İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında, Hatay Milletvekili ve İstanbul Barosu üyesi avukat Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmemek suretiyle, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.” denildi.

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YA ŞİKAYET EDİLDİ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

YARGITAY 3.DAİRE HAKKINDA YARGITAY BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

İSTANBUL BAROSU
Başkanlık Makamı

Sayı : E-92872780-659[1784 ]-56400    09/11/2023
Konu : Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlık ve Üyeleri Şikayeti hakkında.

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU'NA

Anayasa Mahkemesi 25.10.2023 gün ve 2023/53898 sayılı kararıyla, Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar 27.10.2023 gün ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararın hüküm kısmının “D” maddesinde, ihlalin nasıl ve hangi mercii tarafından giderileceği belirtilmiştir. Buna göre: “Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) GÖNDERİLMESİNE” karar verilmiştir.

Buna rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararıyla ilgili değerlendirme yapması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında yok hükmündeki kararı ile ilgili 01.11.2023 tarihinde Baromuzca Hakim ve Savcılar Kuruluna suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin dosyayı incelemeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi gerekirdir. Bu durum, ceza muhakemesinin temel ilkelerinden olan “davasız yargılama olmaz” ilkesinin bir gereğidir. Ceza Muhakemesi gereğince yeniden yargılamaya yetkili makam İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama ve sonrasında bir hüküm vermediği sürece Yargıtay’ın herhangi bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 08.11.2023 tarihinde “…-Yukarıda açıklanan nedenlerle; Anayasa Mahkemesi'nin 2023/53898 numaralı, Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu hakkında 25.10.2023 tarihli ihlal kararına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği cihetle, bu bağlamda Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmamakla; keza Şerafettin Can Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının temyizi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucu 28.09.2023 tarihinde Dairemizin 2023/12611 esas 2023/6359 sayılı kararı ile onanarak kesinleşen ve infazı kabil bir hükmün mevcudiyeti karşısında; Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararına UYULMAMASINA, 2-Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkumiyet hükmünün 28.09.2023 tarihinde Dairemiz tarafından onanması ile hükümlü sıfatını kazandığı ve Anayasa'nın 84/2. maddesinde milletvekilliğinin düşmesi sebeplerinden biri olarak ''kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinin'' düzenlenmiş olduğu, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan milletvekilliği ile bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceği, Anayasa'nın 84/2 maddesi yönünden Anayasa Mahkemesi'ne müracaat imkanı tanınmadığı ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin de bulunmadığı gözetilerek; hükümlü Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin TBMM Başkanlığı'na GÖNDERİLMESİNE, 3-Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda BULUNULMASINA, Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde mütalaaya uygun olarak, dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, ...” şeklinde karar vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasanın 153/6 maddesinde yeralan "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109.maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve Üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen ve yukarıda belirttiğimiz suçları oluşturan eylemleri dolasıyla gerekli soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Av. Filiz SARAÇ
İstanbul Barosu Başkanı

---


HSK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İSTANBUL BAROSU
Başkanlık Makamı

Sayı : E-92872780-659[1785]-56407    09/11/2023
Konu : Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlık ve Üyeleri Şikayeti hakkında.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

İstanbul Barosu olarak ekte gönderilen dilekçe ile 09.11.2023 tarihinde Yargıtay 3. Dairesi Başkan ve Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kurulunuzca disiplin yönünden takdir ve ifası için gerekli inceleme ve soruşturma yapılmasını talep ederiz.

Av. Filiz SARAÇ
İstanbul Barosu Başkanı

Ek: Yargıtay 1. Başkanlık Kuruluna Gönderilen 09.11.2023 Tarihli Suç Duyurusu Dilekçesi

---

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İSTANBUL BAROSU
Başkanlık Makamı

Sayı : E-92872780-659[1786]-56408    09/11/2023
Konu : Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlık ve Üyeleri Şikayeti hakkında.

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul Barosu olarak ekte gönderilen dilekçe ile 09.11.2023 tarihinde Yargıtay 3. Dairesi Başkan ve Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kurulunuzca disiplin yönünden takdir ve ifası için gerekli inceleme ve soruşturma yapılmasını talep ederiz.

Av. Filiz SARAÇ
İstanbul Barosu Başkanı

Ek: Yargıtay 1. Başkanlık Kuruluna Gönderilen 09.11.2023 Tarihli Suç Duyurusu Dilekçesi