İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yıllık eğitim veren tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi ve benzeri bölüm ve programları hariç, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programında yaz öğretimi de dahil olmak üzere uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesindeki ön lisans ve lisans programları ve yabancı dilde hazırlık programında yaz öğretimi de dahil olmak üzere uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 

c) Bölüm başkanı: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülte/meslek yüksekokulu bölüm başkanlarını, 

ç) Çift ana dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı olduğu ikinci bir lisans programını, 

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi fakülte dekanlarını,

f) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

g) Düzensiz öğrenci: Bulunduğu yarıyılın alt yarıyıllarından ders almak zorunda olan ve öncelikle alt yarıyıllarda bulunan derslerini almak zorunda olan öğrenciyi,

ğ) EÖBS: İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim-öğretim bilgi sistemini, 

h) Fakülte: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı fakülteleri, 

ı) Genel Sekreter: İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreterini, 

i) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

k) Koşullu ders: İlgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen koşul yerine getirilmeden alınamayan/kayıt yaptırılamayan dersi,

l) Meslek yüksekokulu: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını, 

m) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini, 

n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

o)  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ö) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı, 

p) Program başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını, 

r) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, 

s) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,

ş) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, 

t) Staj: Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, ancak dersler başlamadan önce süreklilik gösterecek şekilde yapılan yerinde uygulama faaliyetini, 

u) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test Sınavını, 

ü) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini, 

v) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

y) Yan dal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmesini sağlayan programı,

z) YDYYS: Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavını,

aa) Yerel ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluşan, bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, seminer, uygulama gibi çalışma ve etkinlikleri, 

bb) Yerinde uygulama: Öğrencinin, öğrenim görmüş olduğu programın gereği olarak, normal eğitim ve öğretim süreleri dışında, ilgili program kazanımlarında tanımlanmış ve öğrencinin alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ilgili olduğu iş alanında da pekiştirmesini öngören öğrenme ve uygulama etkinliği ile öğrencinin ders aldığı yarıyıl içerisinde o yarıyıl dersleri ile ilişkilendirilmiş ve haftalara bölünmüş olarak ilgili olduğu iş alanında gerçekleştirdiği bir öğrenme ve uygulama faaliyetini,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

çç) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

dd) Yüksekokul: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ee) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süreleri ve toplam krediler

MADDE 5- (1) Bir yıl süreli yabancı dil veya Türkçe hazırlık bölümünde geçen eğitim süresi hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam kredi 120 AKTS, lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı olup, tamamlanması gereken toplam kredi 240 AKTS’dir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını tamamlamak için tanınan azamî öğrenim süresi dört eğitim öğretim yılı, lisans programlarını tamamlamak için tanınan azamî öğrenim süresi ise yedi eğitim-öğretim yılıdır.

(3) Yabancı dil hazırlık öğrenimi veya Türkçe hazırlık öğrenimi süresi programlar için belirlenen azamî öğrenim sürelerinden sayılmaz.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre azami öğrenim süreden sayılır.

(5) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azamî öğrenim süresinden sayılmaz. 

(6) Azami öğrenim süreler sonunda kayıtlı olduğu bölüm ya da programdan mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Bu sınavlar sonunda başarısız olunan ders sayısını beşe indiremeyenlerin kaydı silinir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl öğrenim hakkı tanınır.

c) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl öğrenim hakkı tanınır.

ç) Bir dersten başarısız olanlara  öğrencilik hakkından yararlanmaksızın  başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği dersin AKTS’si başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(8) YÖK’ün pedagojik formasyona ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Üniversite koşulları dikkate alınarak, pedagojik eğitim sertifika programına kayıt olacak öğrencilerin kredi yükleri ve diğer üniversitelerden mezun olan ya da halen öğrenci olanların kabul usul ve esasları, Senatoca karara bağlanır.

Akademik takvim

MADDE 6- (1) Eğitim-öğretim, tıp ve diş hekimliği fakülteleri hariç, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve staj gerektiren programlarda staj süreleri, bu sürenin dışındadır.

