T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği
Sayı : E.87742275-010.07-0023-2023-72/7192 27.02.2023
Konu : Mirasçılık Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerin de ağır şekilde etkilendiği iki ayrı deprem nedeniyle Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin 06.02.2023 ve 07.02.2023 tarihli iki ayrı duyurumuz internet sitemizde yayımlanmak suretiyle tüm yargı teşkilatımız ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde, 08.02.2023 Çarşamba günü, saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi sonrası yürürlüğe giren 120 sıra sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne dayanılarak yayımlanan 12.02.2023 tarihli duyurumuzda özetle; mahkemelerin acil ve ivedi sayılan iş ve işleri haricindeki duruşma, müzakere ve keşiflerinin 06.04.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ertelenmesine, soruşturma faaliyetlerinin ise deprem kaynaklı iş ve işlemlere öncelik verilmek suretiyle devamına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "yargı alanında alınan tedbirler" başlıklı 2'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde "Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları...ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu...belirler." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak yayımlanan 12.02.2023 tarihli duyurumuzun (1) sıra sayılı bendinde, acil ve ivedi sayılacak iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ertelenmesi; (2) sıra sayılı bendinde ise duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan neticelendirilmesi hususları düzenlenmiştir.

Deprem sonrasında bölgede sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi taleplerinde artış olduğu gözlemlenmiş olup, bazı mirasçılık belgesi talepleri yönünden duruşma açılmasının gerekmesi nedeniyle, duruşmaları erteleyen önceki duyurularımız dikkate alındığında, ivedilik arz eden mirasçılık belgesi bakımından duruşma açılıp açılmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı Kurulumuza iletilmiştir.

Devletimizce depremzede vatandaşlarımıza birtakım ekonomik, sosyal, barınma ve iaşe ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik haklar tanınmış olduğundan, ilgililerin mirasçılık belgelerini hızlıca temin ederek resmi iş ve işlemlerinde kullanabilmeleri önem arz etmektedir. Bu nedenle, olağan zamanlarda acil ve ivedi işlerden sayılmayacak mirasçılık belgesi düzenlenmesi işleminin bu süreçte acil ve ivedi işlerden sayılmasında zorunluluk bulunduğu değerlendirilmektedir.

Öte yandan, 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinde “Doğal afete maruz kalanları ilgilendiren veraset belgelerinin alınmasında öncelikle resmi kayıtlar esas alınır. Resmi kayıt bulunmaması halinde diğer muteber deliller ikame edilir.” şeklindeki düzenleme de dikkate alındığında, başvurunun içeriği itibarıyla somut olaya ilişkin resmî kayıtların yetersiz kaldığı hâllerde duruşma açılmak suretiyle yargılama yapılmasının ileride doğması muhtemel hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz ettiği mülahaza edilmiştir.

Bu itibarla, olağanüstü hal ilan edilen mahallerde, sürelerin durması ve kovuşturma işlemlerinin ertelenmesi tarihi olan 06.04.2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar;

1) Mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin acil ve ivedi işlerden sayılmasına,

2) Mirasçılık belgesi verilmesi bakımından duruşma açılmasında zorunluluk bulunan hâllerde, söz konusu taleplerin 12.02.2023 tarihli duyurumuzun (1) sıra sayılı bendindeki ertelenen duruşmalar kapsamından çıkarılmasına,

3) 12.02.2023 tarihli duyurumuzun (6) sıra sayılı bendinde de vurgulandığı üzere, duruşmaların her türlü iletişim imkânları, e-duruşma uygulaması ile UYAP sisteminden istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine, dosyaya ulaşım ve UYAP sistemine erişim noktasında sıkıntı yaşanması hâlinde gerekirse fiziki imkânların da kullanılmasına,

4) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,
Genel Kurulun 27.02.2023 tarihli olağanüstü gündeminde karar verilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Mehmet Akif EKİNCİ
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Başkanvekili

Dağıtım:
Gereği:

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bilgi:

Yargıtay Başkanlığına

Adalet Bakanlığına