Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PODİATRİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/8/2015 tarihli ve 29441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitede hareket analizi ve podiatri konusunda çalışan araştırıcıları Merkez çatısı altında bir araya getirerek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik bilgi paylaşımlarını sağlamak, ülkemizde bu konuda öncü olmak.

b) Üniversitenin hareket analizi ve podiatri ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının disiplinler arası işbirliğini sağlamak.

c) Merkez kapsamında yürütülen çalışmaları uluslararası düzeye taşımak ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek Üniversitenin alanda referans merkezi olmasına katkı sağlamak.

ç) Hareket analizi ve podiatri alanındaki bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacıları desteklemek.

d) Hareket analizi ve podiatri konusundaki araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında günümüzün gelişen teknolojik olanaklarından yararlanmak ve ilgili teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmak.

e) Hareket analizinden elde edilen bulguların klinik uygulamalara entegrasyonu ile podiatrik sorunlar ve yönetimi konularında eğitim programları, sempozyum ve kongre düzenlemek.

f) Farklı yaş ve hasta gruplarında karşılaşılan podiatrik sorunların önlenmesi ve yönetimi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, ilgili teknolojileri profesyoneller ve hastalar için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

g) Sağlıklılarda ve sporcularda minimum enerji ile maksimum yeterlilikte hareket ve performansın geliştirilmesi için yapılması gerekenleri belirlemek.

ğ) Sağlıklı ve hasta bireylerde hareket analizine ilişkin AR-GE çalışmaları ile teknoloji ve sanayi işbirlikleri geliştirmek.

h) Sağlıklı ve hasta bireylerde hareket paternlerine ilişkin norm değerler elde etmek.

ı) Anormal hareket paternleri ve nedenlerini objektif yöntemlerle tanımlamak ve bu alanda çalışma yapan birimlere ve yardımcı cihaz geliştiricilerine danışmanlık hizmeti sunmak.

i) Podiatrik sorunlara sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğiterek işbirliğini teşvik etmek ve onlara danışmanlık hizmetleri vermek.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan hareket analizi ve podiatri konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin de katılımı ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek.

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında, temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Hareket analizi ve podiatri konularını temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Üniversite bünyesinde hareket analizi ve podiatri konularına ilişkin bilimsel veriler oluşturarak kanıta dayalı çalışmalar üretmek.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, normal ve patolojik hareket paternlerinden elde edilen veriler ile veri havuzu oluşturmak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili farklı disiplinlerden ulusal ve/veya uluslararası araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek hareket analizi, podiatrik sorunlar ve yönetimi konusunda çalıştaylar düzenlemek.

f) Podiatrik sorunların birey, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği bireysel, sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik teknoloji ve sanayi işbirliği ile projeler geliştirmek.

g) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, bülten ve broşür basmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.