İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU FİHRİSTİ

MADDE

BAŞLIK

1

Kapsam ve nitelik

2

İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı

3

İdari davaların açılması

4

Dilekçelerin verileceği yerler

5

Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller

6

Dilekçe üzerine uygulanacak işlem

7

Dava açma süresi

8

Sürelerle ilgili genel esaslar

9

Görevli olmayan yerlere başvurma

10

İdari makamların sükutu

11

Üst makamlara başvurma

12

İptal ve tam yargı davaları

13

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması

14

Dilekçeler üzerine ilk inceleme

15

İlk inceleme üzerine verilecek karar

16

Tebligat ve cevap verme

17

Duruşma

18

Duruşmalara ilişkin esaslar

19

Duruşmalı işlerde karar verilmesi

20

Dosyaların incelenmesi

20/A

İvedi yargılama usulü

20/B

Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü

20/C

Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler

21

Sonradan ibraz olunan belgeler

22

Davaların karara bağlanması

23

Tutanaklar

24

Kararlarda bulunacak hususlar

25

Kararların saklanması ve tebliği

26

Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik

27

Yürütmenin durdurulması

28

Kararların sonuçları

29

Açıklama

30

Yanlışlıkların düzeltilmesi

31

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller

32

İdari davalarda genel yetki

33

Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki

34

Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki

35

Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki

36

Tam yargı davalarında yetki

37

Vergi uyuşmazlıklarında yetki

38

Bağlantılı davalar

39

Bağlantının Danıştayca incelenmesi

40

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi

41

Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi

42

Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar

43

Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem

44

Merci tayini

45

İstinaf

46

Temyiz

47(Mülga)

Temyiz edilemeyecek kararlar

48

Temyiz dilekçesi

49

Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar

50

Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem

51

Kanun yararına temyiz

52

Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması

53

Yargılamanın yenilenmesi

54(Mülga)

Kararın düzeltilmesi

55

Yargılamanın yenilenmesi usulü

56

Danıştayda çekinme ve ret

57

Mahkemelerde çekinme ve ret

58

İdari davalarda delillerin tespiti

59

Yol giderleri, tazminat ve gündelikler

60

Tebliğ işleri ve ücretler

61

Çalışmaya ara verme

62

Nöbetçi mahkemenin görevleri

63

Kaldırılan hükümler

Ek Madde 1

(2577 sayılı Yasa’da öngörülen parasal sınırların yıl bazında güncellenmesi hakkındadır.)

Ek Madde 2

(Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar hakkındadır.)

Ek Madde 3

(Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.)

Geçici Madde 1

(Bu Kanunun uygulanmasında, 27/10/1980 tarih ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun hükümlerinin saklı olduğuna ilişkindir.

Geçici Madde 2

(Yeni Anayasa yürürlüğe girinceye ve Sayıştayla ilgili yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sayıştayın yargı kararlarına karşı açılan davaların, idari yargı mercilerinin denetimi dışında olacağı hakkındadır.)

Geçici Madde 3

Mülga

Geçici Madde 4

(Bu Kanunun 45 inci maddesinin değişik (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen nihaî kararlardan, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararların, Danıştay’da temyiz edilebileceği hakkındadır.)

Geçici Madde 5

(Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacağı hakkındadır.)

Geçici Madde 6

(Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde evrak büroları oluşturuluncaya kadar dilekçelerin mahkeme başkanı veya hâkim tarafından havale edilmeye devam olunacağı hakkındadır.)

Geçici Madde 7

(Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16. maddesinin 4. fıkrasına eklenen hükmün, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan davalarda da uygulanacağı hakkındadır.)

Geçici Madde 8

(İvedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacağı hakkındadır.)

Geçici Madde 9

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin tarafsız ve bağımsız olmadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvuru derdest olanların, bu tarihten itibaren üç ay içinde Ankara idare mahkemelerinden yargılamanın yenilenmesini isteyebileceği hakkındadır.)

Geçici Madde 10

(Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki sürelerin uygulanacağı hakkındadır.)

64

Yürürlük

65

Yürütme