• DOLAR 33,03 %-0.10
  • EURO 36,05 %0.04
  • ALTIN 2.570,44 %0.35
  • BİST100 11.065 %0.37
  • BITCOIN 63.580 %5.53
  • ETHERIUM 3.442 %7.33
26°

Yargıtay Haberleri

Yargıtay haberleri ve güncel Yargıtay gelişmeleri, Yargıtay ile ilgili tüm video, Yargıtay fotoğrafları ve Yargıtay haberleri Hukuki Haber sitemizde


KARARLAR

Hukuki niteliği açısından alacağın temliki, temlik eden alacaklı ile temellük eden şahıs arasında yapılan bir akde dayanılarak meydana gelen kazandırıcı...

KARARLAR

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu’nun 18/2. maddesi gereğince icra edilebilirlik şerhi içeren anlaşma belgesidir. Bir başka deyişle söz konusu belgenin ilam...

KARARLAR

Yapılacak imza incelemesi sonunda keşide tarihindeki paraf imzasının keşideci şirketin yetkililerine ait olmadığı anlaşılır ise düzeltme yok hükmünde olup düzeltme...

KARARLAR

Baroca görevlendirilen müdafii ve vekillerin ücretlerini belirleme hak ve yetkisi Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin idareye verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenecek bir...

KARARLAR

5271 sayılı Kanun'un "teknik araçlarla izleme" koruma tedbirini düzenleyen 140 ıncı maddesi uyarınca, maddede belirtilen suçların işlendiği hususunda somut delillere...

KARARLAR

Dosyasının incelenmesinde Avukat ... tarafından 09.05.2018 tarihinde Avukat ...'na "dosyada mübrez vekaletnamedeki tüm yetkiler" açıklaması ile yetki belgesi verildiği, yetki...

KARARLAR

Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı iş yeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer...

KARARLAR

Meskeniyet şikayeti, şahsi hak niteliğinde olup, iddiada bulunan kişinin ihtiyacı ve haczedilen meskenin bu şahsın haline münasip olup olmadığı araştırılarak...

KARARLAR

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11/1. maddesinde vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı, vekil birden çok ise bunlardan birine...

KARARLAR

Davalının kıdem tazminatının kişisel mal ve edinilmiş mal olan kısımları tespit edilip meskenin tasfiye tarihi itibariyle (bozma kararı ile güncelliğin...

KARARLAR

Davalının HAGB'ye itiraz etmesi halinde bile ikrarı neticesinde sonucun değişmeyeceği gözönünde bulundurulduğunda davacı asılın temyiz itirazlarının reddi ile usul ve...

KARARLAR

Sürekli iş göremezlik nedeniyle uğranılan zararların giderilmesi amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresinin 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun...

KARARLAR

Somut olayda, mahkemece istinaf eden borçlu vekiline gönderilen muhtıraya eksik gider avansının mahkeme veznesine yatırılması yerine “dosyamıza yatırılması” gerektiği şeklinde...

KARARLAR

Ceza mahkemesi kararı ile sabit olan 1/4 oranındaki haksız tahrik derecesi gözetilmeden, davalının sorumlu olduğu maddi tazminattan fazla miktarda indirim...

KARARLAR

Somut olayda davacılar trafik kazasından dolayı uğradıkları zarar nedeniyle davalı avukata vekaletname vermişlerdir. Davacılar bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda...

KARARLAR

Kesinleşmeden icraya konulamayacak bir ilâmın icrasının talep edilmesi hâlinde, icra müdürünün kanun hükmünü (HMK m. 367/2, HUMK m. 443/2) re’sen...

KARARLAR

Somut olayda olduğu gibi, her iki tarafın bilirkişi raporuna itiraz etmediği durumlar da söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da,...

KARARLAR

Kira sözleşmesine dayalı takipte takip alacaklısı kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatı ile imza atan kişi (sözlü akitte kiraya veren olarak...

KARARLAR

Davacı avukatın azli haklı azil niteliğindedir. Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihinde tamamlanmış işler karşılığında avukat...

KARARLAR

Emredici nitelikteki bu hüküm gereğince müvekkil, vekilini her zaman azletmek hakkından, vekil de her zaman istifa edebilmek hakkından önceden vazgeçemez....

KARARLAR

Avukatın üstlendiği iş bir dava ise, taraflar arasında yazılı bir sözleşme ile aksi kararlaştırılmamışsa, akdi vekâlet ücreti, davada verilen kararın...

KARARLAR

Yöneticinin yöneticilik görevinin gereği olarak onunla sözleşme yapanlar, gerek yöneticiye gerekse işin asıl sahibi olan kat maliklerine karşı dava açabilir....

KARARLAR

6100 sayılı Kanun'un 20 inci maddesi ve 331 inci maddesinin ikinci fıkrası birlikte değerlendirildiğinde görevsizlik ya da yetkisizlik kararı üzerine...

KARARLAR

Davacıya yapılan tüm eylemler değerlendirildiğinde davacının psikolojik taciz-mobbinge maruz kaldığı açık olduğu halde kıdem tazminatı isteminin kabulü yerine reddi hatalı...

KARARLAR

Sözü edilen belgeler, ilk kez istinaf aşamasında sunulmuş ise de ödeme belgesi ve borcu söndüren nitelikte belge mahiyetinde kabul edilmelidir....