Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğine 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Muayene muafiyeti

MADDE 6/A- (1) Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi il müdürlüğüne başvurarak, ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullandıkları ısı sayaçlarının bu Yönetmelik kapsamındaki muayenelerden muaf tutulmasını isteyebilir. Başvuru dilekçesi ekinde ısı sayaçlarının takılı bulunduğu binanın/binaların adresi, bina kimlik numarası ve muafiyet talebine ilişkin kat malikleri kurulu kararı yer alır.

(2) İl müdürlüğünce başvuru sahibine binada bulunan ısı sayaçlarının muayeneden muaf tutulduğunu belirten muayene muafiyet yazısı verilir. Bu yazının alınmasından sonra binada bulunan ısı sayaçlarının doğru çalışmasına ilişkin sorumluluk bina yönetim kurulu/bina yöneticisi/bina sahibinde olur.

(3) Ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullanıldığı halde muayene muafiyet yazısı alınmamış sayaçların damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 60 gün içerisinde muayene muafiyet yazısı alınması şartıyla Kanunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanmaz.

(4) Muayene muafiyeti alınmış olan binalardaki kullanıcılar sayaçların doğru ayarlı çalışmasını temin etmek için Bakanlıkça yetkilendirilmiş servislerde gerekli muayeneleri yaptırabilir.

(5) Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri ile ısı sayacıyla enerji satışı yapan diğer kişilerin uhdesinde olan ısı sayaçları için bu madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.