İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü  ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılına ilişkin ders kaydı, derslerin başlaması, sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dallarını,

ç) Dekan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dönem koordinatörü: İlgili sınıfta, öğrencilerin eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve rehberlik yapmak için her sınıf için dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Eğitim Komisyonu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonunu,

f) Eğitim koordinatörü: Dekanlık tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim ile ilgili konulardan sorumlu olan dekan yardımcısını,

g) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenen sayıyı,

i) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Fakülteye yerleştirilen öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden, Üniversiteye şahsen başvurarak veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapılır.

(2) Süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıt şartları ve kayıtta istenecek belgeler Senato kararı ile belirlenir.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 6- (1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için yıllık dersler için her eğitim-öğretim yılının başında, dönemlik ders için de yarıyıl başlarında akademik takvimde belirlenen süre aralıklarında kayıt yenilemekle yükümlüdürler. Bu kayıtların geçerli olabilmesi için ilgili dönem koordinatörü tarafından onaylanması gerekir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere devam edemez ve bu derslere ait sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(3) Mazeretleri nedeniyle belirlenen sürelerde kaydını yenilememiş olan ve katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin, mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilmesi halinde, kararın tebliğinden sonraki beş iş günü içerisinde kayıtlarını gerçekleştirmek üzere Dekanlığa başvuru yapmaları gerekir.

(4) Kaydını yenileyen öğrenci ilgili yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Başarısız olunan yılın tekrarı durumunda kayıt yenileyen öğrenciler yalnızca başarısız olunan derslere kaydolmuş sayılır ve sadece bu derslerin yükümlülüklerini yerine getirir. Bir üst sınıftan ders alamazlar. Ancak öğrencinin talep etmesi durumunda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile açılan seçmeli derslerden alabilirler.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ve ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücretleri, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(6) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu durumda bulunan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 7- (1) Öğrencinin akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar Dekanlığa şahsen başvurması halinde, 19 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen mazeretlerden birinin ortaya çıkması durumunda öğrencilerin öğrenim süreleri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl dondurulabilir.

(2) Kayıt dondurma başvuruları güz yarıyılı ders kayıt tarihinden sonraki on iş günü içerisinde yapılır.

(3) Bir öğrenci için kayıt dondurma hakkı en fazla iki eğitim-öğretim yılı ya da dört yarıyıldır. Ancak sağlık, askerlik, tutukluluk ya da mahkumiyet nedeniyle kayıt dondurma süreleri, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurulan yarıyıl için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.

(5) Kayıt dondurulan sürede öğrenciler eğitim-öğretime devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 8- (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kayıt esnasında istenen belgelerden herhangi birinin daha sonradan gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.

b) Öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunulması.

ç) Azami eğitim-öğretim süreleri sonunda mezun olma şartlarının yerine getirilememesi.

Yatay geçiş

MADDE 9- (1) Üniversite dışından veya içinden Fakülteye yatay geçişe, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Yatay geçiş sadece güz yarıyıl başlangıcında yapılabilir. Yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(3) Yatay geçişle Fakülteye başlayan öğrenciler, devam ettikleri yarıyılın eğitim-öğretim programından sorumlu tutulurlar.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 10- (1) Üniversite ile yurt içinde veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci değişim programları uygulanabilir. Öğrenciler değişim programlarıyla diğer kurumlara bir veya iki yarıyıl süre ile gönderilebilirler. Bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Değişim programı ile giden öğrenciler değişim süresinde almaları gereken dersler yerine, gitmiş oldukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu olurlar. Bu derslerin seçimi ise dönem koordinatörü danışmanlığında yapılır, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bu derslerden alınan notlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları ile Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek transkriptlere işlenir.

