İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan cetvelin “A- Merkez Teşkilatı” başlıklı kısmının “1- Bakanlık Makamı” bölümünün ikinci satırı, “5- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bölümünün üçüncü satırı ve “8- Teftiş Kurulu Başkanlığı” bölümünün ikinci ve üçüncü satırları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.