Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tescil sertifikası ve” ibaresi “tescil ve terkin sertifikaları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri isimli 7 numaralı Ek (Ek-7)'i gereklilikleri esas alınarak, 500 gram altında azami kalkış ağırlığı olan insansız hava araçları ve meteorolojik amaçla kullanılan meteoroloji balonları hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hava aracı siciline kaydedilmiş ve kaydedilecek hava araçlarını kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Balon: Havadan hafif motorsuz hava aracını,

b) Çok hafif hava aracı-Döner kanat (Gyroplane): Havanın büyük ölçüde dikey eksenler üzerinde serbestçe dönen bir veya daha fazla rotor üzerindeki reaksiyonlarıyla uçuş sırasında desteklenen havadan ağır hava aracını,

c) Çok hafif hava aracı-Esnek kanat (Microlight): Motor teçhizatına sahip, hareketli ağırlık merkezi ile iki eksende kumanda edilebilen azami kalkış ağırlığı 500 kg ve altında olan esnek kanatlı havadan ağır hava aracını,

ç) Çok hafif hava aracı-Sabit kanat (Ultralight): Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 750 kg ve altında olan sabit kanatlı havadan ağır hava aracını,

d) Deneysel hava aracı: Bir tip sertifikasına sahip olmayan veya kalıcı ya da bir modifikasyona istinaden geçici olarak mevcut tip sertifikasına uyumunu kaybetmiş veya yalnızca araştırma ve geliştirme faaliyetleri için tasarlanıp üretilmiş ve emniyetli operasyon yapabilmek için gerekli özellik ve niteliklere sahip olduğu gösterilebilen hava aracını,

e) Döner kanatlı hava aracı-Rotorkraft: Kaldırma kuvvetini havanın bir veya daha fazla rotordaki tepkisinden alan havadan ağır hava aracını,

f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hafif hava aracı 1: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg ve altında olan çok hafif hava aracı kapsamına girmeyen havadan ağır hava araçlarını,

ğ) Hafif hava aracı 2: Motor teçhizatına sahip, azami kalkış ağırlığı 1200 kg üzerinde ve 2000 kg ve altında olan havadan ağır hava araçlarını,

h) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü hava aracını,

ı) Hava gemisi: Havadan hafif motorlu hava aracını,

i) Havadan ağır hava aracı: Uçuş sırasındaki kaldırma kuvvetini başlıca aerodinamik güçlerden alan herhangi bir hava aracını,

j) Havadan hafif hava aracı: Uçuş sırasındaki tutunma gücünü, başlıca havada süzülebilme kabiliyetinden alan herhangi bir hava aracını,

k) Helikopter: Kaldırma kuvvetini büyük ölçüde havanın yatay eksen etrafında dönen bir veya daha fazla motorlu rotorla tepkisinden alan havadan ağır hava aracını,

l) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

m) İnsansız hava aracı: Uzak bir pilot istasyonundan yönetilen insansız hava aracını,

n) Kimlik plakası: Hava aracının asgari olarak uyruğu ile birlikte tescil işaretinin yazılı olduğu yanmaz materyalden oluşan plakayı,

o) Ornitopter: Kaldırma kuvvetini büyük ölçüde havanın kanat çırpma hareketi yapan kanatlarla tepkisinden alan havadan ağır hava aracını,

ö) Planör: Kaldırma kuvvetini büyük ölçüde verilen uçuş şartlarında sabit kalan yüzeylerdeki aerodinamik tepkilerden alan havadan ağır motorsuz hava aracını,

p) Tescil ülkesi: Hava aracının siciline kayıt edildiği ülkeyi,

r) Türk sivil hava aracı: Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzel kişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları,

s) Uçak: Uçuş sırasındaki kaldırma kuvvetini, büyük ölçüde verilen uçuş durumlarında sabit kalan yüzeylerdeki aerodinamik tepkilerden alan havadan ağır motorlu hava aracını,

ş) Yanmaz materyal: Isıya dayanıklılığı çelik kadar veya daha iyi olan, her iki durumdaki boyutları özel amaca uygun olan materyali,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 - (1) Ek-1'de yer alan tabloda açıklanan hava araçlarına, Tescil Milliyeti ile başlayan ve kısa çizgi (-) işaretinden sonra herhangi üç karakter ile devam eden tescil işareti verilir.