(3) Değişim programlarından gelen öğrenciler, Fakültede okudukları süre boyunca Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim komisyonu, eğitim koordinatörü, dönem koordinatörleri ve görevleri

MADDE 11- (1) Eğitim Komisyonu, Fakültedeki anabilim dalı başkanlarından veya anabilim dalı başkanlarının görevlendirdiği öğretim elemanlarından ve eğitim koordinatöründen oluşur, Dekan ya da Dekanın görevlendirdiği dekan yardımcısı komisyonun başkanlığını yürütür.

(2) Eğitim Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Her eğitim-öğretim dönemi başlangıcında ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.

b) Eğitim Komisyonunda görev alan öğretim elemanlarının başkan tarafından çağrılan toplantılara katılmak, başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve temsil ettikleri anabilim dallarına ait eğitim programlarını komisyona bildirmekle yükümlüdür.

c) Eğitim Komisyonu, anabilim dallarının eğitim programları tekliflerini değerlendirir. Bunu göz önünde bulundurarak bir sonraki akademik yıla ait akademik takvimin taslağını oluşturur, taslağı nisan ayının ikinci haftasına kadar Fakülte Kuruluna sunar, taslak en geç Mayıs ayı içinde Senatonun onayı ile kesinleşir.

ç) Eğitim-öğretim dönemi süresince eğitim programlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Mevzuat değişikliklerini takip eder ve önerilerini Dekanlığa iletir.

d) Fakültede verilen tüm derslerin ders içeriklerini, eğitimde bütünlüğün sağlanması açısından dönem koordinatörlerinin önerileri doğrultusunda değerlendirir ve Dekanlığa önerilerde bulunur.

e) Akademik takvime uygun olacak şekilde yıl boyunca uygulanacak olan teorik, klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulama derslerini kapsayan eğitim-öğretim planı hazırlar ve Fakülte Kuruluna sunar.

f) Her sınıf için eğitim-öğretim yılının başında öğretim elemanları arasında dönem koordinatörlerini belirler ve Dekanlığın onayına sunar.

(3) Dönem koordinatörleri;

a) İlgili sınıfta tüm derslerin ders içeriklerini kontrol eder.

b) Dersler arasında koordinasyonu sağlar.

c) İlgili sınıftaki öğrencilerin eğitim-öğretim mevzuatı çerçevesinde eğitim ile alakalı süreçleri ile ilgilenir.

ç) Kayıt yenileme sonrası öğrencilerin seçmiş oldukları derslerin yarıyıl bazında kontrollerini yapıp onaylar.

d) İlgili yarıyıl öğrencileri kendi aralarında sınıf temsilcisi seçer. Seçilen sınıf temsilcileri akademik yılın başlangıcından bir ay içerisinde Dekanlığa bildirilir. Sınıf temsilcisi, o sınıfta eğitim-öğretim ile ilgili konularda dönem koordinatörüyle iletişim halinde olur.

e) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin müfredatını inceler, almakla yükümlü oldukları zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri kontrol eder ve mezuniyetlerine onay verir.

(4) Eğitim koordinatörü;

a) Eğitim komisyonunun aldığı kararların eğitim-öğretim planlamaları açısından uygulanmasını sağlar.

b) Anabilim dalları, sınıflar ve dönem koordinatörleri arası koordinasyonu sağlar, eğitim çalışmalarını yönetir ve denetler, tespit ettiği eksikleri eğitim komisyonuna bildirir.

c) Akademik takvime uygun olarak hazırlanan eğitim-öğretim planları kapsamındaki ders programları/çizelgesini, klinik uygulama programları ve gruplarını, telafi programlarını ve gruplarını belirler.

Yabancı dil eğitimi ve hazırlık sınıfı

MADDE 12- (1) Yabancı dil muafiyet sınavı yılda bir kez akademik yılın başlangıcında yapılır. Muafiyet sınavı sonrasında başarılı öğrenciler ortak zorunlu dersler kapsamında olan yabancı dil dersinden muaf olurlar. Muafiyet sınavından başarılı olanlar ile bu sınavdan başarısız olup yabancı dil dersini alan ve sonrasında başarılı olanlar için başarı notları 21 inci maddede belirtilen not dönüşüm tablosuna göre harf notu ile değerlendirilir ve akademik not ortalamasına dahil edilerek transkriptlerine işlenir. 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrencilerin durumları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenir.

