İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim- öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) ALES eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,

ç) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanı: Enstitünün anabilim dalı başkanını,

e) Doktora yeterlik komitesi: Farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturan komiteyi,

f) Enstitü: İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ı) Müdürlük: Enstitü Müdürlüğünü,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Rektörlük: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4- (1) Üniversitede yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans programı açık olması durumunda tezli yüksek lisans programına başvurmak için gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla Enstitü Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5- (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(2) Tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, programın özelliği nedeniyle aranacak yabancı dil şartı ve puanına ilişkin esaslar Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Eğitim dili İngilizce olan programlarda aranacak dil puanı Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notu ve değerlendirme oranları Senato tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisanstan mezuniyet durumunda olan/olabilecek adayların yüksek lisans başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(7) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(4) Tezli yüksek lisans programında öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan yükümlülüklerini tamamlamaları şartıyla dört yarıyıldan önce mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.

(5) Danışman önerisinin zamanında yapılmaması veya danışman önerisinin uygun görülmemesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenciye danışman atanabilir.

Tez konusu ataması

MADDE 9- (1) Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Tez önerisi, anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrencinin durumu, mazeretini bildirerek başvurması halinde Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ile tezi Enstitüye gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde jüri beş asıl, iki yedek üyeden oluşur.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Enstitü öğrencinin akademik yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve öğrenim ücretini ödemiş olduğunu teyit ederek tez sınav düzenlemesini yapar.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın süresi 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile tez savunma sınavı yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla tespit edilir ve Enstitüye bildirilir. Enstitü Müdürlüğünün görüşü alınarak yeni bir sınav günü belirlenir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 11- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezinin yer aldığı bir CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(6) İlgili anabilim dalı/program başkanlığı istediği takdirde mülakat şartı getirebilir. Mülakat puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 15- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Enstitüdeki programlarda lisans derecesi mezuniyeti ile doktora yapılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Yüksek lisans derslerinden seçilen derslerin sadece ikisi doktora kredisine sayılır.

(8) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) ALES puanı, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 olarak kabul edilir ve hesaplamalara bu şekilde dahil edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES' e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 18- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya not ortalaması 3,00 altında olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.

(5) Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu doğrudan danışman atayabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavları Mayıs ve Kasım aylarında yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken beşinci ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için verilen süre 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci en az 45 en çok 90 dakikalık sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 puan ve üzeridir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Enstitüde aynı programın yüksek lisansı bulunması halinde, yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini salt çoğunlukla Enstitü Yönetim Kuruluna önerebilir. Enstitü Yönetim Kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu ve İstanbul Atlas Üniversitesi adresli en az bir makalesini ulusal/uluslararası veri tabanında hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, anabilim/bilim dalı/program başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını Enstitüye teslim eder ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi, Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan ya da jüriden çekilen asıl üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. Enstitünün ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 24- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programı, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Sınavlar ve

Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 25- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili lisansüstü programından mezuniyet kredisinin %50’sini geçmeyecek kadar ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans/lisansüstü derslerini en az C+ notu ve en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 26- (1) Bir başka yükseköğretim kurumunda yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile Enstitüde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin kayıtlı oldukları Enstitüden izin almış olmaları gerekir.

b) Özel öğrenciler derslere kayıt olabilmeleri için mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler aldıkları derslerin, derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

e) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 27- (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programla yatay geçiş yapmak istediği programın içeriğinin anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi.

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisans programı için 100 üzerinden en az 65, doktora programı için 100 üzerinden en az 75 olması.

(3) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yatay geçiş yapacakları programın başvuru ve kabul koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavının kabul edilme durumu ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 28- (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denkliklerinde YÖK tarafından belirlenen denklik esasları dikkate alınır.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl süreli tıp fakültesi mezunları ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 4’lük sistem üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 2,00; doktora programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 2,50, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde lisans not ortalamalarının en az 2,50 olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte lisans not ortalamasının tamamı; doktora programlarına girişte lisans not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %50’si; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için ise lisans not ortalamasının tamamı değerlendirmeye alınır.

(3) Adaylar giriş notlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit nota sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde sırasıyla lisans mezuniyet notu ve giriş sınav notuna bakılır.

(4) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Öğretim planları, programlar ve dersler

MADDE 29- (1) Anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önüne alınarak AKTS kredisi oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarında teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu bulunur.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yerine getirilir.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 30- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir. Dersi veren öğretim elemanı verdiği derse/derslere ait yarıyıl sonu ders notlarını sınavların bitimini takiben en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne vermek zorundadır. Öğrencilere ait tüm not listeleri on yıl süre ile saklanır.