(2) Senato fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüler için ayrı ayrı akademik takvim belirleyebilir. Senato gerekli olması halinde akademik dönem içinde belirlenen akademik takvimlerde değişiklik yapabilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7- (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücretini öderler. Ayrıca yaz öğretimine katılan öğrenciler her yaz dönemi için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücretini öderler. Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti dışındadır ve Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 8- (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir. Üniversite tarafından teklif edilen ve YÖK tarafından onaylanan bölüm ve programlarda yabancı dilde de öğretim yapılır. 

Eğitim-öğretim 

MADDE 9- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında sınıf geçme, dönem geçme veya diğer usullerden hangisinin uygulanacağı Senato tarafından belirlenebilir. Öğretim süresince ders planları/müfredat programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, tez ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Ders programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama, endüstriye dayalı uygulama gibi sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu seçmeli ya da koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(4) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.

(5) Normal eğitim-öğretim süresinin dışında gerçekleştirilen ve staj yapılması zorunlu olan ön lisans ve lisans programlarında, stajın, ders programında yer aldığı eğitim-öğretim yarıyılı/yarıyılları için 1 AKTS kredisine karşılık gelen iş yükü, ilgili program için zorunlu görülen staj iş gününe bağlı olarak, 25,5 ile 29,5 saat arasındadır.

(6) Ders müfredatı programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır.

(7) Ders müfredat programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, tamamen veya kısmen uzaktan öğretim/online yoluyla verilebilir. 

Normal ve azamî öğrenci iş yükü

MADDE 10- (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS’dir. Düzensiz öğrenciler için azamî iş yükü ise, derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın bir ders ya da ders adedine bakılmaksızın 6 AKTS’lik alt yarıyıllardan ders alabilirler.

Üst sınıftan ders alma

MADDE 11- (1) Genel not ortalamaları 3,00 veya daha yukarıda olan ikinci ve daha yukarı sınıf öğrencileri, tüm dersleri almış, başarmış olmaları ve azamî öğrenci iş yükünü geçmemeleri koşulu ile bulundukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

(2) Önceki kazanımları tanımlanarak, ders transferi ile intibakı yapılan öğrencilerden, bulundukları yarıyıldan ve alt yarıyıldan aldıkları derslerin toplam AKTS’si 30’un altında kalmış ise ve dönemlik/yıllık ücret ödüyorsa, bu öğrenciler, danışmanın onayı ile 30 AKTS’yi tamamlayana kadar üstten ders alabilir.

Ders tekrarı

MADDE 12- (1) Yıl veya yarıyıl sonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar yarıyılı derslerinden FF, FD, NA, W, I, E notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha sonra var ise bir önceki yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. 22 nci maddenin onuncu fıkrası uyarınca genel not ortalamasının sağlanamaması durumunda başarısız olunan derslerin kapsamına DD ve DC harf notu alınan dersler de dahildir. Genel not ortalaması koşulunu sağlayan öğrenciler, azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. Ancak not yükseltmek amacıyla alınan derslerden dolayı düzensiz öğrenci statüsüne geçilemez.

(2) Tekrarlanan dersler için öğrencinin o derslerden daha önceki notuna bakılmaksızın, her ne olursa olsun, aldığı son not geçerlidir. 

Ders muafiyeti ve intibak

MADDE 13- (1) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam ederek derslerden geçer not alan öğrenciler, yeni kabul edildikleri bölümde/programda yer alan eşdeğer derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, en geç Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılın eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilirler. Muafiyet talebi, ilgili yönetim kurulunca bir defaya mahsus olmak üzere on işgünü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alınan öğrenci durum belgesine ve son öğrenim görülen yükseköğrenim kurumundaki mezuniyet tarihine göre dersi aldığı yıldan beş yıl süre geçmemiş olmak kaydıyla muafiyet işlemleri yapılır. Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç, bir öğrenciye, alması gereken toplam AKTS’nin % 50’sinden fazla muafiyet verilemez.