(3) Muafiyet sınavına girip başarısız olan öğrenciler ortak zorunlu derslerden olan yabancı dil dersini örgün eğitim-öğretim süresince almak zorundadır.

Eğitim-öğretim ile ilgili temel hususlar

MADDE 13- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl olup, her yarıyıl en az 15 haftadan oluşur. Final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim süreci Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre uygulanır. Eğitim-öğretim yıl esasına göre örgün ve/veya uzaktan eğitim şeklinde yapılır. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır. Her yıl güz ve bahar dönemlerinden oluşur.

(3) Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim, gerektiğinde Eğitim Komisyonunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senato onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(4) Akademik takvime uygun olarak hazırlanan eğitim-öğretim planları kapsamındaki ders programları/çizelgesi, klinik uygulama programları ve grupları, dönem koordinatörleri gibi konular belirlendikten sonra ilgili yılın başlangıcından en az bir hafta önce Dekanlıkça duyurulur.

(5) Teorik ve uygulamalı tüm dersler akademik takvimde belirtilen tarihlerde yıl boyunca kesintisiz olarak devam eder. Klinik uygulama dersleri için akademik takvimden farklı düzenlemeler yapılabilir.

(6) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç, herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.

(7) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre sekiz yıldır. Eğitimini azami sürede tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasının gerekli olduğu durumlarda eğitim-öğretim planlarında değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler ile alakalı düzenlemeleri Eğitim Komisyonu planlar ve Dekanlığa sunar.

(9) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları anabilim dalları kurullarınca değerlendirilir, belirlenir ve Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(10) Herhangi bir anabilim dalına ait olmayan mesleki zorunlu derslerin yürütücüleri Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir ve Fakülte Kurulunca karara bağlanır, Senato onayı ile yürürlüğe girer.

(11) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile dersler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yabancı dil ile verilebilir. 

(12) Eğitim-öğretim programında yapılan değişiklikler sonrasında, mevzuat hükümlerine bağlı kalmak şartıyla program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre tüm öğrencilere bulundukları sınıflara intibakları uygulanır.

(13) Fakültede mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS 300, toplam kredi ortak zorunlu dersler hariç en az 250’dir.

Ders türleri

MADDE 14- (1) Dersler; mesleki zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil dersleridir.

(3) Seçmeli dersler; Üniversitenin genel programı dahilinde Eğitim Komisyonunun önerisi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenen, öğrencilerin kendi istekleriyle alan içi veya dışından seçebildikleri derslerdir. Seçmeli dersler mesleki ve genel seçmeli dersler kapsamında açılabilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin ortak seçmeli ders havuzundan veya diğer fakülte/yüksekokullardan alınabilir. Mesleki seçmeli dersler ise Fakülte bünyesinde açılır. İlgili yarıyılda açılacak seçmeli dersler dönemin başında ilan edilir. Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bu dersin yerine aynı kredili farklı bir seçmeli ders alabilir. Bunun için öğrencinin yazılı başvurusuyla Fakülte Yönetim Kurulu karar alır.

(4) Fakültenin eğitim-öğretim programındaki mesleki zorunlu dersler; teorik dersler ve uygulama derslerinden meydana gelir.

(5) Fakülte ile ilgili uygulamalar; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta klinik öncesi uygulama, üçüncü sınıfta klinik gözlem, dördüncü ve beşinci sınıfta klinik uygulama olarak yapılır.

(6) Fakültedeki derslerin zorunlu veya seçmeli olmaları, ders saatleri, uzaktan eğitim kapsamı, derslerin kredileri ve AKTS’leri Eğitim Komisyonunun teklifiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Senato onayı ile kesinleşir.

