İstanbul Atlas Üniversitesinden:

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Dekan: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde uygulanmakta olan, birbirleriyle bağlantılı konuların uyumunu sağlayacak bir düzen içerisinde öğrencilere aktarıldığı teorik ve pratik eğitimler bütününü,

d) Ders kurulu başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu ders kurulunun yapılandırılması, işleyişi ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

e) Ders yılı: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,

f) Dikey koridor programları: Program sonunda hedeflenen çıktılara ulaşmayı sağlayacak, öğrencilerin eğitim düzeyleri doğrultusunda dönemlere yayılmış, belirli bir tema içerisinde yapılandırılmış ders ve uygulamaları içeren eğitim programlarını,

g) Dönem: Fakültedeki her bir sınıfı,

ğ) Dönem (Sınıf) koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları ders yılının; eğitim ve öğretimin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

h) Eğitim komisyonu: Üyeleri Dekan tarafından seçilen ve bütün sınıflar içindeki koordinasyondan, eğitim-öğretim planlarından, sınav ve stajların inceleme ve uygulanmasından sorumlu komisyonu,

ı) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönem derslerinin anabilim dallarına göre verilmeyip konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan tıp fakültesi eğitim-öğretim modelini,

i) Fakülte: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Fakülte Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

k) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

l) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen harf notu katsayısının dersin kredisi ile çarpılmasından elde edilen sonucun ilgili dönemine kadar aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

m) İntörnlük-aile hekimliği dönemi: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

n) Mütevelli Heyet: İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

o) Öğrenci: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

ö) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Atlas Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

p) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemde ilgili anabilim dalları tarafından yürütülen ve ağırlıklı olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan eğitim programını,

ş) Staj bloğu: Dördüncü ve beşinci dönemde, farklı anabilim dallarının yer aldığı, bütünsel bir yaklaşımla yürütülen ve ağırlıklı olarak hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik hazırlanan eğitim programını,

t) Staj bloğu başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen ve başkanı olduğu staj bloğunun yapılandırılması ve işleyişinden sorumlu öğretim üyesini,

u) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci dönemlerde yapılan uygulamalı eğitimler ile uygulamalı ders kapsamında yapılan sınavı,

ü) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesini,

v) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Atlas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) Yılsonu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yıl boyunca alınan bütün ders kurulları konularını kapsayan ve yılsonunda yapılan sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve YÖK kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Fakülteye kayıt

MADDE 7- (1) Fakülte programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları; YÖK, ÖSYM ve Üniversite tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslar dâhilinde ve ilan edilen süreler içinde istenilen belgeleri sağlamak ve öğrenim ücretini ödemek koşulu ile; e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunarak kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adayın beyanına ilişkin olarak ilgili kurumlardan sorgulama yapılabilen belgelere yönelik sorgulamanın gerçekleştirilememesi durumunda adaydan gerekli tamamlayıcı belgeler istenir.

(3) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin ödemiş olduğu öğrenim ücretleri iade edilmez.

(4) Öğrencinin ikamet adresi ilk kayıt esnasında MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi)’ten çekilir. Bu adres, 44 üncü madde gereğince öğrencinin tebligata esas adresi olarak kabul edilir. İlgili adreste değişiklik meydana gelmesi durumunda öğrenci, söz konusu değişikliği Üniversiteye bildirmekle yükümlüdür.

(5) Üniversitemizden çıkarma cezası almış öğrenci adayının kaydı yapılmaz, yapılmış olsa dahi silinir.

(6) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

(7) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair öğrenciliği süresince ve mezun olana kadar kullanabileceği fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Fakülteye yurt dışından öğrenci kabulü; ilgili mevzuat, YÖK kararları, Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Değişim programları ve/veya özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 9- (1) Değişim programları kapsamında ve/veya özel öğrenci olarak ders alma, YÖK kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Senato kararı ile yapılır.

(2) Değişim programları kapsamında ve/veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez ancak talepleri doğrultusunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alan öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Öğretim dilinden farklı bir dilde programa başvuran öğrenciler başvurdukları programdaki yabancı dil seviyesini belgelemek zorundadır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10- (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğrenim süresi

MADDE 11- (1) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları, ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz, yurt içi/dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi görgü arttırmak gibi imkânların doğması durumunda öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izinler, öğrenim süresine dâhil olup bu konudaki başvuruların ders ekleme-silme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu öğrenciler de öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 12- (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri en az 32 haftadan oluşan bir ders yılını kapsayan toplam altı ders yılından oluşur. Her bir yıl 60 AKTS kredisi olup, tıp fakültesi eğitim-öğretimi toplamı 360 AKTS kredisidir. Fakültede entegre (tümleşik) eğitim modeli uygulanır. Fakülte Kurulu, gereken hallerde eğitim-öğretim sürelerinin uzatılması konusunda Senatoya öneri sunabilir.

