İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÖZEL BİLKENT LABORATUVAR OKULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 5 inci maddesi, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi,

c) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

ç) Eğitim fakültesi dekanı: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi eğitim fakültesi dekanını,

d) Eğitim ve öğretim yılı: Eğitim ve öğretimin başladığı tarihten, sonraki eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

e) Enstitü: Laboratuvar okulunun bulunduğu ildeki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsünü,

f) Enstitü müdürü: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü müdürlerini,

g) Genel müdür: Laboratuvar okullarına İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından atanan genel müdürü,

ğ) İlkokul Yılları Çerçeve Programı (PYP): Uluslararası Bakalorya organizasyonu ilkokul yılları çerçeve programını,

h) Kurucu: İhsan Doğramacı Vakfını,

ı) Kurucu temsilcisi: İhsan Doğramacı Vakfı adına seçilen kişiyi,

i) Laboratuvar okulu: 2809 sayılı Kanun çerçevesinde İhsan Doğramacı Vakfı tarafından kurulan İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar ilköğretim okulları ve İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar liselerini,

j) Okul müdürü: İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar ilköğretim okulları müdürleri ve İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent laboratuvar liseleri müdürlerinden her birini,

k) Okul yönetim kurulu: Rektör, eğitim fakültesi dekanı, eğitim bilimleri enstitüsü müdürü, genel müdür, okul müdürleri ile öğretim yılı başında Rektörlükçe belirlenen iki üyeden oluşan kurulu,

l) Ortaokul Yılları Çerçeve Programı (MYP): Uluslararası Bakalorya organizasyonunun ortaokul yıllarını kapsayan çerçeve programını,

m) Öğretmen: Laboratuvar okullarında görev yapan, tam zamanlı, yarı zamanlı veya sözleşmeli öğretmenler ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde görevli öğretim elemanlarını ve eğitim bilimleri enstitülerinde lisansüstü eğitim görenleri,

n) Rektörlük: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünü,

o) Senato: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Senatosunu,

ö) Uluslararası Bakalorya Programı (UB): Uluslararası Bakalorya organizasyonunun lise yıllarında uygulanan diploma programını,

p) Uluslararası Bakalorya sınavı: Öğrencilerin Uluslararası Bakalorya organizasyonunun lise yıllarında uygulanan diploma programını tamamlamaları ve Uluslararası Bakalorya diploması almaları için girmeleri gereken Uluslararası Bakalorya Diploma Programı sınavlarını,

r) Uzman öğretici: Alanında yükseköğrenim görmüş öğreticileri,

s) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

ş) Valilik: Okulun bulunduğu ilin valiliğini,

t) Yaz dönemi: Ders yılının bitimini takip eden ve gerektiğinde laboratuvar okulunun bulunduğu il sınırları dışındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yıllık çalışma takviminde belirlenen zaman dilimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Laboratuvar Okullarının Amaçları ve Öğretim Şekli

Laboratuvar okullarının amaçları

MADDE 5- (1) Laboratuvar okullarının amaçları şunlardır:

a) Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin; Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetişmelerini ve başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarını koruyan bireyler olmalarını sağlayacak uluslararası yüksek kalite ve standarda sahip eğitim ortamını oluşturmak.

b) Eğitim-öğretim etkinliklerinde; laboratuvar okulunun amaçlarını gerçekleştirecek şekilde öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve öğretim programlarını dikkate alarak, Üniversitenin diğer birimleri, öğrencileri ve öğretim elemanları ile Bilkent Uluslararası Okulu, Bilkent Üniversitesi hazırlık okulları ve diğer illerdeki laboratuvar okulları öğrenci ve öğretmenleriyle müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunmak, eğitim, kültür ve uygulama imkanlarını paylaşmak, Bakanlıkça kabul edilen ders kitaplarını kullanmak ve bunlara ek olarak 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca öğrencilerin katılmaları zorunlu olan uluslararası sınavlara hazırlanmalarının sağlanması için zümre öğretmenlerince uygun bulunan ve enstitü müdürünce onaylanan gerekli kaynak kitaplar ve ders araçlarını kullanmak, 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte Senato tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda ve 12 nci sınıfın sonunda ise Uluslararası Bakalorya sınavlarında başarılı olmaları için Üniversitenin ve enstitünün imkanlarıyla takviye kursları düzenlemek.

