İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yatay ve dikey geçişlerde öğrencilerin intibak işlemlerinde, önceki eğitimleri sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. İntibak işlemlerinde, GANO veya taban puan ile aynı programa yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları geldikleri üniversitede bulundukları yarıyılın bir üst yarıyılına yapılır. Alt yarıyıllara intibak yapılamaz. Taban puan ile geldiği programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları muafiyet verilen derslerin bir yarıyıl için önerilen toplam AKTS kredileri dikkate alınarak herhangi bir yarıyıla yapılabilir. Bu öğrencilerin eşdeğer sayılan derslerinin notları 22 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Not sistemine dönüştürme işleminde öğrencinin geldiği kurumdan aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersler esas alınarak intibakları yapılır. Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notunun aldığı harf notundan yüksek olması halinde yüksek olan notu esas alınır.

(4) Yabancı dil ile öğretim yapılan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda; öğrencilerin lisans veya ön lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eğitimi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Aksi halde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları veya 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen türden son iki yıl içinde alınmış bir sınav sonuç belgesi ibraz edilmesi gerekir. Öğrenci, yabancı dille öğretim yapılan bir programdan yatay geçiş ile geldiği takdirde geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmuş ve öğrenimine ara vermemiş ise bu öğrenciden yabancı dil yeterlik belgesi istenmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğrenci affından yararlanarak Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri ve bu öğrencilerle ilgili diğer hususlar, 2547 sayılı Kanun ve YÖK kararları çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(7) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının ön lisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam asgari kredi miktarı 120 AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için öğrencinin iki eğitim-öğretim yılını tamamlaması, müfredatının ilk iki yılında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan müfredatındaki zorunlu derslerinden başarılı olması ve 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekir. Dört yıllık lisans programlarında tamamlaması gereken toplam asgari AKTS kredisi 240, beş yıllık lisans programları için 300 ve altı yıllık lisans programları için ise 360’tır. 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Bu süre yaz öğretiminin sonunda yapılacak final sınav süresini kapsamaz. Gerekli durumlarda yaz okulunun süresi Senato kararı ile beş haftaya kadar indirilebilir. Yaz okulunda açılan her ders için güz/bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) ÖSYM veya özel yetenek sınavı ile Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara yerleştirilen birinci sınıf öğrencileri, yerleştirildiği yılın, güz yarıyılı başında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapabilir. Başvuruları kabul edilen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirilir.

b) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerin kontenjanı Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile belirlenir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde öncelik burs oranı yüksek olanlara verilir. Burs oranlarının eşitliği halinde puan türüne bakılmaksızın, ÖSYM’nin ilk yerleştirme puanı esas alınarak kontenjan sınırları içinde bir sıralama yapılır.”

“ı) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına başvuruları kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihte yapılan düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Düzey belirleme sınavında başarılı olan ve hazırlık sınıfı yeterlik sınavı koşullarını sağlayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtları yapılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ayrıca Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için güz yarıyılı başında uygulanan zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına da girebilir. Üniversiteye yerleştirildiği yıl zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına girmeyen öğrencilerin tekrar muafiyet sınav hakkı yoktur.”

“(6) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilen ve akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasından sonra kayıt sildiren öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler yarıyıl/yıl öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. Ders ekle-sil haftası sonuna kadar isteğe bağlı hazırlık sınıfından kayıt sildiren öğrenciler, devamsızlık süresinin aşılmaması koşulu ile yerleştirildiği programın derslerine kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenciler ders kayıtları esnasında öncelikle bulundukları yarıyıldan önceki alt yarıyıllardaki başarısız oldukları veya daha önce almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Alt yarıyıl dersine kayıt yaptırmadan üst yarıyıldaki derslere kayıt yaptırılamaz. Öğretim programından çıkartılan zorunlu derslerin yerine eşdeğer bir ders önerilmemiş ve bir müfredat eşlemesi yapılmamış ise bu derslerden başarısız olan veya bu dersleri daha önce almamış olan öğrenciler, müfredattan çıkarılan bu derslerden muaf tutulur.”

