İstanbul Barosu "Can Atalay'ın tahliye edilmemesi yeni bir suç daha doğurmuştur" başlıklı bir açıklama yaptı. Atalay hakkındaki hak ihlali kararının bir kez daha Yargıtay'a gönderilmesi üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri HSK'ya şikayet edildi. Baro Başkanı Filiz Saraç'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  

-Anayasa Mahkemesi, Baromuz üyesi Av. Ş. Can Atalay ile ilgili ihlal kararının uygulanmaması üzerine ikinci defa ihlal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak Av. Ş. Can Atalay halen Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutulmaktadır.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ 

- Anayasa Mahkemesi tarafından “yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi” şeklinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklanmıştır. Buna rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, görevini kötüye kullanarak tahliye kararı vermemiş ve dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir.

- İstanbul Barosu tarafından Anayasa Mahkemesi’nin ilk ihlal kararı üzerine görevini yapmayan ve dosyayı Yargıtay’a gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında ‘görevi ihmal suçu’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmuştu.

"ATALAY DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

- Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasına rağmen başta tahliye olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen kararları vermeyen ve dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderen ‘İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan’ ve ‘Üyeleri’ hakkında işledikleri bu yeni suç ile ilgili de Baromuz tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

- Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır. Baromuz üyesi Av. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.

Suç duyurusu dilekçesi şöyle;

İSTANBUL BAROSU
Başkanlık Makamı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

Sayı : 92872780-659 28/12/2023
Konu : İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyelerini Şikayet Hakkındadır

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 25.10.2023 gün ve 2023/53898 sayılı kararıyla, Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar 27.10.2023 gün ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararın hüküm kısmının “D” maddesinde, ihlalin nasıl ve hangi mercii tarafından giderileceği belirtilmiştir. Buna göre: “Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) GÖNDERİLMESİNE” karar verilmiştir.

Buna rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararıyla ilgili değerlendirme yapması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Bu karardan dolayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 01.11.2023 tarihinde Kurulunuza şikayet edilmiştir.

Ceza muhakemesinin temel ilkelerinden olan “davasız yargılama olmaz” ilkesi gereği yeniden yargılamaya yetkili makam İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi olmasına, Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı incelemeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekmesine rağmen, Yargıtay 3. Ceza Dairesi 08.11.2023 tarihli kararıyla Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir.

Anayasanın 153/6 maddesinde yer alan "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vererek güveni zedeleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyeleri hakkında TCK’nın 257. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma ve TCK’nın 109. maddesi uyarınca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı 09.11.2023 tarihinde Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na şikayette bulunulmuştur. Aynı zamanda Kurulunuza ve Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının uygulanmaması ve bireysel başvuru hakkının ihlal edilmesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine bu sefer Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21.12.2023 gün ve 2023/99744 sayılı kararıyla, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkı ile Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar, 27.12.2023 gün ve 32412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönünden Anayasa Mahkemesinin Şerafettin Can Atalay (2) kararında tespit edilen tüm ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve bahsi geçen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu belirtilerek, Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen yeniden yargılama kararı uyarınca yeniden yargılamayla ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, başvurucu hakkındaki mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, başvurucunun ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yerine getirilmesinin zorunlu olduğu açık şekilde ifade edilerek, buna göre Anayasa Mahkemesince başvurucu hakkında Şerafettin Can Atalay (2) kararı ve eldeki başvuruya ilişkin Şerafettin Can Atalay (3) kararında tespit edilen hak ihlali kararlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve başvurucunun ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Buna rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyerek 27.12.2023 tarihinde dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir.

Anayasa'nın 153/6 maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesini de bağlar. Mahkeme; hukuki yorum adı altında da olsa, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını engelleyici, geciktirici yol ve yöntemlere başvuramaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararının gereğini ikinci kez yerine getirmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında yeniden oluşan görevi kötüye kullanma ve meşru gibi görünen vasıtalarla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dolayı Kurulunuza şikayet ediyoruz.

Haklarında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılmasını talep ederiz.

Saygılarımla.
Av. Filiz SARAÇ
İstanbul Barosu Başkanı
 

>> Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi - Şerafettin Can Atalay (3)