(2) Derslerden muafiyet kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Yabancı dil hazırlık öğrenimi veya Türkçe hazırlık öğrenimine devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(3) Muafiyet sınavı yapılan derslerin başarı notu, 100 puan üzerinden değerlendirilir ve 22 nci maddede belirtilen tabloya göre harf notuna dönüştürülür. Belirlenen harf notu sisteme girilir ve ortalamaya dahil edilir.

(4) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam, devamsızlık, sınav mazereti, final ve bütünleme sınavları

MADDE 14- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının ders tanımlarında belirtilen tüm öğrenme faaliyetlerine ve sınavlarına katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik dersler %70, uygulama ve laboratuvar derslerine ise en az %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Uygulama ve laboratuvar derslerinin hangileri olduğunu ilgili Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından takibi yapılarak sisteme işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu sistemden izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranının teorik derslerde %30’u, uygulama ve laboratuvar derslerinde ise %20’yi aşması halinde öğrenciye otomatik olarak NA notu verilir ve öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz ve ara sınavlar için mazeret olarak kabul edilir.

(4) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise bu derse devam etmek zorunda değildir. Ancak, öğrenci proje, laboratuvar ve uygulamalı derslerde, ara sınav ve benzeri çalışmalara katılmak ve devam şartını yerine getirmek zorundadır. Seçmeli dersten başarısız olan öğrencilerden seçmeli dersini değiştiren veya seçmeli dersi değişenlerin devam şartını yerine getirmeleri zorunludur.

(5) Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınava giremeyen öğrencilere, İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, ara sınavların bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir. Ara sınavların dışında kalan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. 

(6) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edip de final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer. Yaz öğretimi için mazeret ve bütünleme sınav hakkı verilmez.

Yabancı dil

MADDE 15- (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlar dahil, eğitim-öğretim programlarının her biri için öğrencinin mezun olduğunda ulaşması beklenen yabancı dil yeterlilik seviyesi, TYYÇ’de belirlenmiş olan yabancı dil seviyesinin altında olmayacak şekilde ilgili programın program kazanımlarında belirlenir.

(2) Öğrencilerin yabancı dil yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını belirlemeye yönelik olarak yapılacak sınavlar her dönemin başında ilan edilen tarihlerde yapılır. Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

Yerinde uygulama

MADDE 16- (1) Yerinde uygulama yapılması zorunlu olan eğitim-öğretim programlarında öğrenciler tarafından yapılması gereken yerinde uygulama faaliyetleri ve bunların değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

 (2) Yerinde uygulama faaliyetlerini değerlendirme notu, başarılı (P) ve başarısız (F) olarak tespit edilir ve genel not ortalamasına katılmaz. Ancak yükten sayılır.

Staj

MADDE 17- (1) Staj yapılması zorunlu olan veya meslek kuruluşlarınca eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen eğitim öğretim programlarında, normal eğitim-öğretim süresi içinde ancak derslerin başlamasından önce süreklilik gösterecek şekilde, iki hafta süre ile yerinde uygulama yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılacak yerinde uygulamanın planlaması, bölüm ve programların ilgili kurulları tarafından ders planlarında gösterilmek suretiyle belirlenir. Gerek dersler başlamadan önce kesintisiz olarak gerçekleştirilen, gerekse ders döneminde haftanın belli gün/günlerinde yapılan yerinde uygulama faaliyeti, yerinde uygulamanın yapıldığı yarıyılda diğer ders tanımları gibi amaç, hedef, öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS kredileri ile ilişkilendirilerek tanımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay, Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişimi

Yatay geçiş

MADDE 18- (1) Yurt içi, yurt dışı ve Üniversite içi ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine/programlarına yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

a) Aynı bölüm ya da programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıl göz önünde bulundurularak hesaplanır.

b) Farklı bölüm ya da programa yatay geçiş yapan öğrencinin azami öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda geçirdiği süre dikkate alınmadan, üniversitemize kayıt yaptırdığı yıldan itibaren hesaplanır.