Klinik öncesi uygulama/ klinik gözlem/ klinik uygulama ve telafi

MADDE 15- (1) Klinik öncesi uygulama, klinik gözlem ve klinik uygulamalara ait hususlar, yapılması gereken uygulamalar (cins, nitelik, biçim ve benzeri.), ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılının başında (klinik uygulama dersleri için uygulama dönemi başlangıcında) öğrencilere duyurulur. Klinik uygulamalara ait süreler ise eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir ve Fakülte Kurulu onayı ile ilan edilir.

(2) Öğrencilerin klinik öncesi uygulama derslerinin final sınavına girebilmeleri ve başarılı sayılabilmeleri için öngörülen uygulamaları ders döneminde tamamlamış olmaları gerekir. Klinik öncesi uygulamaları en fazla %30 oranında tamamlayamayan öğrencilere eksik kalan uygulamaları tamamlamaları için telafi süresi verilir. Telafi süresinin ne şekilde ve ne zaman verileceği anabilim dalı akademik kurullarınca belirlenir. Telafi döneminde uygulamalarını tamamlayan öğrenciler, ilgili dersin bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Klinik öncesi uygulamaları asgari sayıda tamamlayamayan öğrenciler ise başarısız sayılır, ilgili uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(3) İlk iki yılda edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların klinik uygulamaya nasıl aktarılacağını gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere üçüncü sınıfta öğrencilere klinik gözlem eğitimi yaptırılır. Klinik gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya fantom laboratuvarında dönüşümlü olarak uygulamaya katılırlar. Klinik gözlem kapsamında olgu tartışması, makale ya da seminer sunumu ve projeler yaptırılabilir. Klinik gözlem, müfredata uygun olacak şekilde ayrı bir ders olarak planlanacağı gibi, anabilim dallarının üçüncü sınıf müfredatında yer alan teorik dersler kapsamında da yaptırılabilir. Klinik gözlemin teorik ders kapsamında yapılması durumunda bu uygulamalara ait notlar ara sınav notu yerine kullanılabilir ve bu notların başarı notuna etkisi ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile belirlenir. Ayrı bir ders olması durumunda ise klinik öncesi uygulamalara ait değerlendirme şartları uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim programının ilk üç yılında zorunlu dersler kapsamında edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların kliniklerde uygulayarak pekiştirilmesi, karar verme becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki deneyimlerin kazanılması amacıyla, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine öğretim elemanları rehberliğinde aktif olarak hasta başında klinik uygulama eğitimi yaptırılır. Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile beşinci sınıf öğrencileri klinik uygulama derslerini entegre olarak alabilirler. 

(5) Öğrenciler dördüncü ve beşinci sınıf programında yer alan teorik derslerin yanı sıra aşağıdaki isimleri yazılı klinik uygulama derslerini başarı ile tamamlamak zorundadırlar:

a) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi.

b) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi.

c) Diş Hastalıkları ve Tedavisi.

ç) Endodonti.

d) Ortodonti.

e) Pedodonti.

f) Periodontoloji.

g) Protetik Diş Tedavisi.

(6) Anabilim dalı tarafından belirlenerek ilan edilen sayıdaki klinik uygulamaların verilen sürede tamamlanması zorunludur. Bu derslere ait uygulamaları tamamlayamayan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına giremezler. Klinik uygulama döneminde devam şartını sağlayan ancak uygulamalarını en fazla %30 oranında tamamlayamayan öğrencilere yaz döneminde telafi hakkı tanınır. Telafi zamanında yapılacak uygulamalar ile ilgili hususlara anabilim dalları akademik kurulları tarafından karar verilir. Telafi programının tarihleri ve klinik uygulama gruplarına eğitim koordinatörü tarafından karar verilir ve Dekanlıkça ilan edilir. Öğrenciler telafi döneminde anabilim dalınca belirlenen uygulamaları, telafi süresi sonunda yapılacak bütünleme sınavından önce yeniden tamamlamak zorundadır. Telafi süresinde bu uygulamaları tamamlaması halinde öğrenciye bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Uygulamaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremez. Bu öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilgili dersi yeniden almak ve tüm şartları yeniden sağlamakla yükümlüdür. 

