İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına ilişkin eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına ilişkin öğrenci kabul, kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

c) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı Yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen harf notu katsayısının dersin kredisi ile çarpılarak elde edilen sonucun ilgili dönemine kadar aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

d) İlgili kurul: İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı bölümlerde bölüm kurulunu, fakültelerde fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) Mütevelli Heyeti: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

j) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

k) Yarıyıl Not Ortalaması (YNO): İlgili yarıyılda alınmış olan her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi ile çarpılıp toplanması ile elde edilen sayının ilgili yarıyılda alınan toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

l) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Birimlere öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK, ÖSYM ve Üniversite tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslar dahilinde ve ilan edilen süreler içerisinde istenilen belgeleri sağlamak ve öğrenim ücretini ödemek koşulu ile; e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvuruda bulunarak kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adayın beyanı ile ilgili kurumlardan sorgulama yapılabilen belgelere ilişkin ilgili kurumlardan sorgulama yapılamaması durumunda, adaydan gerekli tamamlayıcı belgeler istenir.

(3) Kayıt için sundukları belgelerde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretlerinin iadesi yapılmaz.

(4) Öğrencinin ikamet adresi ilk kayıt esnasında Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ten çekilir. Bu adres, 39 uncu madde gereğince öğrencinin tebligata esas adresi olarak kabul edilir. İlgili adreste değişiklik meydana gelmesi durumunda öğrenci, söz konusu değişikliği Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür.

(5) Üniversiteden çıkarma cezası almış aday öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa dahi kaydı silinir.

(6) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

(7) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı, Senato kararları ve ilgili yönergeler çerçevesinde yürütülür.

Değişim programları ve/veya özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 9- (1) Değişim programları kapsamında ve/veya özel öğrenci olarak ders alma, YÖK kararları, ilgili mevzuat hükümleri, Senato kararları ve ilgili yönetim kurulu kararları ile yapılır.

(2) Değişim programları kapsamında ve/veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Öğrenim dilinden farklı bir dilde programa başvuran öğrenciler başvurdukları programdaki yabancı dil seviyesini belgelemek zorundadır.

Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10- (1) Üniversite içi ya da Üniversiteler arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Senato kararları ve ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 11- (1) Çift anadal ve yan dal programlarına geçiş, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Senato kararları ve ilgili çift anadal ile yan dal programı yönergeleri hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi

MADDE 12- (1) Ön lisans ve lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları, ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 13- (1) Akademik yıl, her biri en az 14 hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir. Gerek görülmesi halinde Senato kararı ile cumartesi günleri ders ve sınav yapılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esaslar, yaz okulu yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Öğretim dili

MADDE 14- (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programlarda yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

Yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavları

MADDE 15- (1) Yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 16- (1) Yabancı dil yeterlilik sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli olup yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Yabancı dil yeterlilik sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 17- (1) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak 1 yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimine devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrencilerin yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücrete tabidir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 18- (1) Eğitim-öğretim planı, ilgili bölümler tarafından düzenlenir ve ilgili kurul kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklik önerileri, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak gerekçeleri ile ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Eğitim-öğretim planlarında; ders saatleri, uygulama saatleri, kredisi ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Uzaktan öğretime ilişkin diğer konular, uygun görülmesi halinde, her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç 4 hafta önce ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin teorik, uygulama ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

Akademik kayıt yenileme süresi

MADDE 19- (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 20- (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili Dekan/Müdür tarafından akademik danışman atanır ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme ve mezuniyet işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve ders yükü

MADDE 21- (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi; o ders için haftalık teorik ders saati toplamına varsa o derse ilişkin olarak yapılan uygulama veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren hesaba katılır.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür.

(3) Ders tekrarı durumunda olan öğrenciler bir yarıyılda başarısız olduğu derslerine öncelikle kaydolmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile öngörülen ders yükü üzerine en fazla 15 AKTS alabilir.

(4) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadardır.

(5) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kredisidir. Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine kadar ders alabilirler.

(6) Dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencinin dönemlik ders yükü 30 AKTS kredisidir. Ancak alttan dersi olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla toplam 45 AKTS kredisine kadar ders alabilirler.