(2) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(3) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Öğretim dili

MADDE 13- (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Fakültede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet kararı ve YÖK onayı ile Fakültenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programlarda yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

Yabancı dil yeterlik ve seviye tespit sınavları

MADDE 14- (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular, Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 15- (1) Yabancı dil yeterlik sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli olup yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler, doğrudan birinci döneme başlarlar. Yabancı dil yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 16- (1) Fakülteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitimine devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrencilerin de yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücrete tabidir.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 17- (1) Eğitim-öğretim planı, Fakülte tarafından düzenlenir ve Fakülte Kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklik önerileri, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak gerekçeleri ile Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına intibaklarının ne şekilde yapılacağı Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.

(2) Fakültede eğitim birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde temel olarak ders kurullarından, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj/staj bloklarından ve altıncı dönemde uygulamalı klinik eğitimleri kapsayan stajlardan oluşur.

(3) Her öğrenci için, alınması gerekli seçmeli ders/staj programı ile ilgili detaylar Eğitim Komisyonunun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciye bu dersleri, sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci bu derslerden devamsızlık nedeniyle kalmamışsa devam zorunluluğu aranmaksızın sınavlarına girebilir. Öğrenciler bu derslerden başarılı olmadan intörnlük dönemine başlayamazlar.

(5) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerden başarısız olduğu dönemi; dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde ise başarısız olduğu staj/staj bloğunu tekrarlar. Eğitim gördüğü döneme ait staj/staj bloklarını başarı ile tamamlayan öğrenci bir üst dönem staj/staj bloklarına devam edebilir.

(6) Fakültede staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslararası öğrenci değişim programları veya öğrencinin farklı bir nedenle talep etmesi durumunda, stajın yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında almayı planladığı staj/stajlara ait içeriği Fakülte Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Öğrencinin başvurusu Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onay vermesi ile karara bağlanır.

(7) Senato tarafından uygun görülen bazı dersler yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğretim karma şekilde verilebilir.

(8) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik önlemleri YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

Akademik kayıt yenileme süresi

MADDE 18- (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 19- (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için Dekanlık tarafından akademik danışman görevlendirilir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin; ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme ve mezuniyet işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(3) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrenci ile yılda en az iki defa görüşür.

Ders kayıtları

MADDE 20- (1) Öğrenci; kayıt yenileme ve derse kayıt işlemlerinin tümünden kendisi sorumludur. Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci o yarıyıl için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili yarıyılda açılan derslerden oluşan ders kaydını, akademik danışmanının onayı ile yapar. Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kaydolmakla yükümlüdürler.

(3) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler, bu derslerin yerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 21- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Devam

MADDE 22- (1) Ders kurullarındaki pratik ders, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin ilgili ders kurulunda yer alan teorik derslerin %70’ine devam sağlamadığı belirlenen öğrenci, ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim dalı pratik sınavına giremez. Anabilim dalının zorunlu gördüğü hallerde %20’den az olan pratik uygulamalarındaki devamsızlık anabilim dalı tarafından öğrenciye telafi ettirilir.

(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’den az olan devamsızlık anabilim dalı tarafından öğrenciye telafi ettirilir.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 23- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konular ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinatörlükler ve Akademik Danışman

Dönem koordinatörleri

MADDE 24- (1) Dekan tarafından her dönem için bir dönem koordinatörü görevlendirilir.

Dönem koordinatörlerinin görevleri

MADDE 25- (1) Dönem koordinatörü, sorumlusu olduğu dönemin akademik takvimini uygular ve programın bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(2) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.

(3) Sorumlusu olduğu dönemin öğrencilerinin eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur.

Eğitim Komisyonu

MADDE 26- (1) Dekanın başkanlığında dekan yardımcıları ve dönem koordinatörlerinden oluşur.

(2) Eğitim Komisyonu, her yarıyıl başlamadan en az dört hafta önce ve her yarıyıl bitiminden bir hafta sonra toplanır.

(3) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Her akademik yılda anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, Fakültenin akademik takvimi ile uyumlu olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Her bahar yarıyılında, bir sonraki akademik yılın akademik takvimini hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunmak.