(2) Yatay ya da dikey geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve bu derslerden almış olduğu notlar eşdeğerliği kabul edilen derslere (Transfer Zorunlu TZ, Transfer Seçmeli TS tanımı ile) aynen girilerek transkriptinde gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasına dahil edilir.

Dikey geçiş

MADDE 19- (1) Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Bu öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları lisans derslerine, ön lisansta almış olduğu ilgili dersin harf notu (Transfer Zorunlu TZ, Transfer Seçmeli TS tanımı ile) verilir. Dikey geçişle gelen öğrencinin lisans ağırlıklı not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır. 

(3) Yabancı dille öğretim yapılan programlarla zorunlu yabancı dil hazırlık bölümü bulunan programlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan lisans dersleri ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim programları

MADDE 20- (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, 22 nci maddedeki not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve genel not ortalamasına katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eşdeğer kabul edilen dersleri alır.

(6) Değişim programındaki öğrenciler, öğrenim ücretini kayıtlı olduğu kendi üniversitesine öder.

(7) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme ve Not Sistemi

Sınav ve değerlendirme

MADDE 21- (1) Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerde; ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödev ve proje değerlendirme ve dönem sonu sınavları yapılır.

(2) Ara sınav tarihleri, akademik takvimde ilân edilir. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, ödev ve proje değerlendirmeleri önceden tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca yapılabilir.

(3) Öğrencilerin, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri bulundurmaları gerekir.

(4) Dönem sonu (final) sınavları; akademik takvimde ilân edilen zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya proje ve benzeri çalışmalardan alınan notların ağırlıklı ortalamasının %60’ı ve dönem sonu final sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Ancak, uzaktan eğitim şeklinde verilen derslerin başarı notu; örgün veya kontrollü olarak yapılan ara sınavın %40’ı ve dönem sonu final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Yıl içi yapılan aktivitelerin ve final sınavının başarı notuna etki oranları EÖBS’deki ders tanımlarında belirtilerek dönem başlamadan önce ilgili öğretim üyesince öğrencilere dönem başındaki ilk derslerinde açıklanır. Dönem sonu sınavlarından 100 puan üzerinden 40 puanın altında not alanlar dersten başarısız kabul edilir, dersten aldığı dönem içi notlar dikkate alınmaksızın FF notu verilir.

(5) Yerinde uygulama için ara sınav ve final sınavı yapılmaz. Sadece bu uygulamaya ilişkin çalışmalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu “P” (Pas, başarılı) veya “F” (Failed, başarısız) notu verilir.

(6) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm ve program başkanlığınca belirlenerek ilgili kurulların ve Senatonun onayı alınır. Bu durumda, dönem sonu başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları da göz önünde bulundurularak ilgili öğretim elemanının da yer aldığı üç öğretim elemanından oluşan jüri tarafından değerlendirilerek harf notu verilir. Değerlendirme sonucu devamsızlık hariç, eksik ve/veya düzeltme gerektiren öğrencilere (I) notu verilir. Bu durumdaki öğrencilere 22 nci maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir.

(7) Dönem sonu notlarının öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde sisteme girilmesi ve not listelerinin bağlı bulundukları bölüm/program başkanlıklarına ve dekanlıklara/müdürlüklere verilmesi gerekir.

Notlar

MADDE 22- (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve bağıl değerlendirme esas alınarak ikinci fıkradaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür. 

