İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BEN-ANLATILARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ben-anlatıları: Günlük, hatırat, otobiyografi, tercümeihal, özel mektup gibi metinleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BAMER): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ben-anlatılarını başlıca tarihsel perspektiften çalışmak.

b) Ben-anlatılarına dair disiplinler arası çalışmalar yürütmek.

c) Tarihin insan odaklı yazımına katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla akademik iş birlikleri yapmak, yeni araştırma projeleri geliştirmek, mevcut projelere dâhil olmak.

d) Ben-anlatıları üzerine araştırmalar yapmak isteyen araştırmacıları ve öğrencileri desteklemek, akademik gelişimlerine katkıda bulunmak.

e) Türkiye’de ben-anlatıları araştırmalarına dair farkındalık geliştirmek.

f) Ben-anlatıları fiziki ve dijital kütüphanesi kurarak mevcut ulusal ve uluslararası literatürü bir çatı altında toplamak ve kaynak erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmetleri vermek.

b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal/uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak.

c) Merkezin amaçlarına uygun görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.

ç) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebilir ve gerekli görülen hallerde Rektör tarafından sürenin sona ermesi beklenilmeden görevden alınabilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını koordine etmek.

b) Merkezin amaçlarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin bütçe önerilerini, altyapı ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje ekipleri oluşturmak.

e) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile en az doktor ünvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Üyeliği sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri takip etmek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin ilke ve esasları belirlemek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

d) Merkez tarafından verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek ve Merkezin bütçesini hazırlamak.

e) Danışma Kurulundan gelen önerileri değerlendirmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en çok on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni görevlendirme yapılabilir. Görevi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politika ve çalışmalar hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezle ilgili konularda kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla iletişim kurulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14- (1) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun olarak ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak ve bilimsel araştırma yapmak amacıyla Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarında görev alacak personel ile çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 15- (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik bilimsel öneri, fikir, proje ve analizler yapmak.

b) Bilimsel toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum ve kongrelerde sunumlar gerçekleştirmek.

c) Yönetim Kurulunca öncelik verilen konularda bilimsel araştırma yapmak.

ç) Çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

Ekipmanlar ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkezin ihtiyacı olan mekân, alet, donanım ve demirbaşlar Rektör tarafından karşılanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.