(2) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

a) Yüksek lisans:

100’lük Sistem         4’lük Sistem           Harf Notu          Harf Notu Tanımı

      98-100                      4,00                      A+                       Başarılı

      94-97                        3,75                      A                         Başarılı

      90-93                        3,50                      A-                        Başarılı

      85-89                        3,25                      B+                       Başarılı

      80-84                        3,00                      B                         Başarılı

      75-79                        2,75                      B-                        Başarılı

      70-74                        2,50                      C+                       Başarılı

      0-69                            0                         F                          Başarısız

b) Doktora:

100’lük Sistem         4’lük Sistem          Harf Notu            Harf Notu Tanımı

      98-100                      4,00                      A+                        Başarılı

      94-97                        3,75                      A                          Başarılı

      90-93                        3,50                      A-                         Başarılı

      85-89                        3,25                      B+                        Başarılı

      80-84                        3,00                      B                          Başarılı

      75-79                        2,75                      B-                         Başarılı

      0-74                            0                        F                           Başarısız

(3) Diğer notlar ve işaretler şunlardır:

a) B notu (Başarılı), not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarılı olma durumunda verilir.

b) Y notu (Başarısız), not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

c) DZ notu (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

ç) DE işareti (Devam Eden): Ders/proje, tez çalışması devam eden öğrencilere verilir.

d) E notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak F’ye dönüşür.

e) T işareti (Transfer), diğer yükseköğretim kurumlarından öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile transfer edilen dersler için verilir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

f) G notu (Geçti), diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

g) K notu (Kaldı), diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

ğ) ÖD işareti (Öğrenci Değişim), Erasmus programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

h) ERA işareti (Erasmus), Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

Sınavlar

MADDE 31- (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

(2) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Dönem içerisinde yapılan sınavlardır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl sonu döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ve/veya yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Başarı notunun hesabında son sınavda alınan not geçerlidir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için durumunu açıklayan bir dilekçe ile gerekli belgeleri (doğal afet ve kazayı gösteren resmi belge, yakınlarının ölümünü gösteren resmi belge, sağlık raporu veya diğer ilgili belge) üç iş günü içinde Enstitüye bildirmesi gerekir. Mazereti kabul edilen öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(3) Bir dersin sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki oranı ile sınavların değerlendirme esasları, ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Dersin özelliğine göre yarıyıl süresince yapılmış olan proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar sınav yerine sayılabilir.

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması hesaplanması ve başarı

MADDE 32- (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerinin kredi saatlerinin öğretim elemanı tarafından verilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin ilan edilen ders notu katsayılarıyla çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(3) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; önceki yarıyıllardan alınmayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. GNO’su, yüksek lisans için en az 2,50, doktora için 3,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan asgari başarı notunu tutturamayan öğrenciler danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığı onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düşük not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

Öğrenim ücreti

MADDE 33- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ücretlidir. Üniversitede lisansüstü programların öğrenim ücretleri ve ödeme şekli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin, tezli programa geçtikleri takdirde kayıt esnasında Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücreti farkını ödemeleri gerekir.

(3) Kayıt iptalinde, kayıt sildirmelerde ve/veya yatay geçişte; kayıt tamamlandıktan sonra öğrenim ücretinin iptali veya iadesi yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34- (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden beş iş günü içinde resmî olarak Enstitüye yapılır. Enstitü Müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları beş iş günü içinde inceler, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. İnceleme sonunda sınav sonucunda değişiklik var ise Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla sonuç değiştirilir.

Derslere devam

MADDE 35- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları tüm ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili dersten sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık süresinin aşılması durumunda öğrenci dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve DZ notu verilir.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış F notu ile başarısız olan teorik dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Uygulamalı derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam şartı aranır. Başarı notu hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

Ders saydırma

MADDE 36- (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir ve/veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme istemleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Ders tekrarı

MADDE 37- (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin 2,50 (C+), doktora öğrencisinin en az 2,75 (B-) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere anabilim dalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere anabilim dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanlığı onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Kayıt dondurma

MADDE 38- (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir neden oluşması ya da öğrenci tarafından belgelenmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir:

a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler.

b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Eşinin veya birinci dereceden yakınının hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kayıt dondurma süresinin toplamı normal eğitim-öğretim süresinin yarısını geçemez. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz. Azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktorada dört yarıyıldır. Kayıt dondurma nedeninin devam etmesi durumunda, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir.

(3) Zorunluluk halleri dışında (doğal afet ve tutukluluk gibi durumlar) dönem başlangıcından itibaren altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(5) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, bu süre içinde Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitimini izleyen yarıyılda, mali koşullarını yerine getirerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.

(8) Kayıt dondurma süresinin bittiği tarihten önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin Enstitüye dilekçeyle başvuru yapmaları gerekir.

İlişik kesme

MADDE 39- (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda Enstitü Yönetim Kurulunca ilişikleri kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile başvurması.

b) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkartma cezası verilmesi.

c) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin yatay geçiş yolu ile ayrılması.

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programı belirtilen süre içinde tamamlamaması.

d) Öğrencinin kayıt sırasında usulsüzlük yaptığının tespit edilmesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt

MADDE 40- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42- (1) 14/6/2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.