(2) AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                      Katsayısı               Harf Notu

90-100                        4,0                        AA

85-89                          3,5                         BA

80-84                          3,0                         BB

75-79                          2,5                         CB

70-74                          2,0                         CC

60-69                          1,5                         DC

50-59                          1,0                        DD

40-49                          0,5                         FD

39 ve altı                     0,0                         FF 

(3) Üniversitenin notları AKTS notlarına dönüştürülürken aşağıdaki tablo kullanılır:

Üniversite Notu               AKTS Notu

       AA                                   A

        BA                                   A

        BB                                    B

        CB                                    B

        CC                                    C

        DC                                   D

       DD                                    E

        FX                                  FD

        FF                                    F

(4) AKTS notları Üniversitenin notlarına dönüştürülürken aşağıdaki tablo kullanılır:

AKTS Notu               Üniversite Notu

        A                                  AA

        B                                  BA

        C                                  CB

        D                                  DC

        E                                  DD

      FX                                 FD

        F                                   FF

(5) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programındaki derslerde başarı mutlak not sistemine göre yapılır. Derslerde başarı notu (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk ve Etik dersleri hariç) 100 üzerinden 75(CB)’tir. 100 üzerinden 75’in altında alan öğrenciler o dersten başarısız (FF) sayılırlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Girişimcilik ile Sosyal Sorumluluk ve Etik derslerinin başarı durumu ikinci fıkraya göre belirlenir. 

(6) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                 Katsayısı             Harf Notu

90-100                   4,0                      AA

85-89                     3,5                       BA

80-84                     3,0                       BB

75-79                     2,5                       CB

00-74                      0                         FF

(7) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı notlarını AKTS notlarına dönüştürürken aşağıdaki tablo kullanılır:

Program Notu                 AKTS Notu

         AA                                  A

         BA                                  B

         BB                                  B

         CB                                  C

         FF                                   F

(8) AKTS notlarını Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı notlarına dönüştürürken aşağıdaki tablo kullanılır:

AKTS Notu                   Program Notu

        A                                    AA

        B                                    BA

        C                                    CB

         F                                     FF

(9) Ayrıca, harf notlarının açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) I: Eksik notu, derste başarılı olduğu hâlde, hastalık veya bir başka nedenle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi hâlde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi halde I notu, FF notuna dönüşür. 

b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

c) P: Not takdir edilmeyen kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) F: Kalır notu, kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

d)W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) derslerinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çekilemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçmeli ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sadece bir ders olmak üzere öğrenimi boyunca ön lisans programlarında iki, lisans programlarında ise altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni verilebilir.

e) E: Girilmemiş notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi değerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.

(10) Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel not ortalamalarının lisans programları için üçüncü ve dördüncü yarıyıl başlarında en az 1,80, beşinci ve altıncı yarıyıl başlarında en az 1,85, yedinci ve sekizinci yarıyıl başlarında en az 1,90, ön lisans programları için üçüncü yarıyıl başında en az 1,80, dördüncü yarıyıl başında en az 1,90 olması gerekir. Dört yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan ön lisans öğrencileri ile sekiz yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse DC ve DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilirler.

(11) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlıktan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa genel not ortalamasının en az 2,00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az, DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her dönem sonu sınavlarının bitiminden sonra tek ders sınav hakkını kullanabilirler.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4,00 üzerinden 2,00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa genel not ortalaması 2,00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler, bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23- (1) Bir sınavın sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde sistemden doldurulacak form ile yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe öğrencinin kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe bildirilir. Dekanlık/Müdürlük itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 24- (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

(2) Yerel krediye göre DNO; bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri ile o derslerden aldığı harf notunun katsayısının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf notu kullanılır.

Mezuniyet ve diploma 

MADDE 25- (1) Öğrencilerin mezun olması için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir. Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki ders ve diğer çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploması ve diploması ile birlikte İngilizce düzenlenmiş diploma eki verilir.

(2) Öğrencilerin devam ettikleri programların adı, programlara ilk kayıt yaptırdıklarından farklı olacak şekilde değiştirilmesi durumunda öğrencilere, isterlerse, kayıt yaptırdıkları andaki program adları ile diploma tanzim edilir. Diplomalara; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi yazılır. Diplomalarda, fakültelerde dekan ve Rektör, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında Müdür ve Rektörün imzaları bulunur. 

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 26- (1) En az normal ders yükü 60 AKTS almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir.

