Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve Ekte belirtilen ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yüz bin Türk Lirası teminatı, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan alınmış ve başvuru tarihi itibarıyla en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak Kuruma sunar. Bu teminatın bedeli her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“KK gerçek sisteme bağlanırken test sistemine bağlantı yaptığı IP adresinden/adreslerinden farklı IP adresi/adresleri kullanır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir bayi ile çalışılması durumunda KK tarafından söz konusu bayinin faaliyete başlama tarihi, faaliyetin sona erme tarihi, iletişim bilgileri ile bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler on iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Bayi tarafından mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlalin KK tarafından yapıldığı kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“4) İAA’ya ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağını, KK’ya bildirmiş olduğu ad, soyad ve elektronik posta bilgilerinin uyuşmazlık çözüm süreci kapsamında ilgili UÇHS veya şikayetçi ile paylaşılacağını,”

“Ancak Kurum uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) KK tarafından İAA tahsis işlemleri sırasında sistemsel hatadan kaynaklanan kayıtların bildirilmesi veya Kurum tarafından resen tespit edilmesi durumunda, Kurum bu kayıtların düzeltilmesine karar verebilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin başlığı “Satış ve devir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “yönlendirme” ibaresi “tahsis” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “marka sahipleri” ibaresi “uzantı bazlı alan adı sahipliği” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait” ibaresi “Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmüne göre yapılan tahsislerden sonra uygun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “marka sahipleri” ibaresi “uzantı bazlı alan adı sahipliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin başlığı “Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “açık artırmadan önce marka sahiplerine” ibaresi “bu fıkrada belirtilen usul ve esaslarda belirlenen tarihte kayıtlı olan İAA’ların sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TRABİS’e olan elektronik bağlantısının otomatize imkânlarını kullanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “ilişkisi bulunan üçüncü taraflar” ibaresi “çalışanı” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KK hakkında faaliyetine son vermek de dâhil idari yaptırım uygulanabilir.”

MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.