T.C.

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2023/490

Karar Numarası: 2023/561

Karar Tarihi: 01.03.2023

HARÇ ALINMAKSIZIN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ SEBEBİYLE İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ

İPOTEĞE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ALACAKLI VEKİLİNİN TALEBİNİN ALACAĞIN TAMAMININ HARİCEN TAHSİL EDİLDİĞİNE KARİNE TEŞKİL ETMESİ

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI İÇİN TAHSİL HARCININ ÖDENMESİ ZORUNLU OLMASI

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHSİL HARCININ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMİN YERİNDE OLMASI SEBEBİYLE HARÇ ALINMAKSIZIN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDEDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN ŞİKAYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN HUKUKA UYGUN OLMASI

ÖZETİ: Dava, harç alınmaksızın haczin kaldırılması isteminin reddedilmesi sebebiyle icra mahkemesine yapılan şikayetin kabulüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Alacaklı tarafından borçlular aleyhine takibe geçildiği, ipoteğe taşınmazlar üzerine şerh işlendiği, alacaklı vekili tarafından şerhin kaldırılması talebi üzerine icra müdürlüğünce bakiye harcın tamamlanması halinde işlem yapılmasına karar verildiği bunun üzerine borçlu tarafından hacizlerin kaldırılmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce daha önce harç alınmasına karar verildiği ve harç alınmadan müteakip işlemlere devam edilemeyeceğinden talebin bu aşamada reddine karar verildiği anlaşılmıştır. İpoteğe konu taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden mahkemece borçlunun şikayetinin reddine yönelik ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygundur.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde istinaf yolu ile tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde özetle; alacaklı vekilinin satış talebine istinaden, müvekkilinin taşınmazının belirli bir bölümünün satıldığını, alacağın bir kısmının karşılandığını ve 243.190,60 TL tahsil harcının yatırıldığını, müvekkilinin taşınmazının üzerine 11/12/2017 tarihinde haciz konulduğunu, 10/12/2018 tarihinde satış talebinde bulunduğunu, 19/08/2022 tarihinde satışın düşürülmesi talebinde bulunulduğunu ve satışın düşürüldüğünü, haczin düşmüş olmasından dolayı haczin kaldırılması için talepte bulunduklarını, talebin reddedildiğini, icra müdürlüğü tarafından 1 yıllık süre hesaba katılmaksızın usul ve yasaya aykırı olarak harç istenildiğini bu nedenle şikayetin kabulüne, borçlunun taşınmazları üzerindeki tüm hacizlerin harçsız olarak kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili dilekçesinde özetle; müvekkili bankanın davalı taraf sıfatı bulunmadığını, müvekkili aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemesini talep etmiştir.

Mahkemece; İİK 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcının alınmasına yönelik işlemin yerinde olduğu anlaşıldığından şikayetin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesindeki beyanlarını tekrarla kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Somut olayda alacaklı tarafından borçlular aleyhine takibe geçildiği, ipoteğe taşınmazlar üzerine İİK 150/c şerhi işlendiği, alacaklı vekili tarafından 22/08/2022 tarihinde İİK 150/c şerhinin kaldırılması talebi üzerine icra müdürlüğünce bakiye harcın tamamlanması halinde işlem yapılmasına karar verildiği bunun üzerine davacı tarafından İİK 106, 110 gereği hacizlerin kaldırılmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce 24/08/2022 tarihinde daha önce harç alınmasına karar verildiği ve harç alınmadan müteakip işlemlere devam edilemeyeceğinden talebin bu aşamada reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden mahkemece davacı borçlunun şikayetinin reddine yönelik ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, ileri sürülen istinaf sebepleri yerinde olmadığından, davacının istinaf başvurusunun HMK'nun 353-(l)-b-l maddesi uyarınca esastan reddine karar vermek gerektiği anlaşılmıştır.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenler ve gerekçe ile;

1- Davacının istinaf başvurusunun esastan reddine,

2- Alınması gereken istinaf karar harcından (maktu) peşin olarak alınan harcın mahsubu ile 99,20 TL bakiye istinaf karar harcının istinaf yasa yoluna başvurana tamamlatılarak hazineye gelir kaydına,

3- Davacı tarafından istinaf yoluna başvuru için yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Taraflarca yatırılan istinaf gider avansının sarf edilmeyen kısmının yatıranlara iadesine,

Talep edilen harç miktarı göz önüne alınarak 6763 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değişik İcra ve İflas Kanununun 364/1 maddesi uyarınca 01/03/2023 tarihinde oybirliğiyle kesin karar verildi.

www.legalbank.net