Cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunda, failin kullandığı sinkaflı küfürlerin cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı niteliği taşıyıp taşımadığı hususu tartışmalara neden olmaktadır.

Yargıtay, bazı kararlarında sinkaflı küfürleri hakaret olarak değerlendirmektedir.

Örneğin; Sanığın, katılana yönelik “senin a.nı sinkaf edeceğim, senin ananı sinkaf edeceğim, a.na şişe sokacağım, seni burada sinkaf edeceğim” şeklindeki cinsel nitelikli sözleri bir bütün halinde hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Nitekim Yargıtay bu örnekte belirtilen olayla ilgili olarak, unsurları itibariyle tehdit suçunun oluşmadığını, tehdit suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.[1]

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun tehdit unsurunun oluşması

Yargıtay, sanığın müşteki kamu görevlilerince işlemler için ekip otosuna bindirilmek istendiğinde "siz beni sinkaf etmeye mi götürüyorsunuz, ben sizi sinkaf ettiririm” şeklindeki sözler söylediği olayda, sanığın eyleminin bir bütün halinde görevi yaptırmamak için direnme suçunun tehdit unsurunu oluşturduğunu, bu suretle sanık hakkında TCK’nın 265/1 ve 43/2. maddeleri uyarınca ceza tayin edilmesi gerektiğini, sadece hakaret suçundan sanığın cezalandırılmasına hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.[2]

Gelecek zaman kipi kullanılarak söylenen sinkaflı sözler

Yargıtay, bazı kararlarında gelecek zaman kipi kullanılarak edilen sinkaflı küfürleri tehdit suçu kapsamında değerlendirmektedir.

Örneğin; Yargıtay bir kararında, sanığın müştekiye söylediği belirtilen “senin ananı sinkaf edeceğim” şeklindeki sözlerin müştekinin yakınının cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit suçu kapsamında kaldığına hükmetmiştir.

Tehdit sözleri ile birlikte kullanılan sinkaflı sözler

Yargıtay başka bir kararında ise birden fazla sanık tarafından söylenen ''hepinizin anasını avradını sinkaf edeceğiz, dışarıda sizinle hesaplaşacağız, devlete düşmanız biz, 18 yıl yemişiz zaten, bizim yerimize dağdakiler size yeter'' şeklindeki sözlerin bütün olarak TCK'nın 106/2-c maddesi kapsamında birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçunu oluşturduğunu ifade etmiştir.[3]

Tehdit olarak değerlendirilen sinkaflı sözler

Yargıtay’ın bu konuya ilişkin verdiği bazı kararlarını bu aşamada dile getirmek faydalı olacaktır.

Yargıtay aşağıda belirtilen sözlerin cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir:

- "Seni bütün Kürtlere sinkaf ettireceğim”[4]

- “seni şişenin üzerine oturturum, g... sokarım”[5]

- “sana kazık sokarım”[6]

- “senin gö..nü sinkaf ettireceğim”[7]

- "seni kötü sinkaf edeceğim"[8]

- "seni sinkaf edeceğim o paramı alacağım"[9]

- “senin ananı sinkaf edeceğim”[10]

- "... sinkaf ettirmeyin bir tarafınızı”[11]

Hakaret olarak değerlendirilen sinkaflı sözler

Yargıtay’ın sinkaflı sözlerin hakaret suçunu oluşturduğuna ilişkin kararları da bulunmaktadır.

Yargıtay aşağıda yer alan sinkaflı sözlerin hakaret suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir. Bu emsal sözlerden bazıları şunlardır:

- "ananı avradını sinkaf ederim"[12]

- '' seni a..na korum, seni sinkaf ederim''[13]

- "piç kuruları, ananızı sinkaf ederim"[14]

Haksız tahrik olarak kabul edilen sinkaflı sözler

Yargıtay, bazı olaylarda söylenen sinkaflı sözleri hakaret kapsamında değerlendirmekte ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine hükmetmektedir

Örneğin, mağdurun ''çık dışarı senin ağzını, yüzünü sinkaf edeceğim.'' şeklinde hakaret ettiği olayda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün sanık hakkında uygulanma imkânının olup olmadığı değerlendirilmelidir.[15]