“ç) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihleri içerisinde, birinci sınıf dersleri hariç, kayıt yaptırdığı bazı derslerden çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders tekrarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tamamı uygulamadan oluşan ve teorik ders saati bulunmayan (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere devam etmek zorundadır.

b) Tamamı teorik ders saatlerinden oluşan (1+0, 2+0, 3+0 gibi) derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere tekrar devam etmek zorunda değildir.

c) Diş hekimliği lisans programı da dâhil olmak üzere, (3+2, 1+2, 2+2 gibi) teorik ve uygulama ders saatlerinin toplamından oluşan, mesleki uygulamalar, klinik uygulamalar veya alan uygulamaları dışında, dersin uygulaması laboratuvar ve atölye gibi sınıf ortamında yapılan derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derslere tekrar devam etmek zorunda değildir. Fakat (1+8, 2+8, 2+24 gibi) mesleki uygulamalar veya alan uygulamaları olan ve öğrencinin haftada birkaç gün ilgili uygulama alanında bulunmasını gerektiren derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında derse devam etmek zorundadır.

ç) Diş hekimliği lisans programında DHF kodlu ve uygulamalı klinik eğitimi bulunan (1+2, 1+6, 2+6, 3+6, 2+2, 2+4 gibi) derslerden başarısız olan öğrenciler dersleri tekrar aldıklarında derslere devam etmek zorundadır.

d) Yaz öğretiminde kayıt yaptırılan tüm dersler için devam zorunluluğu vardır. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar alan öğrenciler derslere devam etmek zorundadır.

(4) Resmî izinler hariç olmak üzere öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretler derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci devamsız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Tamamı uygulamadan oluşan ve teorik ders saati bulunmayan, arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) uygulamalı dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Bu dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet için tek ders ve not yükseltme yapılmaz. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları ilgili birim tarafından önerilen ve Senato tarafından çıkarılan yönergeye göre hesaplanır.

2) Yarıyıl sonunda bu uygulama derslerinden başarısız olan veya yetersiz olan öğrenciler için, yarıyıl sonu başarı notu ilan edilmeden önce, bir telafi programı uygulanabilir veya öğrenciye final sınavlarının sonuna kadar eksiklerini gidermek üzere bir ek süre verilebilir. Ek süre verilen bu derslerin yarıyıl sonu başarı notu en geç bütünleme sınavı not ilanları ile ilan edilmek zorundadır.

3) Diş hekimliği lisans programında bu dersler için klinik veya pratik eğitimin yanında sözlü veya yazılı sınavlar da yapılabilir. Bir uygulama yönergesi hazırlanarak belirlenen ölçütler çerçevesinde yarıyıl sonu başarı notu hesaplanır.

4) Bu derslerin başarı notu diş hekimliği lisans programında 100 üzerinden en az 50 ve diğer programlarda ise 100 üzerinden en az 40 olmak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten başarısız sayılır.

5) Bu uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerin ders tekrarında derslere yeniden devam etme zorunluğu vardır.

6) Normal öğrenim süresini tamamlayan, zorunlu stajlarını yerine getirmiş ve mezuniyeti için (0+2, 0+4, 0+8 gibi) bir uygulamalı dersi bulunan öğrenciler için bu dersler, öğrenci sayısına bakılmaksızın, ilgili yönetim kurulu kararı ile farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde de açılabilir. İçerik ve yerel kredisinin uygun olması ve ilgili yönetim kurulunun izin vermesi halinde öğrenci dersi başka yükseköğretim kurumlarından da alabilir.

7) Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, stajla ilgili yönergeye uygun olarak, yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajların süresi kesintisiz ve en az yirmi iş günüdür. İsteğe bağlı olarak haftada birkaç gün çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya iş yerlerinde deneyim kazanmak üzere çalışan öğrencilerin bu çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilemez. Yaz stajı dışında başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenciler ile ikinci öğretim öğrencileri zorunlu veya isteğe bağlı stajlarını yarıyıl içinde de yapabilir. Zorunlu stajlardan başarılı olanlar (G) ve başarısız olanlar (K) harf notu ile değerlendirilir. Bu notlar ortalamaya katılmaz fakat not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir. Zorunlu stajlar müfredatta yer alan bir ders olduğu için zorunlu stajlarını tamamlamayan öğrenciler tek ders veya not yükseltme sınavlarına giremez.

c) Haftalık ders saatinin tamamı teorik ders saatinden veya teorik ve uygulama ders saatlerinin toplamından oluşan (3+0, 2+0, 1+0, 2+2, 2+4, 1+2 gibi) dersler için dersin uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılıyorsa bu dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Dersin uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılıyorsa bu dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders veya not yükseltme sınavı yapılır.