Öğretim şekli

MADDE 6- (1) Laboratuvar ilköğretim okullarında normal eğitim süresinde karma eğitim-öğretim yapılır. Laboratuvar ilköğretim okullarının okul öncesi eğitim sınıfları ile 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda yabancı dil (İngilizce) öğretim etkinlikleri programları uygulanır. 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Türkçe, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dille (İngilizce) yapılır. Laboratuvar ilköğretim okullarının okul öncesi eğitim sınıfları ile 1 inci sınıftan 8 inci sınıfa kadar olan tüm sınıflarında, Bakanlıkça zorunlu tutulan kazanımların yanı sıra, Talim Terbiye Kurulunca onaylı olan Cambridge İlkokul ve Ortaokulu Programı (Cambridge Primary ve Secondary Programme) ile Uluslararası Bakalorya İlkokul Yılları Çerçeve Programı (PYP), Ortaokul Yılları Çerçeve Programı (MYP) uygulanabilir. Bu programların gerekliliklerini yerine getirebilmek için dersler blok olarak yapılabilir.

(2) Laboratuvar liseleri, önünde hazırlık sınıfı bulunan okullardır. Normal ve karma eğitim-öğretim yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Türkçe olarak, bunların dışında kalan dersler ise uygulamalı yabancı dil eğitimi (İngilizce) çerçevesinde yapılır. Ayrıca, uluslararası sınavlar ve uluslararası diploma programlarının gerektirdiği derslerin öğretimi de yabancı dille (İngilizce) yapılır. 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçişte Senato tarafından belirlenecek uluslararası sınavda başarılı olma şartı aranır. Bu sınavlardaki başarı kriterleri Rektörlükçe tespit edilir. Ayrıca, 11 inci ve 12 nci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan Uluslararası Bakalorya programı uygulanır. Liseden mezuniyet için Uluslararası Bakalorya diploması almak gerekir.

(3) Sanat ve müzik eğitimine ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesine, laboratuvar okullarındaki öğretim programları çerçevesinde derslerde ve ders dışı etkinliklerde ağırlıklı olarak yer verilir.

(4) Laboratuvar okulları ile Bilkent Uluslararası Okulu, Bilkent Üniversitesi hazırlık okulları ve Üniversitenin öğrenci, öğretim elemanı ve öğretmenleri birbirlerinin dersleri ile kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerine katılarak müşterek etkinlikler gerçekleştirebilirler. İhtiyaç halinde kurucuya bağlı okullara ait binalarda yer alan, yemekhane, kütüphane, spor salonu, çok amaçlı salon, laboratuvar ve diğer derslikler, kurucu temsilcisinin onayı ile kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Okulları Personeli, Görevlendirme,

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Laboratuvar okulları personeli

MADDE 7- (1) Laboratuvar okullarında, kurucu temsilcisi tarafından istihdam edilen personel çalıştırılır. Ayrıca, Üniversite personeli ile eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü öğrenim görenler de laboratuvar okullarında görevlendirilebilir.

(2) Laboratuvar okullarının yöneticileri, öğretmenleri ile idari personel ve diğer personeli, 5580 sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışırlar.

Görevlendirme ve atamalar

MADDE 8- (1) Görevlendirme ve atamalarda, 5580 sayılı Kanun, 2809 sayılı Kanun, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Üniversite mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

(2) Laboratuvar okullarındaki yönetici, öğretmen ve uzman öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında 5580 sayılı Kanun, 2809 sayılı Kanun ve Üniversite mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Eğitim faaliyetlerini zenginleştirmek amacıyla Üniversite ve laboratuvar okulları arasında personel görevlendirmesi, ilgili valilikten çalışma izni alınarak yapılır.

Kurucu temsilcisi

MADDE 9- (1) Kurucu temsilcisi, Üniversite adına Türkiye’de kurulu bankalar nezdinde açılan ve 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirtilen gelirlerin toplandığı özel hesabın harcama yetkilisidir.

(2) Kurucu temsilcisi, kurumun açılışı, kapanışı, devri, nakli, kontenjan değişikliği, öğretime ara verme ve öğretime başlama, program ilavesi, kademeli kapatma, okul müdürlerinin görevlendirme ve çalışma izninin uzatılması teklifine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkanların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.

Genel müdür

MADDE 10- (1) Genel müdür; laboratuvar okulu yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Rektörlüğe, ilgili eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğüne ve Bakanlığa karşı okul müdürüyle birlikte sorumludur.

(2) Genel müdür, laboratuvar okulunu ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder. Diğer yönetim kadrolarından kendisine verilen raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar. Ayrıca;

a) Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, memur ve diğer personelin eğitim, bilim, sanat ve teknik alanlardaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

b) Okulda eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) İzin kullanacak olan personele, kurucu temsilcisi ve okul müdürü ile birlikte uygun görüş bildirir.