Sinkaflı sözler kullanmadan cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit

Bazen cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunda, söylenen sözlerin sinkaflı sözlerle değil de, gerçekten saldırının niteliğini bariz bir şekill ortaya koyan sözlerle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu sözlerin söylenmesi ile faildeki tehdit kastı açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Örneğin, failin söylediği “oğlum askerden gelsin, çocuğuna tecavüz ettireceğim” şeklindeki sözler, mağdurun yakınının cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu olayda failin eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1(1.cümle) kapsamında kalmakta, bu suçun takibinin şikâyete bağlı olmadığı gözetilerek yargılamaya devamla deliller değerlendirilerek suç sabitse mahkûmiyet, sabit değilse beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

Şayet bu olayda yanlış nitelendirmeyle şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmiş ise bu hukuka aykırı bir durum oluşturacaktır.[16]

Sözlerin bir bütün halinde tehdit olarak değerlendirilmesi

Yargıtay bazı olaylarda ise, failin söylediği sinkaflı sözler ile birlikte tehdit niteliğindeki sözleri bir bütün olarak tehdit suçunu oluşturduğuna hükmetmektedir.

Örneğin; Yargıtay bir kararında, "Ulan şerefsiz, senin sülaleni sinkaf edeceğim, boş senedim var, ... eğer seni bulup sinkaf etmezsem, Antalya beni sinkaf etsin. O senetle senin yetmiş iki sülaleni sinkaf edeceğim, ... ulan adi şerefsiz bu yaptığın kancıklığı senden fitil fitil çıkaracağım, yerini öğrendim, o anahtarı senin münasip bir yerine sokacağım, benim paramı kimse yiyemedi, sen de yiyemeyeceksin" şeklindeki sözlerle tehdit ettiği mesaj tespit tutanağından anlaşılan olayda, failin mesajda yer alan sözlerin bir bütün halinde TCK'nın 106/1-1. maddesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir.[17]

Yargıtay bu olayda, iddianamede geçen sözlerden yalnızca "bu yaptığın kancıklığı senden fitil fitil çıkaracağım" sözüne yer vererek, eylemin TCK'nın 106/1-2. maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmek suretiyle, eksik inceleme ve yerinde görülmeyen gerekçe ile düşme kararı verilmesini bozma nedeni yapmıştır.[18]

Yargıtay bir başka kararında, sanığın söylediği kabul edilen “senin kızını ve karını eve sokacağım ve sinkaf edeceğim, seni de içeri alıp bacaklarını kıracağım” şeklindeki sözleri tehdit suçu kapsamında kaldığını ifade etmektedir.[19]

Sinkaflı sözlerin hakaret veya tehdit suçundan hangisinin kapsamında olduğuna yönelik hatalı nitelendirmeler

Bazen failin söylediği sinkaflı sözlerin hangi suçu oluşturduğu konusunda hatalı nitelendirmeler yapıldığı görülebilmektedir. Bu tür olaylarda öncelikle failin hangi kasıtlı ile sinkaflı sözleri söylediği tespit edilmelidir.

Örneğin, failin gelini konumundaki kişiye ''seni oğullarıma sinkaf ettireceğim.'' şeklindeki sözleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 'nun 106/1-1. cümlesine göre mağdurun hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit niteliğinde olduğu kabul edilmelidir.

Bu nedenle bu sözler, sadece tehdit suçu kapsamında kalmakta ve sadece tehdit suçundan hüküm kurulması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay’ın bu örnekteki nitelendirmesi bu şekildedir.[20] Şayet bu olayda, hakaret kastıyla söylendiği gerekçesiyle, tehdit suçundan beraat, hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırı olacaktır.[21]

İddianamede anlatımı yapılmayan sözlerin söylendiği kabul edilerek tehdit suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması

Yargılama makamı, dava edilmeyen, iddianamede yer almayan bir eylem hakkında kendiliğinden yargılama yapması ve hüküm vermesi mümkün değildir. Bu nedenle, mahkemenin iddianamede gösterilen ve faile isnat edilen eylemli ilgili karar vermesi gerekir.