(7) Her klinik uygulama dersi, telafi dönemi hariç akademik yılda en fazla bir kez alınabilir.

(8) Her klinik uygulama dersi telafi zamanında bir kez tekrar edilebilir. Bir öğrenciye en fazla 4 ders için klinik uygulama telafi hakkı verilir. Dörtten daha fazla klinik uygulama dersinden başarısız olmuş olan öğrenciler, ilgili klinik uygulama derslerini, telafi programlarına katılmaksızın bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Klinik uygulamaları tekrar eden beşinci sınıf öğrencilerinin bir sonraki eğitim-öğretim döneminde, ilgili ders için ilk klinik uygulama grubuna kaydı yapılır. Tekrarlayan başarısızlıklarda ise sonraki yıl beklenmeden bir sonraki klinik uygulama grubuna dahil edilir.

Takip eden eğitim yılına ait klinik çalışmalar

MADDE 16- (1) Üçüncü ve dördüncü sınıfta başarılı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait klinik çalışmalarının en çok 1/3’ünü dersleri başardıkları yılı takip eden yaz süresince yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından karar verilir ve açılacak programlar Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenciler iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik çalışmalar dikkate alınmaz. Yaz süresince ilgili anabilim dalı için klinik uygulama telafi programı açıklandıysa öğrencilerin bu programın esaslarına uyması gerekir.

Derslere devam zorunluluğu ve ders tekrarı

MADDE 17- (1) Öğrencilerin teorik derslerin, klinik öncesi uygulamaların, klinik gözlemlerin ve klinik uygulamaların %80’ine devamı zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci derslere ait final ve bütünleme sınavlarına giremez ve o dersten başarısız sayılır. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. İlgili dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

(2) Devamsızlık durumları Dekanlık tarafından belirlenen usullere göre öğretim elemanları tarafından doğrudan yoklama yapılarak belirlenir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyıl/yılın son haftası içinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nden ilan edilir.

(3) Ortak zorunlu dersler haricinde tekrarlanan tüm derslerde, devam şartı yerine getirilmiş olsa dahi ilgili dersin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Sınavlar ile ilgili temel hususlar

MADDE 18- (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, final sınavı, klinik uygulama başlangıç sınavı, klinik uygulama sonu sınavı,  bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

(2) Sınavlar, teorik (yazılı ve/veya sözlü), uygulama, öğrenci sunumları, proje ve ödev gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar, anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenen usuller çerçevesinde ilgili öğretim elemanları tarafından yapılır.

(3) Öğrenciler; teorik dersler ve klinik öncesi uygulama dersleri için ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaları dışında, final sınavına tabi tutulurlar. Bir derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmaların neler olacağı ve birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalının akademik kurulu tarafından belirlenir ve yarıyıl/yıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Sınavların organizasyonu eğitim koordinatörü tarafından yönetilir ve dönem koordinatörleri tarafından yürütülür. Sınav görevlileri öğretim elemanları arasından eğitim koordinatörü tarafından seçilir ve Dekanlık tarafından görevlendirilir. Ders yürütücüleri salon başkanı olarak görev yaparlar. Sınav günleri ve yerleri Dekanlığın bilgisi olmadan değiştirilemez.

(5) Gerekli görülen hallerde öğle aralarında ve cumartesi günleri de sınav yapılabilir.

(6) Sınav programı (yer ve saat) akademik takvimde belirlenen tarihlerden en az iki hafta önce öğrencilere duyurulur. Daha önceden tarihi belirlenen bir sınavın tarihi öğrenciler tarafından değiştirilmek istendiğinde, sınav programının duyurulmasından sonraki üç iş günü içerisinde, dersi alan tüm öğrencilerin imzasının yer aldığı dilekçe ile Dekanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. Dekanlığın uygun görmesi halinde eğitim koordinatörü tarafından yeni tarih belirlenir.