ç) Yapılan tüm öğrenci sınavlarının sonuçlarını her sınavdan sonra incelemek, başarı ve/veya başarısızlık nedenlerini saptamak ve bunları rapor halinde Dekanlığa sunmak.

d) Her akademik yılın sona ermesinden sonraki bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları bir rapor halinde Dekanlığa sunmak.

e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanın onayına sunmak.

f) Hedeflenen eğitim kalitesine ulaşmak için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların altyapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.

g) İlgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirlemek.

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.

h) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Kurul dışı dersler

MADDE 27- (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Bu dersler, Senato tarafından uygun görülmesi halinde, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(2) Öğrenci açılan seçmeli derslere ve Üniversite ortak zorunlu derslerine belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde kaydolmak zorundadır. Bu dersler yarıyıl esasına göre yapılır ve öğrenciler tarafından açıldıkları yarıyılda alınmaları gerekir.

Sınavların şekli ve uygulaması

MADDE 28- (1) Ders kurulu sonu sınavları: Eğitim-öğretim dönemi içinde her ders kurulu sonunda teorik ve/veya pratik sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve eğitim komisyonu tarafından birlikte düzenlenir. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur.

(2) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sınav tarihinden en az üç gün öncesinden ilan edilmek koşulu ile değiştirilebilir.

(3) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(4) Sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde dönem koordinatörü tarafından ilan edilir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde, öğrenci tarafından Dekanlığa dilekçe ile başvurularak yapılır. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İnceleme sonunda sınav sonucunda değişiklik var ise Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla işleme alınır.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapar.

(6) Fakülte öğretim programında bulunan seçmeli dersler ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersler için ders geçme sistemi uygulanır.

Yılsonu ve bütünleme sınavları değerlendirmesi

MADDE 29- (1) Yılsonu sınavı; yılsonu sınavlarının tarihleri akademik takvimde belirlendiği şekilde uygulanır. Sınavların yapılacağı yer ve saat en geç sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Bütünleme sınavı; yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için, aynı sınav döneminde yapılan sınavdır.

(3) Yılsonu başarı notu, kurul sınavları aritmetik not ortalamasının %60'ı ve yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %40'ının toplamı sonucu elde edilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavından 50 puan altında alınması durumunda öğrenci başarısız sayılır. Yılsonu başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

(4) Kurul sınavları aritmetik not ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler yılsonu sınavlarına girmeksizin bir üst sınıfa geçerler. Bu ortalama notu yılsonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu koşulu sağlayan öğrencilerden yılsonu sınavına girmek isteyenler dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları halinde sınava girebilirler. Bu durumda öğrencilerin en son girdikleri sınav notu değerlendirmeye alınır.

Stajlar/staj blokları değerlendirmesi

MADDE 30- (1) İntörnlük dönemi hariç staj/staj bloklarında teorik sınav yapılması zorunludur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı/staj bloğu başkanı tarafından organize edilir.

(2) Staj sonu sınavı; her stajın son haftasında yapılan sınavdır. Staj başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemlerde başarı değerlendirmesi staj/staj bloğu geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj/staj bloklarını tekrarlar.

(4) Staj/staj bloğu sonu bütünleme sınavı; staj/staj bloğu sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki staja devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrenciler bütünleme sınavına katılır. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler, tüm stajların sona ermesinden sonra, başarısız olduğu stajı tekrarlar.

(5) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve staj/staj bloklarında başarılı olmuş olan öğrenci kurul dışı derslerden de başarılı olması halinde intörnlüğe başlayabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 31- (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle kurul sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Dekanlığa bildirmeleri gerekir. Mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık sorunu nedeni ile ayakta tedavi uygulanarak alınan sağlık raporları, rapor saati dikkate alınarak kurul sınavlarında mazeret olarak kabul edilir. Bu kişiler, rapor tarihleri süresince sınavlara giremezler. Sağlık raporları, rapor bitim tarihini izleyen beş (5) iş günü̈ içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Öğrenciler, birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarının vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde beş gün derslerden izinli, kurul sınavlarından mazeretli sayılırlar. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile Üniversite adına sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan ve Rektörlük tarafından onaylanan, öğrenci kulüp faaliyetlerinde görev alan öğrenciler katılamadıkları derslerden izinli, sınavlarda mazeretli sayılırlar.

(2) Yılsonu sınavı, staj/staj bloğu sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki dersler için not yükseltme sınavı yapılmaz.

