İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İGÜ-SATMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin, sanayi, merkezi/yerel yönetim, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla bağlarını güçlendirerek, çeşitli sorunlara ve konulara yönelik ilgili paydaşlarla katılımcı ve işbirlikçi faaliyetler yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsanların sanatsal faaliyetlere ilişkin ilgisini uyandırmak ve bu faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek.

b) Ulusal ve uluslararası ölçekte sanatsal faaliyetler organize etmek ve mevcut faaliyetlere destek sağlamak.

c) Üniversite içinde veya dışında Merkezin amaçları çerçevesinde destek ve hizmet sağlamak.

ç) Üniversite öğrencilerinin sanata olan ilgilerini arttırma yoluyla nitelikli sanatçılar yetişmesine katkı sağlamak.

d) Üniversitenin kendi bünyesinde düzenlenen sanatsal faaliyetleri teşvik etmek ve geliştirmek.

e) Gerçekleştirilecek olan projelerle sanata yönelik desteğin ölçeğini arttırmak.

f) Tasarım ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve alternatifler sunmak.

g) Üniversitede kurslar, eğitimler, seminerler ve benzeri çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek.

ğ) Sosyal konularla ilgili araştırmalar yapmak, araştırma raporları yayınlayarak bilimsel görüş sunmak.

h) Dijitalleşmenin sanat ve tasarım alanındaki çok boyutlu etkilerini ortaya koyan faaliyetler ve projeler gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör gerektiğinde Müdürü görevden alabilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görevine aynı usulle son verilebilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmaktır. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Her yıl aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.

b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü görevlendirmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliklere sahip Üniversite bünyesinden veya haricinden Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeler ise Rektörün daveti ile ilgili kurum yetkilisinin onayı üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini görevlendirir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.