(7) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

(8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel, kısa sınav gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(9) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. İstenildiği halde kimliğini gösteremeyen öğrencinin durumu tutanak altına alınır. Sınava kişinin kendisi yerine başka birisinin girdiğinin tespiti halinde, hem ilgili öğrenci hem de sınava giren kişi hakkında disiplin soruşturması açılır ve sınav notu sıfır olarak verilir. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

(10) Sınavlara aksi belirtilmediği müddetçe haberleşme sağlayan elektronik cihazlar ile girmek yasaktır. Hakkında kopya çekmek ya da kopya çekilmesine yardım etmek nedeniyle disiplin soruşturması açılan öğrenciler ilgili sınavdan sıfır almış sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

(11) Tüm sınavların puanları 100 üzerinden verilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(12) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından OBS’de duyurulur.

(13) İlgili öğretim elemanları sınav itiraz süresi dolduktan sonra sınav evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar anabilim dalınca en az iki yıl saklanır.

(14) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

(15) Fakültede yürütülen tüm dersler için bütünleme sınavı yapılır.

Sınav türleri

MADDE 19- (1) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak teorik ya da uygulamalı, ders saatinde yapılan projeler, ödevler, uygulama sınavı (quiz), laboratuvar çalışması gibi sınavlardır. Kısa süreli sınavlar ara sınavlar ile beraber değerlendirilebilir. Bir yarıyıl içinde bir ders için yapılan en az iki kısa süreli sınavın ortalaması bir ara sınav notu yerine geçebilir.

(2) Ara sınav: Yarıyıl/yıl içinde akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavlardır. Klinik uygulama dersleri hariç diğer dersler için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar belirlenen tarihlerde ilgili derslerin ders saatlerinde yapılır. Ara sınav takvimi eğitim koordinatörü tarafından belirlenerek, Dekanlıkça ilan edilir. Klinik uygulama dersleri için ayrıca bir ara sınav yapılmaz.

(3) Final sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda derslerin bitimini takiben akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara, kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Final sınav takvimi eğitim koordinatörü tarafından belirlenerek, Dekanlıkça ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavı: Final sınavlarından ve klinik uygulama sonu sınavlarından  başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Klinik uygulama derslerine ait bütünleme sınavları klinik uygulama telafi programından sonra eğitim koordinatörü tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Bütünleme sınavına, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, teorik derslerin final sınavlarına girdiği halde FF harf notu alan ya da klinik uygulama telafi programlarında uygulamalarını tamamlayıp sınav hakkı kazanan öğrenciler girebilir. Ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler final ya da klinik uygulama sonu sınavına girmemiş dahi olsa bütünleme sınavına girebilirler.

(5) Tek ders sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda devam ve uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak bütünleme sınavları tamamlandıktan sonra tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için başarısız olduğu derse ait yapılan sınavdır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa devam edemezler. Tek ders sınavından yararlanmak isteyen öğrenciler, bütünleme notlarının son ilan tarihinden beş iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları halinde Dekanlık kararı sonrası akademik takvimde belirtilen tarihlerde tek ders sınavına girerler. Tek ders sınav tarihlerini takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir.

(6) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeret dilekçesi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili anabilim dalının belirlediği tarihte kullanır. Kısa süreli sınavlar, final sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı da verilmez.

(7) Mazeret oluşturabilecek durumlar şunlardır:

a) Öğrencinin tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenmiş sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması.

b) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk gibi 1. ve 2. derece yakını) sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belgenin sunulması.

c) Trafik kazası, yangın, sel, salgın hastalık, deprem, yıkım gibi beklenmeyen durumların ortaya çıkması halinde resmî makamlardan alınan belgenin ibrazı.

ç) Gözaltı ve/veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belgenin ibrazı.

d) Farklı fakülte veya bölümlerden alınan derslerin yarıyıl/yıl içi sınavları ile öğrencinin kayıtlı olduğu programın yarıyıl/yıl içi sınavlarının çakışması.

e) Kopya çeken veya kopya çekme girişiminde bulunan öğrencinin disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası almaması veya verilen cezanın yargı kararıyla iptal edilmesi.

f) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen diğer mazeretler.