(2) GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Burslar

MADDE 27- (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.

Disiplin

MADDE 28- (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği mevzuat çerçevesinde yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 29- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek YÖK’e teklif edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 30- (1) Üniversiteye, merkezi sınav sonucu yerleştirilen veya özel yetenek sınavını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklular öğrenci olarak kabul edilir. 

(2) Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin ön lisans/lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için, Türkçe düzeyinin en az “B1” olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu düzeyde Türkçe bildiğini belgeleyemeyenler Üniversite tarafından yapılan Türkçe dil sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler Türkçe öğrenmek için Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir yıl eğitim alırlar. Bu durumda olanlar, bir yıllık çalışma sonucunda Üniversite tarafından yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda en az “B1” almak zorundadırlar. Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrencilere bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir. Türkçe yeterlilik düzeyi aşağıdaki şekildedir:

Türkçe Yeterlilik Düzeyi           Puanı           Açıklama

          A1                                   20-49           Türkçesi yetersizdir.

          A2                                   50-59           Türkçesi yetersizdir.

          B1                                    60-69           Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

          B2                                    70-79           Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

          C1                                    80-89           Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

          C2                                   90-100          Türkçesi yeterlidir. Öğrenimine başlayabilir.

Kesin kayıt

MADDE 31- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, ilân edilen süreler içinde kayıt bürosuna bizzat başvururlar. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir ve adres hatası nedeniyle yapılamayan tebligatlardan Üniversite sorumlu değildir. Öğrenci, tebligat adresinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

(2) Öğrenim ücretini süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Eksik belge veya posta ile kesin kayıt yapılmaz. Ancak, belgelendirmek koşuluyla geçerli ve haklı sebepler veya beklenmedik hâllerde öğrenci adayları belirledikleri vekil aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölümlere belirtilen gün ve saatte kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(3) Kesin kayıt için Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 32- (1) Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci, o yarıyıl içinde alacağı dersleri, kayıt sırasında akademik danışmanıyla görüşerek tespit ettikten sonra sistemden yapmak ve danışmanın yazılı onayını almak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, bir kereye mahsus olmak üzere belirtilen ek süre içinde geç kayıt yaptırabilir. Öğrenim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(3) Öğrencilerin, kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takviminde belirtilen süre içinde öğrenim harcı ödeyerek ve ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlarını yenilerken bu belgelere ek olarak yabancı uyruklu öğrenci bilgi formunu da doldururlar.

(4) Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, ders kaydı yaptırana kadar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) 36 ncı maddede yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın zamanında ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır ve kayıt yenilemediği süreler azamî öğrenim süresine dâhildir. Azamî öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 33- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler ve yol gösterir. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 34- (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye merkezi sınav veya özel yetenek sınavıyla kesin kayıt yaptıranlar ile yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

(4) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Kimlik kartı

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ücretini ödeyen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını belirten ve geçerlik süresi bir yıl olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Azamî öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı olmayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt dondurma

MADDE 36- (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğrenim ücreti, bir sonraki eğitim-öğrenim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azamî öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belgelendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 37- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen ya da resmi vekalet verdiği kişinin başvurması ve ilişik kesme yapılması gereken işlemlerini tamamlaması ve belgelenmesi gerekir.

(3) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge varsa lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine öğrencinin kendisine verilir veya dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümlerin gerçekleşmesi halinde öğrencinin kaydı silinir.

Lisans öğrencilerine ön lisans diploması verilmesi

MADDE 38- (1) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda ön lisans diploması verilir:

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve en az 120 AKTS’den başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

(2) Öğrenciler meslek yüksekokullarına intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti gibi işlemler, ilgili meslek yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretimi

MADDE 39- (1) Yaz öğretiminin amaçları; Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları derslerden başarılı olmalarına veya DD, DC notları ile başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkân sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek ve eğitim-öğretim verimini artırmak, alt yarıyıllardan dersi olmayan ve GNO’ları 3,00 ve üzerinde olan başarılı öğrencilerin hiç almadıkları bir üst sınıftaki derslerini alarak daha kısa sürede mezun olmalarına imkân tanımak ve İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmaktır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal güz ve bahar dönemlerinin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler için ücretlidir. Her ders için ödenmesi gereken AKTS başına ücret, her yıl Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak final sınavlarını kapsamaz. 