2) Ders bilgi formunda gösterilmek üzere, bu dersler için yarıyıl sonu başarı notu sadece teorik sınav ile belirlenebilir ve bu durumda yarıyıl içinde yapılan uygulamadaki başarı yarıyıl içi faaliyeti olarak ara sınav ile birlikte değerlendirilir. Ayrıca teorik ve uygulama saatleri bulunan dersler için yarıyıl sonu başarı notu, teorik sınavdan aldığı not ile dersin uygulamasından verilen başarı notunun belli oranlarda katkılarının toplamı olarak da belirlenebilir. Bu durumda, dersin teorik kısmı için yapılan sınavının dönem sonu başarı notuna katkısı %30’dan az olamaz. Tek ders ve not yükseltme sınavlarında sadece teorik sınav ile değerlendirme yapılır.

3) Dersin uygulama kısmının başarı notu diş hekimliği lisans programında 100 üzerinden en az 50 ve diğer programlarda ise 100 üzerinden en az 40 olmak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten başarısızdır.

4) Yarıyıl içinde yapılan ara sınav, kısa sınav, laboratuvar, ödev, sunum gibi tüm faaliyetlerin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu başarı puanına katkı oranları ilgili ders sorumlusu tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ders bilgi formunda gösterilir. Ara sınavların katkısı %30’dan az olamaz. Ders bilgi formunda gösterilmeyen faaliyetler ve katkı oranları ve diğer faaliyetler ara sınavlar yapıldıktan sonra değiştirilemez ve değişikliklerden öğrenci sorumlu tutulamaz.

5) Teorik sınavdaki başarısı ile dersin uygulama kısmındaki başarısı ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde dersin teorik sınavından veya uygulama kısmından başarısız olan öğrenci o dersten başarısız demektir. Dersin yarıyıl için yapılan uygulamalarından başarısız olan öğrenciler için eksiklerini gidermek üzere final sınavlarının sonuna kadar bir ek süre verilebilir.

6) Diş hekimliği lisans programında teorik ve uygulama ders saati bulunan klinik ve pratik uygulaması olan derslerden başarısız olan öğrenciler ders tekrarında başarısız oldukları bu derslere devam etmek ve devam koşulunu sağlamak zorundadır. Başarısız olan öğrencilere eksiklerini gidermek üzere final sınavlarının sonuna kadar bir ek süre verilebilir.

7) Diş hekimliği lisans programında alt yarıyıllardaki DHF kodlu herhangi bir zorunlu veya seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıl (dördüncü sınıf) derslerine kayıt yaptıramaz.

8) Diş hekimliği lisans programında alt yarıyıllardan DHF kodlu başarısız dersi bulunan öğrenciler beşinci sınıf derslerine kayıt yaptıramaz. Fakat derslere devam koşulunu yerine getirdiği halde dördüncü sınıf programında yer alan alan seçmeli IV havuzundaki derslerden başarısız olan öğrenciler beşinci yıl derslerine kayıt yaptırabilir.

ç) Açılacak derslere ait yarıyıl içi ve yarıyıl sonu başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. Uzaktan eğitim olarak yapılan derslerin ara sınavları internet üzerinden veya yüz yüze yapılabilir. Olağanüstü koşullar ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersler hariç çevrimiçi denetimsiz olarak yapılan ara sınavların yarıyıl başarı notuna katkısı %20’den fazla olamaz.”

“d) Diş hekimliği lisans programında yer alan DHF kodlu derslerin sınav, uygulama ve klinik çalışmaları için değerlendirme usul ve esasları yönerge ile belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Zorunlu stajlar dışında kalan (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) tamamı uygulamadan oluşan, bitirme projesi, mezuniyet tezi, mezuniyet projesi, laboratuvar, mesleki uygulama dersleri, klinik veya pratik uygulama dersleri ve arazi üzerinde yapılan uygulama derslerinin yarıyıl sonu başarı notu en geç bütünleme sınav not girişlerine kadar öğrencilere ilan edilmek zorundadır.

