İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İZÜ TÖMER): İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmek, ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlamak, yöntem ve projeler geliştirmek, akademik amaçlı ve mesleki amaçlı Türkçe müfredatları hazırlamak, bu hedefe yönelik kurslar düzenlemek.

c) Türkçenin öğretimi ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ikili ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında sosyal ve kültürel etkinlikler, geziler, gösteriler düzenlemek ve ödüller vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, basılı, görsel ve çoklu ortam öğretim araçları üretmek ve yayımlamak.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe dil eğitim programları ve sınavları düzenlemek, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika vermek.

c) Türkçe ile ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları ve yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ile ilgili bölüm öğrencileri ve mezunları için meslekî tecrübe ve gelişim amaçlı çalıştay, toplantı, eğitim ve staj programları düzenlemek, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifikalar vermek.

ç) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için örgün, karma veya uzaktan eğitim programları ve sınavları hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim bilgi ve araçlarının paylaşımını sağlamak.

d) Türkçenin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak ve yakından izlemek amacıyla seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

e) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara, yetişkinlere ve yurt dışında yaşayan Türk kökenli çocuklara ve yetişkinlere Türk dilini öğretmek, kültür ve uyum kursları düzenlemek.

f) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yabancı dil öğretimine yönelik fuarlara katılmak, konuyla ilgili tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Rektörlükçe ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, bilgi, akademik altyapı ve deneyime sahip Üniversitenin tam zamanlı statüdeki öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Rektör, ihtiyaç duyulması halinde Müdürün teklifiyle Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, bilgi, akademik altyapı ve deneyime sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Merkezin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin, etkinliklerinin ve sınavlarının düzenli yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

f) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili hususlarda Rektöre önerilerde bulunmak.

d) Eğitim-öğretim, araştırma ve yayın ile ilgili konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 17/6/2015 tarihli ve 29389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.