ç) Yönetim ile eğitim-öğretim kadroları arasında koordineyi sağlar.

d) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan etkinlikleri kontrol eder.

e) Kurucu temsilcisi, okul müdürü ile birlikte yılda bir defa mali raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

f) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve diğer personelin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

g) 5580 sayılı Kanun ile Üniversite mevzuatı tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

Genel müdür yardımcısı

MADDE 11- (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdüre karşı sorumlu olup genel müdür tarafından verilen görevleri yapar.

(2) Genel müdürün kurumda bulunmadığı veya görevinden ayrılması halinde genel müdür yardımcılarından biri genel müdüre vekâlet eder.

Okul müdürü

MADDE 12- (1) Okul müdürü; laboratuvar okulunun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, enstitü müdürüne, Rektörlüğe, Mütevelli Heyet Başkanına ve Bakanlığa karşı sorumludur. Okul müdürü bu sorumluluğu yerine getirmek için;

a) Kurullara ve toplantılara başkanlık eder.

b) Diğer yönetim kadrolarından, zümre başkanlarından ve öğretmenlerden kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar. Eğitim-öğretim etkinliklerinin planlanmasını sağlar. Faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev dağılımını yapar, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için genel müdürün bilgisi ve onayıyla gerekli izinlerin alınmasını sağlar.

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

d) Laboratuvar okulunda görevli diğer yönetici personel, öğretmen, uzman öğretici, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmesi, eğitim, bilim, sanat ve teknik alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

e) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereci kontrol etme, kullanılmaya hazır hale getirme, eksiklerin tespiti ve giderilmesi konularında girişimlerde bulunur.

f) Laboratuvar okulundaki çalışanların görevlerini planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yerine getirmelerini sağlar.

g) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve uygular, gerekli hallerde diğer kısımlarla koordinasyonu sağlar.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları

MADDE 13- (1) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, okul müdürünün eğitim-öğretime ilişkin vereceği görevleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapar. Uluslararası Bakalorya (UB) Programının işleyişi için müdür yardımcısı koordinatör olarak görevlendirilebilir. Laboratuvar okul müdürünün görevi başında olmadığı sürelerde genel müdürün onayı ile laboratuvar okul müdürünün yetki ve sorumlulukları, müdür başyardımcısı, müdür başyardımcısının bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından biri tarafından kullanılabilir.

Kurullar ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Laboratuvar okulları yönetim kurulunun görev ve yetkileri; diğer kurulların kurulması, teşkili, görev ve yetkileri ile laboratuvar okulları ve üniversite personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları laboratuvar okulları yönetim kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olarak düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Kayıt-kabul

MADDE 15- (1) Laboratuvar okullarında kayıt-kabul işleri ile öğrencilere verilecek burslar, laboratuvar okulları yönetim kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile yürürlüğe konulan yönerge doğrultusunda aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. Okul öncesi, ana sınıfı ve 1 inci sınıfa alınacak öğrenciler okul yönetim kurulunca oluşturulan ve Rektörlük tarafından onaylanan değerlendirme komisyonunca, başvuranların arasından yapılacak seçim ile belirlenir. Diğer sınıflara öğrenci kabulü, giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından yapılır:

a) Okul öncesi, ana sınıfı, 1 inci sınıf, hazırlık ve ara sınıflar için alınacak öğrenci sayıları; okul yönetiminin önerileri dikkate alınarak okul yönetim kurulunca tespit edilir. İlköğretim okullarının 2 nci sınıfından 8 inci sınıfına kadar her sınıf seviyesi için yapılan seviye tespit sınavı sonucuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere yeni öğrenci kabul edilir.

b) Her öğretim yılı, Bakanlığın çalışma takvimine uygun olarak hazırlanacak laboratuvar okulu çalışma takviminde belirlenen süreler dikkate alınarak laboratuvar okulu yönetimince, aday kaydı, kesin kayıtlar, nakil, giriş sınavları ve başvuru tarihleri belirlenir ve okul yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra ilan edilir.

c) Laboratuvar ilköğretim okulları mezunlarından laboratuvar lisesine devam etmek isteyenler, laboratuvar okulunun ilgili giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla laboratuvar lisesine alınırlar.