(7) Öğrencinin çift anadal veya yan dal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda alabileceği azami kredi 45 AKTS kredisini geçemez.

(8) Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan iki dersi danışman onayıyla alabilir.

Ders kayıtları

MADDE 22- (1) Öğrenci, kayıt yenileme ve derse kayıt işlemlerinin yapılmasından şahsen sorumludur. Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, o yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ders kayıtlarını tamamlayıp akademik danışmanın onayına sunarlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk 2 hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen tüm derslere ilgili yarıyıllarda kaydolmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden DZ alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle DZ aldıkları derse kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 23- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Devam

MADDE 24- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim planındaki derslerin; yalnızca teorik ders içeriyor ise en az %70’ine, yalnızca uygulama dersi içeriyor ise en az %80’ine, hem teorik hem uygulama dersi içeriyor ise %70’ine devam etmek zorundadır. Bu şart, devamsızlıktan kalan öğrenciler içinde uygulanır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Teorik ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler derse devam etmemiş sayılır. Bu öğrenciler, yıl içi/yıl sonu sınavlarına giremez ve o dersten başarısız sayılır. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci devamsızlık nedeni ile dersten kalır.

(3) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Ancak uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile bu derslerde devam zorunluluğu aranabilir. GANO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 25- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulu öğretimi ücretini kapsamaz. Yaz okulu öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrencilerin kaydolacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları, dağıtımı ve benzeri konular Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 26- (1) Her dersin öğretim elemanı, yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait GANO’su ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilir. Klinik uygulamalarda ilgili klinikten gelen değerlendirme raporu ve devam durumu dikkate alınır.

(2) Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı yarıyıl içi %60 yarıyıl sonu %40 olarak uygulanır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda öğrenci başarısız sayılır. Yarıyıl içi değerlendirmelerde biri sınav olmak üzere en az iki ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Uygulama, staj, atölye ve proje dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı yapılır. Devam koşulu sağlamayan öğrenci bütünleme sınavına giremez. Bütünleme sınavından alınan not, başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yıl sonu sınav gerektirmeyen uygulamalı derslerden (uygulama, atölye, proje, klinik uygulama ve bitirme projeleri ve benzeri) başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler.

(6) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

Mazeret, bütünleme ve tek ders sınavları

MADDE 27- (1) Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç 5 iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili Dekanlık/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Dekanlık/Meslek Yüksekokul Müdürlüğünce mazeretleri uygun görülen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için sağlık raporu kabul edilmez. Mücbir sebepler nedeni ile tüm sınav programını değiştirme yetkisi ilgili yönetim kuruluna aittir.

(2) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yıl sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Ayrıca yarıyıl/yıl sonunda başarı notu D veya D+ olan öğrenciler not yükseltmek amacı ile akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi (OİS) üzerinden başvurarak bu sınava girebilirler. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersten F notu verilir.

(3) Tek ders sınavı; mezuniyeti için azami öğrenim süresi içerisinde olan öğrencilerden devam şartını yerine getiren ve tek dersten sorumluluğu kalanlar veya GANO’su 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu sınavda alınan not, ders başarı notu yerine geçer. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarından sonra 1 ay içerisinde tek ders sınavı açılır. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir kez tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan uygulama, staj, atölye ve proje gibi dersler için, daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınav hakkı yoktur. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

Sınav esasları

MADDE 28- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili bölüm başkanlığı tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenerek en geç sınavlardan 1 hafta önce ilan edilir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80'ine katılmış olmak,

ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmiş olmak,

gerekir.

(3) Sağlık sorunu nedeni ile ayakta tedavi uygulanarak düzenlenen sağlık raporları, rapor saati dikkate alınarak ara sınavlarda mazeret olarak kabul edilir. Rapor tarihleri süresince ara sınavlara giremezler. Sağlık raporları, rapor bitim tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde Dekanlık/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilir. Öğrencilerin, birinci ve ikinci derece akrabasının vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde 5 gün derslerden izinli, ara sınavlardan mazeretli sayılırlar. Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile Üniversite adına sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan ve Rektörlük tarafından onaylanan öğrenci kulüp faaliyetlerinde görev alan öğrenciler katılamadıkları derslerden izinli, ara sınavlardan mazeretli sayılırlar.