(8) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri 12 nci maddede belirtilen hususlara göre uygulanır.

(9) Klinik uygulama başlangıç sınavı: Klinik uygulamanın ilk haftası boyunca sözlü ya da yazılı şekilde ilgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği bir tarihte yapılır. Öğrenci bu sınavda başarılı olduğu takdirde klinik uygulamaya başlayabilir. Öğrencinin klinik uygulamaya geçebilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. Bir öğrenci klinik uygulama başlangıç sınavına en fazla iki kez girebilir. Her iki sınavdan da başarısız olan öğrenci bu klinik uygulama dersinden başarısız sayılır. Bu öğrenci yaz telafi programına da katılamaz. Bir sonraki eğitim-öğretim yılında klinik uygulama dersini yeniden alır.

(10) Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama süresi bittikten sonra öğrencilerin klinik yeterliliklerinin, mesleki tutum, davranış ve becerilerinin değerlendirilmesi için teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılan sınavdır.

(11) Klinik uygulama sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bu sınavlara girebilmek için; ilgili anabilim dalı başkanlığınca önceden belirlenen ve Dekanlıkça uygun görülen klinik uygulamaları verilen süre içinde başarı ile tamamlamak, uygulamaların %80’ine devam etmiş olmak gerekir. İlgili anabilim dalı akademik kurul kararı ile seminer vermiş olmak şartı getirilebilir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, bu sınava giremez.

b) Uygulamalı sınav yapan anabilim dallarında bu sınavdan başarılı olan öğrenciler teorik sınava alınır.

c) Teorik sınavda başarılı olamayan öğrenciler telafi döneminde anabilim dalınca belirlenen uygulamaları yeniden tamamlamak zorundadır.

ç) Klinik uygulama sonu sınavının harfli not aralıkları şunlardır:

Alt Sınır                   Üst Sınır             Harf Notu               Katsayı

90                                 100                      AA                       4.00

85                                  89                       BA                       3.50

75                                  84                       BB                       3.00

70                                  74                       CB                       2.50

60                                  69                       CC                       2.00

00,00                             59                        FF                        0.00

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. Maddi hata olduğu iddia edilen sınav materyalleri, dersin öğretim elemanı tarafından üç iş günü içinde incelerek sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlığa bildirilir. İtiraz üzerine Dekanlıkça yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse gerekli düzeltme yapılarak sonuç Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye bildirilir.

Başarı notunun belirlenmesi ve değerlendirme

MADDE 21- (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır.

(2) Öğrencilerin final sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavları sonucunda başarılı sayılabilmesi için bu sınavlardan en az 60 puan alması gerekir.

(3) Bir dersin başarı notu en az 60’tır. Bu puan (klinik uygulama sonu sınavı ve tek ders sınavı hariç) ara sınavlar ile final sınavı/bütünleme sınavı katkılarının oranlarının toplamıdır. Ara sınavların, varsa  derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmaların ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %50, final sınavının etkisi de %50’dir.

(4) Klinik uygulama dersinin başarı notunun hesaplanmasında, klinik uygulama başlangıç sınavı, ders içerisinde yapılan etkinlikler ve klinik uygulama sonu sınavı (uygulama sınavı ve/veya teorik sınav) dikkate alınır. Bu sınavların başarı notunun belirlenmesindeki oranlarına ilgili anabilim dalı kurulları tarafından karar verilir. Bu sınavlarda alınan notların ortalaması, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim elemanı tarafından harfli nota çevrilir. 60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

(5) Bütünlemeye kalmış öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bütünleme sınav notu final notu yerine sayılır ve aynı usullerle değerlendirilir.

(6) Tek ders sınavı için öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında ara sınav, yarıyıl/yıl içi çalışmalardan ve yarıyıl/yıl sonunda alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler, aldıkları sınav notundan bağımsız olarak başarı notları transkriptlerine CC harfi ile işlenir.

