İlk Derece Yargı Birimlerinin 2023 Yılı Ortalama İş Verileri

Yargının Etkinliği Bürosu tarafından hazırlanan bu çalışmanın amacı; 2023 yılı verileri analiz edilerek, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarının iş durumları ve performansları ile Türkiye geneli ve bölge ortalamalarının belirlenmesidir.

- Çalışma, UYAP Performans Ekranı üzerinden edinilen 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki verilere göre hazırlanmıştır. Verilerin eksik veya yanlış girilmesinden, hiç girilmemesinden veya farklı tarihlerde çekilen aynı döneme ilişkin verilerin farklılığından kaynaklı hataların oluşabileceği hususunun dikkate alınması uygun olacaktır.

- Adli ve idari yargı mahkeme sayıları Ocak 2024 tarihlidir.

- Adli ve idari yargı hâkim sayıları belirlenirken Kasım 2023 kadro cetveli esas alınmıştır.

- Cumhuriyet savcısı sayıları belirlenirken Ocak ve Eylül 2023 tarihli kadro cetvellerindeki sayıların ortalaması esas alınmıştır.

- Kadroda genel yetkili olarak gösterilen (dış kurum ve yurt dışı görevli) hâkim-savcılar hesaplamalara dahil edilmemiştir.

- Savcılık iş durumu, gelen iş olarak soruşturma ve ihbar evrakından oluşmaktadır.

- İcra hukuk ve icra ceza mahkemeleri tek hâkim tarafından bakıldığından iş toplamları birlikte değerlendirilmiştir.

- Temizleme Oranı; karar sayısının, gelen iş sayısına oranını,

- İş Yükü Eritme Oranı; karar sayısının, devreden ve gelen iş sayısı toplamına oranını ifade etmektedir.

Ekler:

Cumhuriyet Başsavcılıkları İş Sayıları ve Ortalama Dosya Verileri

Türkiye Geneli Adli ve İdari Yargı İş Sayıları

1. Bölge Adli ve İdari Yargı İş Sayıları

2. Bölge Adli ve İdari Yargı İş Sayıları

3. Bölge Adli ve İdari Yargı İş Sayıları

4. ve 5. Bölge Adli Yargı İş Sayıları