ç) Lise hazırlık sınıfını okumadan 9 uncu sınıfa devam etmek isteyenlerin, laboratuvar okulunca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına girmeleri gerekir. Sınavda başarılı olan öğrenciler, 9 uncu sınıfa devam ettirilir.

d) Laboratuvar okullarındaki öğrencilerin anne veya babasından herhangi birinin okulun bulunduğu şehirde ikamet etmesi esastır. Okulun bulunduğu ilde ikamet etmeyen anne ve babanın çocukları giriş sınavına alınabilirler. Ancak bu öğrencilerin okula kabul edilebilmeleri için anne veya babanın kayıt tarihi itibarıyla ikamet şartını sağladıklarını belgelendirmeleri gerekir. Anne ve babanın ikamet zorunluluğu, öğrencinin eğitimi süresince devam eder. Buna uymayan anne ve babanın çocuklarının okulla ilişiği kesilir. Anne ve babası hayatta olmayan öğrenciler için şartlar, okul yönetim kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı belirlenir.

e) Laboratuvar liselerinin hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, laboratuvar okulları yönetim kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile yürürlüğe konulan yönerge doğrultusunda yapılır. Giriş sınavlarında, genel yetenek ve eğitim seviyesinin değerlendirilmesi esastır.

f) Laboratuvar okulları yönetimlerince, giriş sınavı sonuçları laboratuvar okulları yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra, öğrencinin veli ya da vasisine bildirilir. Gönderilen bildirimde, kabul edilen öğrenciler için kesin kayıt tarihleri ve istenilen belgeler belirtilir.

g) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

Nakiller

MADDE 16- (1) Laboratuvar okuluna öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür:

a) İlköğretim okullarında 2 nci sınıftan 8 inci sınıfa kadar ve ilan edilmiş mevcut kontenjanlar dahilinde giriş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin nakli yapılır.

b) 9 uncu ve 10 uncu sınıflara, açık kontenjan olması halinde ve başvuran öğrencilerin geçtiği sınıfın öğretim programındaki derslerden laboratuvar okulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar sonucunda belirlenen baraj puanını aşan öğrencilerin puan üstünlüğü esasına göre kayıtları yapılır.

c) Açık kontenjan olması halinde 11 inci sınıfa nakil için Rektörlükçe istenen uluslararası sınavda başarılı olma ön şartı aranır.

ç) 12 nci sınıfa öğrenci nakli yapılmaz.

(2) Tüm adayların laboratuvar okulu yönetimince yapılacak giriş sınavlarında başarılı olması gereklidir.

(3) Öğrencinin velisinin veya vasisinin isteği ile resmi/özel başka öğretim kurumlarına nakli ise ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Sınıf mevcutları

MADDE 17- (1) Laboratuvar okullarında sınıf mevcutları 20 öğrenciden fazla olamaz.

Öğrenci ücretleri

MADDE 18- (1) Öğrenci ücretleri, laboratuvar okulları yönetim kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile belirlenir.

Burslu okutulacak öğrenciler

MADDE 19- (1) 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa ve Van illerindeki laboratuvar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunludur.

(2) Laboratuvar okullarına kabul edilecek öğrencilerden, burslu statüde okuyacak öğrencilerin, genel yetenek ve eğitim düzeyinin tespiti için giriş sınavındaki başarı sıralaması esas alınır. Giriş sınavı ve burslara ilişkin esaslar, laboratuvar okulları yönetim kurulunun teklifi ve kurucu temsilcisinin onayı ile yürürlüğe konulan yönerge ile düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar okullarının gelir kaynakları ve harcamalar

MADDE 20- (1) Laboratuvar okullarının gelir kaynakları, 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi uyarınca;

a) Üniversitenin ve Üniversitenin 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen illerdeki kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden 1/3/2006 tarihinden itibaren yirmi beş yıl süreyle kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynaktan,

b) 2809 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen illerde bulunan kampüslerdeki burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretlerinden,

c) Üniversitenin temin veya kabul edeceği diğer gelir kaynakları ile bağışlardan,

oluşur.

(2) Laboratuvar okullarında yapılacak her türlü harcama ve gider; 26/8/2006 tarihli ve 26271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yönergeler

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması için gerek duyulacak her türlü yönerge, laboratuvar okulları yönetim kurulunun önerisi ve kurucu temsilcisinin onayı ile düzenlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22- (1) Laboratuvar okullarındaki devam-devamsızlık, öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesi, nakil ve geçişler, derslerin özelliğine göre yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlar, sınıf geçme, kurullar, komisyonlar, ekipler ile öğrenci ödül ve disiplin işleri gibi bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan eğitim ve öğretim hizmetleriyle ilgili hallerde özel öğretim kurumları mevzuatı ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23- (1) 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Kurum Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.