(7) Ara sınav ve yarıyıl/yıl içi çalışmaların ortalamasının kesirli olması halinde; bulunan kesirli sayının tam sayıya çevrilmeden yüzdesi alınır.

(8) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, GANO’ya göre belirlenir.

(9) Eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasındaki başarı sıralamasında başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

(10) Başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılacak harfli not aralıkları şunlardır:

Alt Sınır                  Üst Sınır                     Harf Notu                       Katsayı

90                                100                              AA                               4.00

85                                 89                               BA                               3.50

75                                 84                               BB                               3.00

70                                 74                               CB                               2.50

60                                 69                               CC                               2.00

00,00                            59                                FF                                0.00

Girmedi                                                           GR                               0.00

Devamsız                                                        DZ

Muaf                                                               MU

Yeterli                                                             YT

Yetersiz                                                           YZ

Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b)Yarıyıllarda/yıllardaki GANO hesaplanmasında yukarıda gösterilen başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar kullanılır.

c) FF notu, ilgili dersten başarısız olan ve eğitim-öğretimle alakalı konularda disiplin soruşturması geçiren öğrencilere verilir.  FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda yeniden alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

ç) Başarı notu GR ile takdir edilen dersler, GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

d) DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

e) MU (muaf) harf notu, Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve yatay geçiş yollarından birisi ile Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciye, daha önce almış olduğu ve denkliği Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir.

f) Seçmeli derslerden devam şartını yerine getirerek başarılı olan öğrencilere YT, başarısız olan öğrencilere ise YZ harf notu verilir.

(11) Bütün dersleri almış ve başarmış olan öğrencilerden GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu öğrencilerin listesi yıl sonunda Dekanlık tarafından ilan edilir. Disiplin cezası alanlar onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Mezuniyet

MADDE 22- (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için; eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için, gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili sınav dönemindeki girdiği ve başarılı olduğu son sınav günüdür. Son girdiği sınavda başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

(3) Öğrencilerin mezuniyet işlemleri, final dönemi sonunda ve tek ders sınavı sonunda olmak üzere iki dönemde yapılır. Final sınavları sonunda yapılan değerlendirme sonucunda mezun olmaya hak kazanan öğrenciler arasından dereceye giren öğrenciler belirlenir. Final sınavları sonucunda mezun olan öğrenci olmaması durumunda tek ders sınavı sonrasında mezun olanlar başarı sıralamasına tabi olurlar.

Diploma

MADDE 23- (1) İlk iki yıllık eğitim-öğretim sürecini başarılı olarak tamamlayan, ancak eğitim-öğretimin sonraki kademelerinin bütününü tamamlayamayan öğrencilere, yazılı olarak talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir. Bu kişilerin Fakülte ile ilişikleri kesilir.

(2) Beş yıllık eğitim-öğretimin tamamını başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimi diploması verilir.

(3) Diplomalar hazır hale getirilene kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diplomalar ile birlikte öğrencinin talebi doğrultusunda diploma ekleri verilir. Diploma eki akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen belgedir.

Kılık kıyafet ve düzen

MADDE 24- (1) Öğrenciler eğitimin gereği olarak klinik ve laboratuvarlarda Dekanlık tarafından belirlenen diş hekimliği pratiğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartlarını takmak ya da önlüklerine isim yazdırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile davranmamaları sebebiyle kamu malında meydana gelen zararlar sorumlu ve ilgililerce ilgili mevzuat hükümleri kapsamında tazmin edilir.

(3) Klinik uygulama öğrencileri, hastaların tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların tedavi planlamaları ilgili anabilim dalı başkanlığında görev yapan öğretim elemanları tarafından yapılır.

Disiplin

MADDE 25- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 26- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilir.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakültenin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28- (1) 17/3/2020 tarihli ve 31071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin 28 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden kaynaklı hakları saklı kalır.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.