(2) Kullanılacak tescil işareti için Genel Müdürlükten tescil işareti rezervi onayı alınır. Tescil işareti rezervleri bir yıl süre ile muhafaza edilir.

(3) İnsansız hava araçlarının tescil işaretlerinde harf ile birlikte rakam kombinasyonu kullanılır.

(4) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince tescil ülkesine tahsis edilmiş telsiz çağrı işaretlerinde yer alan Türkiye'nin milliyet işareti TC'dir.

(5) Türk sivil hava araçları için tescil işareti; Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harfleri dışında kalan Türk alfabesindeki harf, rakam veya bunların kombinasyonlarından oluşur. Tescil işareti olarak milliyet işaretinden sonra Ek-1'de yer alan hava aracı sınıflarına göre, çok hafif hava araçları için U, balon için B, helikopter için H, zirai amaçlı hava araçları için Z ve planörler için P harfi ile başlayan üçlü karakter kombinasyonları kullanılır. Belirtilen hava araçları için tahsis edilen bu harflerin dışında kalan diğer harfler genel hava aracı sınıfları için kullanılır. İstisnai durumlar Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

(6) Azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üzeri olan insansız hava araçları, insansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve sorumlu yöneticileri tarafından Genel Müdürlük İHA Kayıt Sistemine usulüne uygun şekilde kaydedilir. Söz konusu sistemde, bu maddenin birinci fıkrasına istisna teşkil etmek üzere İHA'lar için tescil/kayıt işareti (I) harfi ile başlayıp sıralı rakam ile devam eder. Tip sertifikasına sahip İHA'lar için genel hava aracı sınıfları usulü uygulanır.

(7) Maksimum kalkış ağırlığı 750 kg ve altında olup üretici firma tarafından "Çok Hafif Hava Aracı" olarak tanımlanmamış hava araçlarına, isteğe bağlı olarak "U" harfi ile başlayan tescil işareti verilir.

(8) Tescil işaretinde, Uluslararası Sinyal Kodları Bölüm II'de kullanılan beş harfli kombinasyonlarla; PAN, TTT ve SOS gibi acil durum sinyalleri ile karıştırılacak kombinasyonlar kullanılmaz.

(9) Sicilden terkin edilen balonlara ait tescil işaretleri iki yıl, diğer hava araçlarına ait tescil işaretleri beş yıl süre ile tekrar kullandırılmaz. Bu hüküm, kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmaz.

(10) Sicile kayıtlı hava araçlarının tescil işareti değişikliği, bu madde hükümleri gerekliliklerinin karşılanması ve makul gerekçeler olması koşuluyla Genel Müdürlükçe değerlendirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “boyanır” ibaresi “boyanmalı” şeklinde, “takılır” ifadesi “takılmalıdır” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yerleştirilir” ibaresi “yerleştirilmelidir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil ve terkin sertifikaları

MADDE 11- (1) Genel Müdürlük tarafından, içeriği ve şekli uluslararası sivil havacılık kuruluşları ve/veya organizasyonları ile uyumlu olacak şekilde, hava araçları için tescil ve terkin sertifikaları düzenlenir.

(2) Tescil ve terkin sertifikalarındaki bilgilerin İngilizce karşılığı da yazılır.

(3) Tescil sertifikasının hava aracında bulundurulması zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İHA tescil kaydı

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce halihazırda İHA kayıt sisteminde kayıtlı bulunan insansız hava araçlarına 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-3 eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.