Sınav esasları

MADDE 32- (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler Dekanlık tarafından akademik takvime uygun olarak belirlenir ve en geç sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olmak,

c) Varsa uygulamalı derslerde uygulamaların %80'ine katılmış olmak,

ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmiş olmak,

gerekir.

Sınavların yapılışı

MADDE 33- (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise anabilim dalı başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan sınav yoklama listesi, sınavın sonunda ilgili öğretim üyesine verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yeri veya salonu değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almama veya sınav salonundan çıkarma yetkisine sahiptir.

(3) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek Dekanlık tarafından sağlanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 34- (1) Her türlü sınav, uygulama, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinde kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav veya çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde, ilgili öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 35- (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.

(2) Öğrenciler, ilan edilen ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İnceleme sonunda sınav sonucunda değişiklik var ise ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla işleme alınır.

İntörnlük-aile hekimliği dönemi

MADDE 36- (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı; öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığı zaman bu mesleği en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) sınav yoktur. İntörnlük-aile hekimliği döneminde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından başarılı, başarısız olarak değerlendirilirler.

(3) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulanmaksızın tıp doktoru diploması verilir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 37- (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Kurul dersleri ve bölüm seçmeli dersleri için 100 üzerinden hesaplanan ham notlar aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri ve Üniversite seçmeli derslerinin başarı değerlendirmesi İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

a) Fakültede uygulanacak not aralığı, katsayı, harf notu ve harf notu tanımına ilişkin aşağıdaki tabloda belirtilen not, işaret ve tanımlar geçerlidir:

Not Aralığı             Katsayı           Harf Notu          Harf Notu Tanımı

96-100                      4,00                   A+                       Başarılı

90-95                        3,75                   A                         Başarılı

84-89                        3,50                   A-                        Başarılı

80-83                        3,25                   B+                       Başarılı

76-79                        3,00                   B                          Başarılı

72-75                        2,75                   B-                        Başarılı

68-71                        2,50                   C+                       Başarılı

64-67                        2,25                   C                          Başarılı

60-63                        2,00                   C-                        Başarılı

0- 59                           0                     F                         Başarısız

b) Diğer notlar ve işaretler şunlardır:

1) M: Muaf.

2) T: Transfer.

3) OD: Öğrenci değişim.

4) ERA: Erasmus.

5) E: Eksik.

6) R: Tekrar alınan ders.

7) B: Başarılı.

8) Y: Başarısız.

9) G: Geçti.

10) K: Kaldı.

11) DÇ: Dersten çekilme.

12) DZ: Devamsız.

(3) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) M; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

b) T; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır.

c) OD; Erasmus programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

ç) ERA; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır.

d) E; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten “E” notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak “F”ye dönüşür.

e) R; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır.

f) B; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

g) Y; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır.

ğ) G; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

h) K; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır.

ı) DÇ; normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, ön lisans öğrenimi boyunca en çok bir dersten çekilme izni verilebilir. Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları (daha önceki notu “F” olan) derslerden çekilemez.

i) DZ; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür. DZ notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur.

Ders muafiyeti

MADDE 38- (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrencilerin ders muafiyet talebinde bulunması halinde, önceki okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği Fakülte tarafından, Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işlenir. Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında “T” işareti ile gösterilir ve ortalamaya katılır.

(2) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca muaf edilen derslerden sonradan kendi isteği ile muafiyetinin iptalini isteyemez.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Diploma, Diploma Eki ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 39- (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 40- (1) Tıp doktoru diploması; tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik (altı eğitim yılı) eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara hekimlik yemini yaptırılarak verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(3) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 41- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 42- (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, öğrenci değişim programları dışında yurt dışında öğrenim görme, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurmak için başvuru yapabilir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır ve kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine dâhil edilmez.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden altıncı haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin Dekanlığa dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlişik kesme

MADDE 43- (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra öğrenci tarafından kaydının silinmesinin talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile silinebilir.

(2) Mevcut öğrencinin; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamının ödenmesi şartı ile Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 44- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kesin kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek ve/veya öğrenci otomasyon sistemi üzerinde güncellemek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere dosyalarında mevcut en son adreslerine gönderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.

E-posta adresi

MADDE 45- (1) Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilişim Teknolojileri ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya Fakülte eğitim-öğretimi ile ilgili duyurular ve tebligatlar bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler

MADDE 46- (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından ayrıca belirlenebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48- (1) 10/1/2021 tarihli ve 31360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür.