Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/5/2012 tarihli ve 28284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (ğ) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurt içinde ve yurt dışında bu alanlarda faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar için uzaktan veya yüz yüze öğretime uygun dil öğretim programı ve içerik hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek,”

“e) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimine ve tanıtıma ilişkin Türkçe ve çeşitli dillerde basılı, sesli ve görsel araçlar (çevrim içi ve çevrim dışı) hazırlamak; bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri yürütmek,”

“ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ile iş birliği içerisinde Sertifika Programları düzenlemek,”

“j) Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ile iş birliği içerisinde Türkçe ve diğer dillere yönelik yurt içinde ve yurt dışında çevrim içi veya yüz yüze dil sınavları düzenlemek,”

“l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

m) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, birim başkanları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, gerekli görülmesi hâlinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.