İstanbul Beykent Üniversitesinden:

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senatoca belirlenir. Ancak bu adaylardan İngilizce lisansüstü programlara müracaat edenlerde, müracaat ettikleri programı takip edebilecek düzeyde İngilizce yeterliliklerinin olması aranır. Bunlardan Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen YDS’de başarıyı sağlamış olanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan aldığını belgeleyenler veya Senatonun belirlediği esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavdan yeterli puanı almış olanlarla, ana dili İngilizce olanlar veya İngilizce eğitim ve öğretim yapan bir programdan mezun olduklarını belgeleyenlerden İngilizce dil koşulu aranmaz. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylar, Senatonun belirlediği esaslara göre İngilizce hazırlık sınıfına yönlendirilir. Bu öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri 6 ncı maddede belirtilen esaslara tabidir.

(2) Yüksek lisans programlarına yabancı öğrenci kabulünde, ALES ve muadili sınav puanı aranmaz. Bu adayların başvurularında sınav sonucu ibraz etmemeleri durumunda değerlendirme ve burs işlemlerinde ALES notu ilgili alanda 55 puan olarak kabul edilir.

(3) Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü öğrenim görmüş olanlar hariç olmak üzere Türkçe lisansüstü programlara alınacak yabancı uyruklu adayların B2 seviyesinde Türkçe dil yeterlik belgesi olması gerekir. Dil yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar, kayıtları alınarak Türkçe hazırlık sınıfı kapsamında TÖMER (Türkçe Öğrenme Merkezi) eğitimine yönlendirilir. Türkçe hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Üniversite veya enstitü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına; enstitü yönetim kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçişin sağlanabilmesi için başvuran öğrencilerin;

a) Bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmesi,

b) Senatonun belirlediği kayıt kabul koşullarını sağlaması,

c) 4.00 üzerinden yüksek lisans programlarında en az 2.00 (CC) genel not ortalamasına, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 2.50 (CB) genel not ortalamasına sahip olması (Genel not ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir),

gerekir.

(2) İlgili programa kabul için gerekli asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu durumda önceki programda alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla ilgili yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, tüm derslerinden başarılı/muaf olsalar bile yeterlik sınavı aşamasından başlatılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılında alınacak ücret, ödeme koşulları ve ödeme usulleri ile iade uygulama esasları, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu ödemeler akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Senatonun belirlediği kayıt ve kabul koşullarının sağlanması durumunda Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya e-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden lisans ve tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı suretleri veya e-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının veya yetki belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri veya e-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

2) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.

3) Yabancı dil yeterliği gerektiren lisansüstü programlar için YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı ya da Üniversitece onaylı sureti veya e-Devlet sistemi üzerinden alınan dökümü. 

5) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan veya askerlik şubesi ya da e-Devlet sistemi üzerinden alınan tecil belgesi.

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).

8) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, lisans veya lisansüstü öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlardan ise diploma ve belgelerin Türk konsoloslukları veya Türkiye’de faaliyet gösteren noterlerden  onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti; lisans veya lisansüstü öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlardan ise Türk konsoloslukları veya Türkiye’de faaliyet gösteren noterlerden alınan onaylı tercümesi.

3) ALES veya muadili uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından herhangi birinin sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. Ancak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı aranmaz.

4) Öğrenim vizesi veya pasaportun Türk konsoloslukları veya Türkiye’de faaliyet gösteren noterlerden alınan onaylı tercümesi ve oturum izni belgesi.

5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.).

6) Öğrenim bedelinin ödendiğini gösteren belge.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde” ibaresi “her yarı dönem için akademik takvimde belirlenen son başvuru tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile arttırılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla yedi ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde yapar. Ders ekle/sil işlemleri, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.”

“(3) İlgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve ekle/sil sürelerinde ders kaydını yapmayan öğrenciler pasif öğrenci durumuna düşer. Pasif öğrenciler ilgili yarıyıldaki derslere ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

“(5) Öğrenci, aynı anda iki tezli programa kayıt olamaz. Doktora, sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programı, öğrencinin kayıtlı olduğu diğer lisansüstü öğretim programının tezsiz olması koşulu ile birlikte yürütülebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tam dönem geçirmek şartıyla dört yarıyıllık süreden önce de” ibaresi “iki yarı döneme kayıt olmak şartıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla yedi ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde yapar. Ders ekle/sil işlemleri, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve projesinin bitiminde yazılı proje ve/veya rapor vermesi gerekir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.”

“(2) İlgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve ekle/sil sürelerinde ders kaydını yapmayan öğrenciler pasif örğenci durumuna düşer. Pasif öğrenciler ilgili yarıyıldaki derslere ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla altı ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde yapar. Ders ekle/sil işlemleri, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.”

“(3) İlgili yarıyıl için Akademik Takvimlerde belirtilen ders kayıt ve ekle/sil sürelerinde ders kaydını yapmayan öğrenciler pasif öğrenci durumuna düşer. Pasif öğrenciler ilgili yarıyıldaki derslere ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla altı ders seçebilir. Öğrenci, ders ekle/sil işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde yapar. Ders ekle/sil işlemleri; Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.”

“(3) İlgili yarıyıl için Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt ve ekle/sil sürelerinde ders kaydını yapmayan öğrenciler pasif öğrenci durumuna düşer. Pasif öğrenciler ilgili yarıyıldaki derslere ve sınavlara katılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.