(5) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(6) Yaz öğretiminde açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm başkanlıklarınca belirlenir. Yaz öğretimi, belirlenen bu dersler esas alınarak, ilgili fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarınca önerilir ve Senato kararının ardından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.

(7) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz öğretimi başlamadan önce, Üniversite tarafından belirlenecek tarihler arasında tamamlaması gerekir.

(8) Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam 18 AKTS’yi geçmeyecek şekilde ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(9) Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sayısı, Üniversite tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına rektörlük karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin başvurması hâlinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(10) Bir ders, Senatoca belirlenen çerçevede, yaz öğretiminde açılamıyorsa, bölüm başkanınca, söz konusu dersin eşdeğerliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde başka bir üniversiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir. Ancak dersin alınacağı üniversitenin ilgili bölümünün taban puanının, öğrencinin Üniversitedeki ilgili bölümüne kayıt yaptırdığı yıl itibariyle taban puanına eşit veya taban puanından yüksek olması ve öğrencinin diğer üniversitede ders kaydı yapmadan önce bu işlemleri tamamlaması gerekir.

(11) YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş diğer bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler.

(12) Yaz öğretiminde ders başarı değerlendirmesi, yıl içinde olduğu gibi, her ders için en az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya proje ile normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır. Ara sınav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulamanın niteliğine göre 21 inci maddenin altıncı fıkrasına göre bir değerlendirme yapılır.

(13) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not, genel not ortalamasının hesaplanmasında esas alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları ile Yabancı Diller Bölümü

Amaç

MADDE 40- (1) Bir ön lisans/lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir ön lisans/lisans programına da devam hakkı verilebilir. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal programı dışında devam etme hakkı verilen ikinci bir programa, çift ana dal ön lisans/lisans veya yan dal programı denir. Çift ana dal ön lisans/lisans ve yan dal programlarına ait uygulama esasları, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenir. 

Yabancı diller bölümünde verilen eğitim-öğretim

MADDE 41- (1) Yabancı Diller Bölümü hazırlık programlarında eğitim-öğretim, her biri sekizer hafta olmak üzere dört dönemden oluşur.

(2) Her ara dönem içerisinde en az 1 ödev ya da proje, 1 kısa sınav, 1 ara sınav ve ara dönem sonu final sınavı yapılır. Ara dönem final sınavının ara dönem başarı notuna katkısı %40, ara dönem içerisinde yapılan diğer sınav, ödev ve projelerin ara dönem başarı notuna katkısı ise %60’tır. Ara dönem içerisinde yapılan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzerlerinin her birinin ara dönem içi başarıya katkısı ilgili koordinatörlük tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur. 

(3) Yabancı dil öğrenimi zorunlu olan öğrencilerin, her akademik yıl başlamadan önce Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünce hazırlanan ve yürütülen YDYYS (Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlilik Sınavı)’ye girmeleri gerekir. Bu sınav neticesinde 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenciler yabancı dil hazırlık programından muaf olurlar. Bu sınavda 70 puanın altında alan öğrenciler ilgili hazırlık programı tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde aldıkları puana göre seviye gruplarına yerleştirilirler. Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri gerekir. Sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi geçmemiş olmak koşuluyla Senato tarafından belirlenen sınavlardan belirtilen başarı puanını gösteren belgeleri ibraz eden öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. 

(4) Senato tarafından geçerliliği ve puanı ilgili tabloda belirlenen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olan öğrenciler, YDYYS’den en az üç gün önce yabancı dil hazırlık programından muaf olmak istediğini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Belgeleri Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf sayılır.

