Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden:

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/9/2015 tarihli ve 29473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yönetim Kurulu: İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulunun yönetim kurulunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İngilizce” ibareleri “yabancı dil” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “(ÖSYM)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “İlgili mevzuat hükümlerine göre” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “seçme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yerleştirme” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Üniversitelerarası Kurul” ibaresi “Senato” şeklinde ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday; Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ve ilan edilen süreler içinde, kendisi veya noter tarafından yetkilendirdiği vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-Devlet üzerinden de yapılabilir. Öğrenci güncel tebligat adresini kayıtlı olduğu birime bildirmek zorundadır. Aksi durumda kayıt sırasında öğrencinin beyan ettiği adres tebligat adresi olarak kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kaldıkları” ibaresi “başarısız oldukları” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Eğitim-öğretim planlarından” ibaresi “Müfredat programından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Öğrenci seçmeli bir dersten başarısız olduğunda, bu ders yerine farklı bir seçmeli ders alabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan mezunlar “onur”, 3,50 ile 4,00 arasında olan mezunlar ise “üstün onur”  öğrencisi olarak tanımlanır. Bu değerlendirmeler not belgesinde belirtilir. Öğrenci talep etmesi halinde onur veya üstün onur belgeleri verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Öğrencinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “askerlik” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “Kültürel, bilimsel” ibaresi “Öğrencinin kültürel, bilimsel, sanatsal” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “yüksekokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “, konservatuvar” ibaresi ve dördüncü fıkrasında yer alan “yüksekokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “, konservatuvar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulunun karar almış olması durumunda öğrencinin kaydı silinir. Kayıt sildirme kararı öğrencinin adresine yazı ile bildirilir. Öğrenci güncel tebligat adresini kayıtlı olduğu birime bildirmek zorundadır. Aksi durumda kayıt sırasında öğrencinin beyan ettiği adres tebligat adresi olarak kabul edilir.

(2) Öğrenci kendisi veya noter tarafından yetkilendirdiği vekili aracılığıyla dilekçe vererek kendi isteği ile kaydını sildirebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diplomaların ön yüzünde; öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, diploma numarası, mezun olduğu bölümün/programın adı, mezuniyet tarihi, Kare Kod (T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Üniversite Kayıt Tarihi, Diplomanın Düzenlendiği Tarih, Öğrenci No ve Doğrulama Kodu) fakültelerde Rektörün ve Dekanın, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında ise Rektör ve Müdürün imzaları bulunur.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.