İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EFAM): İstanbul Okan Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma  Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ekonomi ve finans alanında, ulusal ve uluslararası nitelikte, bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek. Bu alanlardaki politika uygulamalarını araştırmak ve politika önerileri geliştirmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer araştırma kurumlarının iş birliği yapmasını sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanların katılımı ile akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde panel, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek ve yürütmek.

ç) Uygulama ve araştırma projeleri geliştirmek ve desteklemek.

d) Ekonomi ve finans alanında ulusal ve küresel düzeyde gelişmeleri izlemek ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin kamuyla paylaşılacağı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katkıda ve katılımda bulunmak.

e) Merkeze ait ve/veya Merkezin dahli bulunan süreli ve süresiz yayımlar hazırlamak.

f) Üniversitede lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencileri, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan  Üniversitede aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili faaliyetleri bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından üç yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak her üç ayda bir veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Araştırma ve uygulama projeleri, seminer, panel, konferans, çalıştay ve benzeri çalışma önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, Üniversite içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sağlayacak çalışmalar yapmak.

b) Yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak ve Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14- (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek, verimliliğini artırmak ve öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Rektör tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 12/12/2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.