Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (İklim Değişikliği Başkanlığı)’ndan:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İklim Değişikliği Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İklim Değişikliği Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarında görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: İklim Değişikliği Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: İklim Değişikliği Başkan Yardımcısını,

d) Başkanlık: İklim Değişikliği Başkanlığını,

e) Birim: Hukuk müşavirliğini, daire başkanlıklarını, basın ve halkla ilişkiler müşavirliğini,

f) Görev grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Personel: İklim Değişikliği Başkanlığında 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarında görev yapan personeli,

j) Sınav kurulu: Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılacak atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları ve kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ve görev grupları şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri,

2) Uzman,

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, ekonomist, istatistikçi, kimyager, tekniker, teknisyen, biyolog, sosyolog, programcı, mütercim, avukat.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzman kadrosunda en az üç yıl, sosyolog, mütercim, çözümleyici, programcı, istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az dört yıl veya tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Uzman kadrosunda en az üç yıl, avukat, sosyolog, mimar, biyolog, programcı, şehir plancısı, ekonomist, kimyager, mütercim, çözümleyici, istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az dört yıl veya tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplamda en az on yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Mütercim, çözümleyici, programcı, istatistikçi kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl veya tekniker, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı ve avukat kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az altı yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Toplamda en az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, tekniker veya istatistikçi kadrolarında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

4) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

5) Toplamda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Veri hazırlama kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından veyahut üniversitelerce düzenlenen en az altmış saatlik bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Toplamda en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) Hizmetli, bahçıvan, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

5) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, şehir plancısı, ekonomist, istatistikçi, biyolog, sosyolog ve kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içindeki veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların veya iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve sınav ilanında belirtilen yabancı dillerde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav başvuru süresinin ilk günü itibarıyla sınav ilanında yer alan ve geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den asgari (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10- (1) Başkanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, adedi, birimi ile niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınav tarihlerinden en az otuz gün önce Başkanlığın resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolara sadece Başkanlığın kendi personeli başvuruda bulunabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler ve diğer kurumların personeli başvuru yapamaz.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Yapılan başvurular, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenerek yazılı sınava girmeye hak kazananlar, Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(6) Başkanlığın resmî internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunulabilir. İtirazlar, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere bildirilir.

(7) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Yazılı sınav

MADDE 11- (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlığın görev alanı ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde itiraza ilişkin iş ve işlemler dahil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ilâ (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Başarı sıralaması

MADDE 13- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile Başkanlık birimlerinden iki daire başkanından teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 15- (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları, en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir.

(3) İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Nihai sınav sonuçları, Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilir ve iptal edilen sorular tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması ve ertelenmesi

MADDE 16- (1) Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler, bunlara teşebbüs edenler veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum, disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler hallerinde sınavlar ertelenebilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise Başkanlık tarafından, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar ve dava açılması halinde davada kesin olarak karara bağlanana kadar saklanır.

Atama

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması durumunda yedekler arasından başarı sıralaması dikkate alınarak atama yapılabilir.

(3) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 19- (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere sınavsız atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla uzman unvanlı kadrolar ile bu kadroyla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenim ile ihraz ettikleri unvanlara atanabilirler.

e) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 20- (1) Başkanlık gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atama

MADDE 22- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca asaleten görev yapmış olmak suretiyle ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Bakanlıkta geçen hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesi ile Başkanlığa devredilen personelin önceki kurumlarında ve/veya kadrolarında geçirdikleri sürelerin değerlendirilmesinde mezkur geçici maddeye göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İklim Değişikliği Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.