(3) Ara sınav, mazeret sınavı ve yarıyıl sonu sınavlarının programları ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından kararlaştırılır ve sınavlardan en az iki hafta önce öğrencilere ilan edilir. İlan edilen sınavlar daha sonra gün ve saati değiştirilerek geriye çekilemez.”

“(5) Sağlık sorunları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, sağlık izinlerini Üniversite birimlerinin bulunduğu illerin tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya aile sağlığı merkezlerinden almak koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Haklı ve geçerli bir nedenle il dışından alınan sağlık izinleri de kabul edilebilir. Fakat öğrencilerin yurt dışından aldıkları sağlık raporları geçerli değildir. Raporlu bir öğrencinin rapor saatinden sonra ve raporlu olduğu süre içinde girdiği sınavlar iptal olur, fakat rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.”

“(7) Normal öğrenim süresini tamamlayan, devam zorunluluğu olan mesleki veya alan uygulaması olan dersler hariç olmak üzere, mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirdiği bir tek başarısız dersi olan ve zorunlu stajlarını tamamlayan öğrencilere, uygulaması laboratuvar veya atölye gibi sınıf ortamında yapılan (3+0, 3+2, 2+2, 1+2 gibi) dersler için tek ders sınav hakkı verilir. Tamamı uygulamadan meydana gelen (0+2, 0+4, 0+6, 0+8 gibi) dersler için tek ders ve not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faaliyetlerin katkısı aranmaz. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim-öğretim yılında ve dersin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda derse tekrar kayıt yaptırmadan tek ders sınavına giremez. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir.

(8) Senato kararı ile bilgi teknolojileri dersleri ile matematik, fizik, kimya gibi birinci sınıfta okutulan ortak temel bilim alan dersleri için muafiyet sınavı yapılabilir. Muafiyet sınavları ÖSYM ile yerleştirilen öğrenciler için yerleştirildiği yıl güz yarıyılı başında ve hazırlık sınıfından birinci sınıf Türkçe veya İngilizce programlara yatay geçiş ile gelen öğrenciler için ise güz veya bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrenciler bir defa muafiyet sınavına girebilir. Bir öğrencinin muafiyet sınavında başarılı olabilmesi için en az (CC) harf notu ile başarılı olması gerekir. Muafiyet sınavından başarılı olanlar sınav sonucunun iptalini isteyerek aynı yarıyıl/yıl muaf oldukları derslere tekrar yazılamaz. Fakat yaz okulunda veya daha sonraki yıllarda not yükseltmek için derse tekrar yazılabilir.

(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel ağırlıklı not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan ön lisans öğrencilerine; müfredatlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl dersleri dışındaki ve devam zorunluluğu olmayan derslerden istediklerine, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için sınav hakkı verilir. Genel not ortalaması yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel ağırlıklı not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel ağırlıklı not ortalaması yükseltme sınavında (FF) harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim yılında ve derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu aynı dersten tekrar not yükseltme sınavına giremez. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltme ve hem de tek ders sınavına başvuru yapamaz.”

“(10) Başarısız olduğu tüm derslere kayıt yaptıran ve mezun olabilmesi için daha önce alamadığı tek dersi olan bir öğrenci, kredi limitini aşmamak koşulu ile güz/bahar yarıyıl ayrımına bakılmaksızın Üniversite içinde açılmış olan bir derse ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kaydı yaptırabilir. Eğer ders Üniversite içinde açılmamış ise, ders içeriğinin ve yerel kredisinin uyumlu olması, ders saatlerinin çakışmaması ve ilgili yönetim kurulunun izin vermesi koşulu ile öğrenci bu tek dersi başka üniversiteden de alabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Olağanüstü haller, tabii afetler, tutukluluk hali, mahkûmiyet kararı, askerlik tecilinin kaldırılması ve heyet raporu ile belgelenmiş süreklilik arz eden hastalıklar ve ilgili yönetim kurulunca uygun bulunan benzer mazeretler nedeniyle, yarıyıl içinde final sınavlarının başlangıcına kadar öğrencilerin kayıtları dondurulabilir.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.