Sınavların yapılışı

MADDE 29- (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarma yetkisine sahiptir.

(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili Dekanlık/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili Dekanlık/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından sağlanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 30- (1) Her türlü sınav, uygulama, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, bu eylemleri yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinde kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan “0” not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan “0” not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 31- (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç 1 hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili Dekanlığa/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Dekanlık/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir. İnceleme sonunda sınav sonucunda değişiklik var ise ilgili yönetim kurulu kararıyla işleme alınır.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 32- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından “0” ile 100 arasında bir not verilir; bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, üçüncü fıkradaki tabloya göre belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir.

(2) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir. Ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Notlar aşağıdadır:

100'lük sistem             4'lük sistem            Harf Notu           Harf Notu Tanımı

         96-100                     4,00                      A+                         Başarılı

         90-95                       3,75                      A                            Başarılı

         84-89                       3,50                      A-                          Başarılı

         80-83                       3,25                      B+                          Başarılı

         76-79                       3,00                      B                            Başarılı

         72-75                       2,75                      B-                           Başarılı

         68-71                       2,50                      C+                          Başarılı

         64-67                       2,25                      C                            Başarılı

         60-63                       2,00                      C-                           Başarılı

         55-59                       1,75                      D+                   Koşullu Başarılı

         50-54                       1,50                      D                     Koşullu Başarılı

         0-49                         0,00                      F                           Başarısız

(4) Diğer notlar ve işaretler şunlardır:

a) M: Muaf.

b) T: Transfer.

c) OD: Öğrenci değişim.

ç) ERA: Erasmus.

d) E: Eksik.

e) R: Tekrar alınan ders.

f) B: Başarılı.

g) Y: Başarısız.

ğ) G: Geçti.

h) K: Kaldı.

ı) DÇ: Dersten çekilme.

i) AG: Akademik gelişim.

j) DZ: Devamsız.

(5) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M: İlgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

b) T: Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

c) OD: Erasmus programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

ç) ERA: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

d) E: Yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak F’ye dönüşür.

e) R: Tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

f) B: Başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

g) Y: Başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

ğ) G: Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

h) K: Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

ı) DÇ: Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin, yarıyıl başından itibaren ilk 7 hafta içinde, danışmanının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir. Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları (daha önceki notu F olan) derslerden çekilemez.

i) AG: Öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir.

j) DZ: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür. DZ notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

k) D veya D+: Bu harf notlarını alan öğrenciler koşullu başarılı sayılır. İlgili yıl sonu GANO’su en az 2,00 olması halinde dersi başarmış sayılır. Koşulu sağlayamayan öğrenciler dersten başarısız sayılır ve bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar.

Ders muafiyeti

MADDE 33- (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir programına yerleşmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencilerin ders muafiyet talebinde bulunması halinde, önceki okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği ilgili muafiyet ve intibak yönergesine göre değerlendirilerek ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin muafiyeti, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işlenir.

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Mezuniyet

MADDE 34- (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli olan 2,00 GANO’yu sağlamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden 1 ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda GANO’su 2,00 olmayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GANO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur; 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma ve diploma eki

MADDE 35- (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört (4) yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve GANO’larının en az 2,00 olması halinde talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(4) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 36- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 37- (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle bağlı bulundukları Dekanlığa/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez.

(2) Eğitim-öğretim başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları Dekanlık/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlişik kesme

MADDE 38- (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydın silinmesinin talep edilmesi durumunda, eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci; bağlı bulundukları birimlere kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile ilgili yönetim kurulunun onayı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Yönetim Kurulu kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese, kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç 1 hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya OİS üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi

MADDE 40- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin ilgili daire başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite ilgili duyurular ve tebligatlar bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Mücbir sebep durumlarında eğitim-öğretime ilişkin alınması gereken tedbirler

MADDE 41- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim-öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43- (1) 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.