye kaydedilmesi zorunludur.
 
b) Muayene veya kontrol sonucunun, yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.
 
c) Denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.
 
ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 278 inci madde eklenmiştir.
 
“Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya
 
MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 328 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(2) Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 331 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.
 
(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.
 
(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 347 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla ve eşya cinsi de göz önünde bulundurularak, farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasına gümrük idaresince izin verilebilir.”
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 432 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 489 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
 
“Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği”
 
“(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hallerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.”
 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine ilişkin ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi
 
MADDE 490 – (1) Beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. İdare amirinin olurunu müteakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezalar yükümlüsüne tebliğ edilir.
 
(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri ve gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir.
 
(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.
 
(4) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”
 
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Söz konusu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar.”
 
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
 
“(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz.”
 
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinde yer alan “Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerindeki cezalarının” ibaresi “Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası ya da gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,
 
b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,”
 
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır.”
 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir.”
 
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.”
 
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 579 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır bir para cezasına karar verildiği veya fiilin suç teşkil ettiğine ve suçtan dolayı yaptırım uygulanmasına karar verildiği takdirde, kararın kesinleşmesi ve hükmolunan paranın tahsili şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.”
 
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 580 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 580 – (1) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.
 
(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.
 
(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve sayıları, cezanın nev’i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.
 
(4) Ceza kararlarının Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde, pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.
 
(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi, miktarı ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.”
 
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; beşinci fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” ibaresi “eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 11, 55 ve 56 no.lu ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 42 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”
 
MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin;
 
a) 4 ve 5 inci maddeleri yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra,
 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
 
yürürlüğe girer.