İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci tezin nüshalarını yedek üyeler de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerine belge ya da e-posta ile teslim eder. Sınavın tarihi ve yeri, danışman ile anabilim dalı başkanlığı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Danışmanın talebiyle tez savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenci tezin nüshalarını yedek üyeler de dahil olmak üzere tüm jüri üyelerine belge ya da e-posta ile teslim eder. Sınavın tarihi ve yeri, danışman ile anabilim dalı başkanlığı önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Danışmanın talebiyle tez savunma sınavının kayıt altına alınabilmesi amacıyla dijital imkânlar kullanılabilir, tez savunma sınavı kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi platformlardan yararlanılarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin oluşması halinde enstitü yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilmesine, kayıt dondurulan sürenin azami süresinden sayılmamasına, ancak rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek azami öğrenim süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurulmasına karar verilebilir:”

“f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak beyan etmesi, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması ve diğer ilişik kesme durumlarında enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Kayıt sildiren öğrencilerin eğitim ücreti iade şartları Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.