İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (SİSLİSEM): İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ç) Yüksekokul: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Yüksekokul örgün öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Yüksekokulun kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, yeni teknoloji ve bilgi yoğun mesleki eğitim, gelişim ve uzmanlık kursları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sertifika programlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, düzenlemek, araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek ve yönlendirmek.

b) Gerekli hallerde eğitim programlarının düzenlenmesinde, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmede kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve toplumla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak, iş birliğini geliştirerek Yüksekokul imkanlarının tanıtımını yapmak.

c) Bilimsel ve teknolojik bilgiyi kişiler, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

ç) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, kursları, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Yüksekokulda uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle iş birliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Yüksekokul Kurulunun uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitim programlarının organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum imkânlarını sağlamak.

e) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler ile engellilerin ihtiyaç duydukları alanlarda engellilere ve bu alanda çalışan uzmanlara veya eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları, mesleki ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek ve kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

f) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi ve benzeri belgeler vermek.

g) Yaşam boyu öğrenim kapsamında Mütevelli Heyet veya Yüksekokul Müdürü tarafından önerilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Yüksekokulun tam zamanlı öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürünün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı hallerde, görevi sona erer. Müdür, Yüksekokul Müdürüne karşı Merkezin bütün faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Yüksekokul Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından iş birliği yapılması kabul edilen kişi, firma, kurum ve kuruluşlarla Merkezin düzenleyeceği kısa ve uzun süreli programlarının anlaşmalarını yapmak ve çeşitli sözleşmeleri imzalamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yüksekokul Müdürüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Yüksekokulun tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Yüksekokul dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Yüksekokul birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Yüksekokul Müdürüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.