Örneğin; sanık hakkında müştekiye bütün olarak hakaret teşkil eden ''senin ananı, bacını, avradını sinkaf ederim, orospu çocuğu'' şeklinde sözler söylediğinden bahisle hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı dava açılmış ve mahkeme bu sözleri bütün olarak hakaret olarak kabul etmiş ise, iddianamede anlatımı yapılmayan ''hepinizi öldüreceğim, evinizi yakacağım, burada ya sizden ya bizden birisi bugün ölecek'' şeklindeki sözlerin söylendiği kabul edilerek tehdit suçundan mahkumiyet hükmü kurulması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225/1. maddesine aykırı olacaktır.[22]

Hakaret suçunun yanında ayrıca tehdit suçunun da oluşması

Yargıtay bazı olaylarda hakaret suçu yanında tehdit suçunun da oluştuğunu belirtmekte ve bu yönde kararlar vermektedir.

Örneğin; sanığın söylediği "senin karını çoluğunu çocuğunu sinkaf ederim, senin o karını sinkaf edeceğim, senin o taptığın putu ilahı sinkaf edeceğim, ben en büyük İzmir'in mafyasıyım, seni sinkaf ederim, hepsinin a.... koydum, seninde a... koyacağım" şeklindeki sözlerinin, mağdurun ve yakınlarının cinsel dokunulmazlığına yönelik saldırı içermesi nedeniyle, hakaret suçunun yanında ayrıca tehdit suçunun da oluştuğu gözetilmelidir.

Yargıtay bu olayda, “sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı” biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle suçlardan biri hakkında beraat kararı verilmesini hukuka aykırı bulmuştur.[23]

(Bu köşe yazısı, sayın Dr. Suat ÇALIŞKAN tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)

----------------------------------

[1] Y.23.CD, E: 2015/15821, K: 2016/6735, T: 26.05.2016.

[2] Y.18.CD, E: 2018/4437, K: 2018/11432, T: 19.09.2018.

[3] Y.4.CD, E: 2019/520, K: 2019/5103, T: 25.03.2019.

[4] Y.18.CD, E: 2015/9298, K: 2015/6453, T: 01.10.2015.

[5] Y.4.CD, E: 2014/11865, K: 2016/14477, T: 21.11.2016.

[6] Y.4.CD, E: 2013/3511, K: 2014/35829, T: 11.12.2014.

[7] Y.4.CD, E: 2013/16340, K: 2015/30114, T: 29.05.2015.

[8] Y.4.CD, E: 2014/49404, K: 2019/5064, T: 25.03.2019.

[9] Y.4.CD, E: 2014/47186, K: 2019/3353, T: 04.03.2019.

[10] Y.4.CD, E: 2014/46130, K: 2019/3472, T: 04.03.2019.

[11] Y.18.CD, E: 2017/642, K: 2019/4939, T: 13.03.2019

[12] Y.3.CD, E: 2019/4418, K: 2019/12529, T: 12.06.2019.

[13] Y.4.CD, E: 2019/580, K: 2019/4139, T: 12.03.2019.

[14] Y.3.CD, E: 2018/3510K: 2019/480, T: 21.01.2019.

[15] Y.4.CD, E: 2014/48732, K: 2019/3615, T: 05.03.2019.

[16] Y.4.CD, E: 2013/13657, K: 2015/28131, T: 30.04.2015.

[17] Y.4.CD, E: 2014/48309, K: 2019/4192, T: 13.03.2019.

[18] Y.4.CD, E: 2014/48309, K: 2019/4192, T: 13.03.2019.

[19] Y.4.CD, E: 2014/43015, K: 2019/1249, T: 05.02.2019.

[20] Y.4.CD, E: 2015/6061, K: 2019/10019, T: 28.05.2019.

[21] Y.4.CD, E: 2015/6061, K: 2019/10019, T: 28.05.2019.

[22] Y.8.CD, E: 2017/5106, K: 2019/3572, T: 12.03.2019.

[23] Y.4.CD, E: 2014/2028, K: 2016/6939, T: 12.04.2016.