İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mütevelli Heyet en az yedi üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir.  Mütevelli heyetin kaç üyeden oluşacağı Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.”

“(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı, Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.