Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İSLAM MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; İslam medeniyeti ve tüm unsurları üzerine yapılan bilimsel araştırmaları teşvik etmek, Üniversitenin ilgili bölümleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların iş birliğinde disiplinlerarası hüviyette yapılan şümullü bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkarılan her türlü bilgi, ürün ve eserlerin toplumla paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İş birliğine dayalı İslam medeniyeti merkezli bilimsel araştırmaları teşvik etmek.

b) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlerdeki öğretim üyelerinin İslam medeniyeti üzerinde yapacakları disiplinlerarası araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

c) İslam medeniyeti ile ilgili olarak proje geliştirme ve uygulama, bilimsel araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri yapmak.

ç) İslam medeniyeti üzerine yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde çevrimiçi ve/veya basılı olarak yayınlamak, kitle iletişim araçlarını kullanarak yaygınlaştırmak.

d) İslam medeniyeti ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, eğitim çalışmaları, kurslar, bilimsel toplantılar ve seminerler düzenlemek.

e) İslam medeniyeti ile ilgili farklı dillerde yayınlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren kapsamlı bir kütüphane ve arşiv oluşturmak için çalışmalar yapmak.

f) İslam medeniyeti alanındaki kaynak eserlerin farklı dillere çevrilerek etki alanının artırılması için çalışmalar yapmak.

g) İslam medeniyeti alanında yapılan başarılı çalışmalara ödüller vermek.

ğ) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sağlamak.

h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kurumlar ile iş birliğinde bulunmak.

ı) Merkezin amacına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölüm veya yakın alanlarda çalışmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için veya Üniversite dışından ilgili mevzuat kapsamında görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölüm veya yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdür; Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için veya Üniversite dışından ilgili mevzuat kapsamında görevlendirilen, her biri İslam medeniyetinin unsuru olan farklı bir alandan olan, dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez olmak üzere, gerekli olduğu durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölüm veya yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye veya uzmanlığından ve deneyiminden faydalanılmak üzere Üniversite dışından ilgili mevzuat kapsamında görevlendirilen ve her biri İslam medeniyetinin unsuru olan farklı bir alanda çalışan beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yapar, önerilerde bulunur ve raporlar hazırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.