İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmak.

b) Toplum yararına etkinlik yapmak.

c) Bilimsel araştırmalarla dil ve konuşma terapisi alanını desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek ve iş birliklerini geliştirmek.

ç) Üniversitenin ilgili alanlarında öğrenim gören, lisans ve lisansüstü öğrencilerine gözlem ve uygulama olanağı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dil ve konuşma bozuklukları alanı, temel bilimler ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

b) Terapide kullanılabilecek yeni teknikler geliştirmek, uygulama yaklaşımları gibi ileri terapi ürünlerini tasarlamak, analiz etmek, klinik çalışmalara uygun olgunlukta prototipler haline getirmek ve klinik uygulamasını yapmak.

c) Dil ve konuşma bozuklukları hastalıkları tanı ve izleminde kullanılan yöntemler ve araştırmalar yapmak, klinikte kullanımını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlar, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.

d) Dil ve konuşma bozuklukları hastalıkları uygulama konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel sonuçları dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

f) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın almak ve satmak.

g) Dil ve konuşma bozuklukları terapisi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Dil ve konuşma terapisi ve eğitimi alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek.

h) Dil ve konuşma terapisi ile ilgili kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak.

ı) Yönetim Kurulu kararları gereğince Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; dil ve konuşma terapisi bölümünden mezun Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdür bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Dil ve konuşma terapisi alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Uygulamaya dayalı çalışmalar başta olmak üzere Merkezin yapacağı her türlü çalışma ve faaliyetleri belirlemek ve uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez personelinin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine önceden ilan edilen gündeme bağlı olarak olağanüstü toplanabilir. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanına giren konularda görüş bildirmek, Yönetim Kuruluna ulusal ve uluslararası etkinlikler ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.