(5) YDYYS’den başarısız olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen öğrenciler ile hazırlık programında eğitim öğretim görmesi gereken öğrenciler, YDYYS’den almış oldukları puanlara göre belirlenecek seviye gruplarında eğitim-öğretime başlarlar.

(6) En fazla üç yıl önceki akademik yılsonunda yurt içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programına devam ederek başarıyla tamamladığını belgeleyen ve başarı belgesini ibraz eden öğrenciler, ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf tutulur. Ancak, bu süreden önce alınmış yabancı dil hazırlık başarı belgesine sahip olan öğrencilerin YDYYS’ye girmeleri gerekir.

Yabancı diller bölümü başarı değerlendirmesi

MADDE 42- (1) İngilizce hazırlık eğitimindeki öğrencilerin başarı durumları; her ara dönem içinde derslere katılımlarını, proje çalışmalarını, ortak olarak yapılan küçük ara sınavları, portfolyo çalışmalarını, ara dönem içi değerlendirmeleri ve her ara dönem sonunda yapılan final sınavı ile akademik yılsonunda yapılan yılsonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Öğrencilerin tüm değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmeleri için derslerin %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin %80’ine devam etmemiş olan öğrenciler başarısız sayılırlar.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi devam koşulunu sağlayan bir öğrencinin yılsonu başarı durumu toplam 100 puan üzerinden aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Ara dönem final sınavının ara dönem başarı notuna katkısı %40, ara dönem içerisinde yapılan diğer sınav, ödev ve projelerin ara dönem başarı notuna katkısı ise %60’tır. Ara dönem içerisinde yapılan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje ve benzerlerinin ara dönem içi başarıya katkısı ilgili koordinatörlük tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur. 

b) Toplam 4 ara dönemin başarı puanlarının hazırlık programı başarı puanına katkısı %70’tir. Her ara dönemin hazırlık dönemi boyunca yapılan değerlendirmelere ağırlıklı katkısı %25’tir.

c) Hazırlık programı eğitim-öğretim dönemi sonunda ayrıca bir hazırlık bitirme sınavı yapılır. Sınavın yapılma yöntemi hazırlık programı koordinatörlüğünce belirlenir. Hazırlık bitirme sınavının hazırlık programı başarı puanına katkısı ise %30’dur.

(3) Hazırlık programlarını başarıyla tamamlayabilmek için hazırlık başarı puanının 70 ve üzeri olması gerekmektedir. Hazırlık başarı puanı olan 70 puan ve üzeri olmayan öğrenci hazırlık programını tekrarlar.  

(4) İngilizce Hazırlık Programında Hazırlık Bitirme Sınavı, TOEFL-IBT olarak yapılır. Arapça, Rusça ve İspanyolca Hazırlık Programlarında Hazırlık Bitirme Sınavlarının nasıl yapılacağı koordinatörlüklerce belirlenir. 

(5) Hazırlık programlarında yapılan derslerin  %80’ine katılma zorunluluğu vardır. Sağlık dâhil olmak üzere belgeli ve belgesiz diğer mazeretlerle derslere katılamama oranı en fazla %20’dir. Derslerin %20’sini aşan oranda devamsızlık yapan öğrenciler hazırlık programını tekrar ederler.

Yabancı dil hazırlık programında başarısızlık

MADDE 43- (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan ön lisans ve lisans bölümlerine/programlarına kayıtlı öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminde bir yıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir yıl daha yabancı dil eğitimini tekrar edebilirler. Başarısız oldukları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı İngilizce programının Türkçesi varsa ve öğrenci tercih etmesi durumunda o programa kaydedilir. Programın Türkçesi yoksa, öğrencinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine müracaatı ile ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kalite güvencesi

MADDE 44- (1) Üniversitede uygulanan tüm eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerin ve bunların çıktılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri olağan dışı durumlarda ve bunların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim öğretime ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46- (1) 9/5/2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 21 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan hüküm 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde kayıtlı öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.