Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Beyanın, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yazılım hizmeti sunmak suretiyle aracılık eden kişiler tarafından sağlanan yazılımlar kullanılarak yapılacak olması halinde, söz konusu yazılım hizmetini sunan hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile bu kişilerin sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 320 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük müdürlüğüne yazılı olarak ve her işlem için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce, elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.”

“(3) Antrepo açma ve işletme izin belgesinde gösterilecek elleçleme izni başvurularında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

a) Başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır.

b) Elleçlemenin antrepo içerisinde yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır ve gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır.

c) Elleçlemenin antrepo dışında yapılmasının talep edilmesi halinde, başvuru denetleyici gümrük müdürlüğüne yapılır. Başvuru, gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bölge Müdürlüğüne iletilir ve Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılır.

ç) Elleçleme izninin verildiği idarece, antrepo açma ve işletme izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir.

d) Elleçleme izninin verildiği durumlarda, ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.”

“(8) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya serbest dolaşıma giriş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 516/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerinin aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “antrepo izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebine ilişkin başvuru bölge müdürlüğüne yapılır. Bölge müdürlüğü, başvuruyu görüşü ile birlikte Bakanlığa iletir. Söz konusu başvuru Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1.000.000” ibaresi “3.000.000” şeklinde, (b) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde, (c) bendinde yer alan “500.000” ibaresi “1.000.000” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “20.000.000” ibaresi “40.000.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayamazlar. Ancak, adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(8) Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak kullandıkları bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

(9) Sekizinci fıkrada yer alan sözleşme şartını yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi müşavirlerin, bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmez.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “885” ibaresi “1.330” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-24’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin EK: 80’inin III. Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri başlıklı bölümünün A-Genel Özellikler başlığı altında yer alan 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) 9 uncu maddesi ile 563 üncü maddeye eklenen sekizinci ve dokuzuncu fıkralar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.